Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

U heeft gezocht op: vermelding persoonlijke gegevens

onthouding-oordeel zorgvuldig deels-onzorgvuldig

X / D. Appels en de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/35 Conclusie: 22 juli 2019

D. Appels en de Gelderlander hebben in het artikel “Herveldse makelaar verdacht van verduisteren erfenis tante” bericht over een civiele procedure waarbij klager is betrokken. Er is geen sprake van rechtbankverslaggeving. Appels en de Gelderlander hebben ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen. Met de kop is de indruk gewekt dat klager betrokken is bij een strafzaak, hetgeen niet het geval is. Die indruk wordt niet weggenomen door de inhoud van het artikel. Door de onjuiste vermelding dat klager zou hebben gehandeld in de hoedanigheid van makelaar, is hij ten onrechte professioneel gediskwalificeerd. In combinatie met de vermelding van de vestigingsplaats is daarmee bovendien de privacy van klager onnodig aangetast. Op deze punten hebben Appels en de Gelderlander journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Voor zover klager heeft gesteld dat Appels heeft gedraaid over de bron van de informatie onthoudt de Raad zich van een oordeel. Verder was de handelwijze van Appels en de Gelderlander zorgvuldig. Zij waren – en zijn – bereid een vervolgartikel te publiceren. Klager heeft echter laten weten daar geen prijs meer op te stellen. Dit kan Appels en de Gelderlander niet worden verweten. Ten slotte is niet gebleken dat Appels zich heeft onttrokken aan zijn eigen verantwoordelijkheid.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan de Gelderlander deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van NRC

2019/32 Conclusie: 24 juni 2019

NRC heeft met de publicatie van het artikel “’Ze hebben me verzonnen, puur om een kinderwens te vervullen’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het artikel bevat een interview met de zus van klaagster over hun adoptie. De verwijzingen naar klaagster zijn journalistiek relevant, het artikel bevat geen beschuldigingen aan het adres van klaagster en zij is voor het grote publiek niet identificeerbaar. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de bijzondere naam van klaagster had NRC er beter aan gedaan de volledige naam van klaagster niet te vermelden in het oorspronkelijke artikel. Door die naam direct de volgende dag te verwijderen, heeft NRC die omissie voldoende hersteld. NRC heeft serieus en zorgvuldig op de klacht gereageerd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Bijleveld en de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

2019/25 Conclusie: 17 mei 2019

H. Bijleveld en de Leeuwarder Courant hebben in een reeks artikelen over de Friesche Jacht Centrale op journalistiek zorgvuldige wijze over klager bericht. Waar nodig is wederhoor toegepast. Niet is gebleken dat de artikelen relevante feitelijke onjuistheden bevatten. Van een nodeloos grievende toonzetting is geen sprake. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de berichtgeving niet-waarheidsgetrouw of tendentieus is. De vermelding van de achternaam van klager was journalistiek relevant en zijn belangen zijn niet onevenredig geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Boevennieuws.pro

2019/19 Conclusie: 28 maart 2019

Boevennieuws.pro heeft in het artikel “De Judassen van de Utrechtse onderwereld” op tendentieuze wijze bericht over klager. Ook als een journalist terecht zijn bronnen beschermt en deze vertrouwelijk behandelt, dan nog dient hij in zijn berichtgeving voldoende inzicht te geven in het verrichte journalistieke onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal. Boevennieuws.pro heeft dit echter niet gedaan en daardoor journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is niet aannemelijk dat klager in de publicatie voor het grote publiek identificeerbaar is. Het was daarom niet nodig om wederhoor toe te passen. Op deze punten was de handelwijze van Boevennieuws.pro zorgvuldig.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Boevennieuws.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging / de hoofdredacteur van RN7 (Stichting Waalstad Media)

2019/14 Conclusie: 07 maart 2019

RN7 (Stichting Waalstad Media) heeft in het artikel “Grote hoeveelheid auto's zorgt voor irritatie in buurt zorgondernemer Jankie” op journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging (klagers), door zonder deugdelijke grondslag en behoorlijke toepassing van wederhoor te vermelden dat  Jankie ‘wordt beschuldigd van grootschalige zorgfraude’.
Verder vindt de Raad het niet ontoelaatbaar dat Jankie als ‘zorgondernemer’ is aangeduid en dat zijn persoonlijke gegevens zijn vermeld.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan RN7 deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Gestalkt (Skyhigh TV)

2019/13 Conclusie: 07 maart 2019

Gestalkt (Skyhigh TV) heeft in een aflevering van haar programma op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een kwestie waarbij klager is betrokken. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van die kwestie gegeven, dat daarmee sprake is van niet-waarheidsgetrouwe of tendentieuze berichtgeving. Voorafgaand aan de uitzending heeft klager de gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat zijn verhaal niet in de uitzending is verwerkt, komt daarom voor zijn rekening. Voor de gemiddelde kijker is bovendien voldoende duidelijk dat klager een andere visie heeft op de gebeurtenissen. Klager is alleen aangeduid met zijn voornaam en leeftijd, en zijn portret is geblurd. Van een ongerechtvaardigde aantasting van zijn privacy is dan ook geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig deels-onzorgvuldig

