Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Stichting Raad voor de Journalistiek (hierna: ‘de Raad’) de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.
U vindt in deze privacyverklaring de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens door de Raad.
De in deze privacyverklaring gehanteerde begrippen sluiten aan op de begrippen van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Verwerkte gegevens

De persoonsgegevens die door de Raad worden verwerkt zijn de gegevens die worden verstrekt via het klachtenformulier en het contactformulier op de website van de Raad (www.rvdj.nl) en via e-mailcontact (raad@rvdj.nl). Daaronder wordt onder meer verstaan: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en (voor zover van toepassing) de inhoud van een klacht of verzoek om informatie.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

De Raad verzamelt persoonsgegevens van een betrokkene wanneer de desbetreffende betrokkene deze gegevens via het online klachtenformulier, het contactformulier of per e-mail aan de Raad heeft doorgegeven.

De Raad gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de betrokkene de persoonsgegevens aan de Raad heeft verstrekt:

·         Als de betrokkene de Raad om informatie verzoekt over de werkwijze van de Raad, verwerkt de Raad de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;
·         Als de betrokkene een klacht indient, verwerkt de Raad de persoonsgegevens voor de behandeling van de klacht. Hieronder wordt begrepen de publicatie van de aankondiging van de zitting van de Raad waarop de klacht wordt behandeld en de publicatie van de conclusie van de Raad op de website, in een persbericht en sociale media, in Villamedia magazine en in het jaarverslag van de Raad.
Wanneer de betrokkene bezwaren heeft tegen de vermelding van zijn naam in deze publicaties, dan kan hij verzoeken om anonimisering hetzij via het klachtenformulier dan wel via het secretariaat van de Raad.

Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt aan de Raad bij het indienen van een klacht worden beschikbaar gesteld aan (1) degenen die zijn belast met de behandeling van de klacht en (2) degenen tegen wie de klacht is gericht dan wel (3) wanneer de Raad op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wettelijke rechten

Indien een betrokkene gebruik wil maken van zijn wettelijke rechten – zoals inzage of verbetering – of vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kan hij contact opnemen met het secretariaat van de Raad.

Bewaartermijn

De Raad verwerkt persoonsgegevens gedurende de behandeling van de klacht of gedurende de afhandeling van een verzoek om informatie. Daarna worden persoonsgegevens gearchiveerd, met uitzondering van de gegevens die zijn opgenomen de – gepubliceerde – conclusies van de Raad.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Raad behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 januari 2016.

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934