Privacyverklaring van de Stichting Raad voor de Journalistiek

Inleiding

Het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting Raad voor de Journalistiek is onvermijdelijk voor het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Stichting Raad voor de Journalistiek de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

De in deze privacyverklaring gehanteerde begrippen sluiten aan op de begrippen van  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Stichting Raad voor de Journalistiek (hierna ‘de Raad’) is de Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.

De Raad is gevestigd aan de Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam en is bereikbaar via Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam, onder telefoonnummer 020-31 23 930 of per e-mail raad@rvdj.nl.


Verwerkte gegevens
De persoonsgegevens die door de Raad worden verwerkt zijn de gegevens die worden verstrekt via het klachtenformulier en het contactformulier op de website van de Raad (www.rvdj.nl), via e-mailcontact (raad@rvdj.nl) en/of per post. Daaronder wordt onder meer verstaan: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en (voor zover van toepassing) de inhoud van stukken in een klachtprocedure of verzoek om informatie.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
De Raad verzamelt persoonsgegevens van een betrokkene wanneer de desbetreffende betrokkene deze gegevens via het online klachtenformulier, het contactformulier,  per e-mail en/of per post aan de Raad heeft doorgegeven. De Raad gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de betrokkene de persoonsgegevens aan de Raad heeft verstrekt:

  • in het kader van een klachtprocedure zoals vastgelegd in het Reglement voor de werkwijze van de Raad. Daarbij worden persoonsgegevens verzamelt en gebruikt van personen die een klacht hebben ingediend en van personen tegen wie een klacht is gericht, alsmede van eventueel bij de procedure betrokken gemachtigden of advocaten van klagers of beklaagden. De gegevens worden mede gebruikt voor de publicatie van de aankondiging van de zitting van de Raad waarop de klacht wordt behandeld en de publicatie van de conclusie van de Raad op de website, in een persbericht en sociale media, en in het jaarverslag van de Raad. Wanneer een klager bezwaren heeft tegen de vermelding van zijn naam in deze publicaties, dan kan hij verzoeken om anonimisering hetzij via het klachtenformulier dan wel via het secretariaat van de Raad.
  • als de betrokkene de Raad om informatie verzoekt over de werkwijze van de Raad, verwerkt de Raad de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • ten behoeve van informatievoorziening aan overige geïnteresseerden, te weten personen die per e-mail nieuwsberichten van de Raad ontvangen. Het toesturen van nieuwsberichten met daarin informatie over zittingen en uitspraken behoort tot het gerechtvaardigd belang van de Raad. Hierdoor kan hij zijn bestaan en werkzaamheden bekend maken onder een brede kring van belanghebbenden. Een betrokkene kan zich altijd afmelden voor deze service door dit kenbaar te maken aan het secretariaat per telefoon 020–3123930 of e-mail raad@rvdj.nl.

Doorgifte aan derden
De persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt aan de Raad in het kader van een klachtprocedure worden beschikbaar gesteld aan (1) degenen die zijn belast met de behandeling van de klacht en (2) de andere partij die bij de klachtprocedure is betrokken dan wel (3) wanneer de Raad op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Bewaartermijn
De Raad verwerkt persoonsgegevens gedurende de behandeling van de klacht of gedurende de afhandeling van een verzoek om informatie. Daarna worden persoonsgegevens gearchiveerd, met uitzondering van de gegevens die zijn opgenomen in de – gepubliceerde – conclusies van de Raad. De bewaartermijn zal niet langer duren dan noodzakelijk. De conclusies blijven in ieder geval in geanonimiseerde vorm beschikbaar.

Wettelijke rechten
Een ieder over wie de Raad persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kan de betrokkene deze gegevens laten corrigeren. Verder heeft betrokkene het recht op verwijdering van zijn gegevens.

Cookiebeleid
De Raad maakt bij het aanbieden van zijn diensten geen gebruik van functionele en/of tracking cookies.
 
Verwijzingen naar andere websites
De website van de Raad bevat links naar andere websites. De Raad kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Vragen en klachten
Bij vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van de Raad en/of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, kan een betrokkene zich wenden tot de secretaris van de Raad. Ook heeft de betrokkene de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Overig
De gegevens zijn goed beveiligd door onder meer een Firewall.

Als een betrokkene weigert zijn contactgegevens te verstrekken dan heeft dat invloed op hoe de Raad hem kan bereiken. Zo kan het zijn dat de betrokkene de verzochte informatie niet ontvangt of dat de Raad een klacht niet in behandeling kan nemen.
 
De Raad maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verstrekte persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De Raad behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2018.

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Tel: 020 – 31 23 930 / E-mail: raad@rvdj.nl