X / S. Sonnemans en de hoofdredacteur van AD Rotterdams Dagblad

2019/11 Conclusie: 20 februari 2019

S. Sonnemans en AD Rotterdams Dagblad hebben in het artikel “Drugsbaas laat een spoor van ellende achter” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over klager in relatie tot mensen uit zijn directe omgeving. Er is sprake van een weergave van wat op zittingen van verschillende rechtszaken aan de orde is geweest, waarbij feitelijke achtergrondinformatie is verstrekt. Het toepassen van wederhoor was niet nodig.
Verder heeft klager bezwaar gemaakt tegen het niet-verwijderen van persoonsgegevens uit online artikelen van 10 juni 2015 en 18 januari 2018. Ten aanzien van het laatst bedoelde artikel is niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de krant had moeten overgaan tot het verwijderen van de (niet volledig vermelde) naam van klager. In het artikel van 10 juni 2015 is echter ook de naam vermeld van de straat waarin klager woont. De persoonlijke veiligheid van klager en zijn familie is hier in het geding. Bovendien is extra zorgvuldigheid geboden, gezien de eerdere ‘vergismoord’ op een onschuldige burger die vlakbij klager woonde. De straatnaam kan uit het online artikel verwijderd worden, zonder dat daardoor de betrouwbaarheid van de gearchiveerde berichtgeving wordt aangetast. Door dit na te laten heeft de krant op dit punt journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan AD Rotterdams Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.R.L.S. Scheuer / P. Venhuizen en de hoofdredacteur van De Gelderlander

2019/8 Conclusie: 31 januari 2019

P. Venhuizen en De Gelderlander hebben in het artikel “Ophef over zoenende vrouwen in pannenkoekenhuis Rheden: ‘Ik heb er pijn van in mijn buik’” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over mevrouw A.R.L.S. Scheuer (klaagster). Klaagster heeft via Twitterberichten de openbaarheid gezocht. Uit die berichten, die in het artikel zijn geciteerd, blijkt dat zij meent in het restaurant onheus te zijn bejegend. Het was journalistiek relevant om daarop een reactie te vragen van de betrokken eigenaresse/serveerster. Dat wederhoor behoefde niet eerst nog voor een nadere reactie te worden voorgelegd aan klaagster. Beide lezingen zijn op een evenwichtige wijze in het artikel verwerkt. Niet is gebleken dat een vertekend beeld van de kwestie is geschetst of een onzorgvuldige weergave van de feiten is gegeven. Aangezien alleen de voornaam van klaagster is genoemd, die zij in haar openbare Twitterberichten gebruikt, is van een ongerechtvaardigde aantasting van haar privacy geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X en Y / de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2019/7 Conclusie: 31 januari 2019

Het Eindhovens Dagblad heeft in het artikel “Rechtszaak puppyhandelaar – ‘Paarden houden mag wél’” bericht over een rechtszaak waarbij klagers zijn betrokken. De krant heeft erkend dat zij op drie punten onjuist over klagers heeft bericht. De Raad vindt dat twee punten op een juiste wijze zijn rechtgezet. De rectificatie van de onjuistheid ten aanzien van de inbeslagneming en het onderzoeken van honden was echter onvoldoende. Op dat punt heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze van de krant zorgvuldig. Niet is gebleken dat het artikel andere relevante onjuistheden bevat. In de berichtgeving is alleen de bedrijfsnaam en niet de achternaam van klagers genoemd. Van een ongerechtvaardigde aantasting van de privacy is dan ook geen sprake. Aangezien in het artikel aandacht is besteed aan een gerechtelijke uitspraak, waarbij feitelijke achtergrondinformatie over de kwestie is verstrekt, was het toepassen van wederhoor niet nodig. De Raad doet de aanbeveling aan het Eindhovens Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/53 Conclusie: 20 december 2018

De Volkskrant heeft in het artikel “Een model moet niet moeilijk doen” aandacht besteed aan een debat over gepast en ongepast naakt van minderjarigen in de modewereld. De krant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in dat kader in te zoomen op het werk van klager. De verschillende standpunten daarover zijn voldoende evenwichtig tot uitdrukking gebracht, waarbij ook de reactie van klager uitgebreid is verwerkt, zodat de lezer zich een eigen oordeel kan vormen.
Verder heeft de krant een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de naamsvermelding van klager, die in ieder geval geen prijs stelde op vermelding van zijn voornaam en de initiaal van zijn achternaam en in zijn reactie op het conceptartikel ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van zijn volledige naam. Van een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van klager is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/36 Conclusie: 31 augustus 2018

De Volkskrant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor het stuk “Sarah Sluimer reageert in dit opiniestuk op #metoo: We beschermen ze, de mannen” te plaatsen. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat dit stuk het persoonlijke verhaal van Sluimer behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat de echtgenoot van klaagster voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van AD De Dordtenaar

2018/29 Conclusie: 13 juli 2018

AD De Dordtenaar heeft met de publicatie van het artikel “’[beroep] op dodenlijst van drugscriminelen’” journalistiek onzorgvuldig gehandeld, door daarin een combinatie van persoonsgegevens van klager op te nemen die maken dat hij voor een brede kring herkenbaar is. Waar de berichtgeving meer is dan een zakelijke mededeling, maar de nieuwswaarde (met name) wordt bepaald door specifieke persoonlijke omstandigheden kan het van belang zijn om extra terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke gegevens. De krant had kunnen en moeten volstaan met een beperktere aanduiding van klager, zonder dat dit afbreuk zou hebben gedaan aan de inhoud en nieuwswaarde ervan. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat het kennelijk voor de krant ook duidelijk was, dat dit voor klager een gevoelige kwestie betrof. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan AD De Dordtenaar deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2018/20 Conclusie: 04 juni 2018

Dagblad van het Noorden heeft in het artikel “’Ze betalen wel mijn dood, maar niet mijn leven’” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan klager. De vermelding van de streek waarin klager woont, leidt niet tot een ongerechtvaardigde aantasting van zijn privacy. De Raad kan niet vaststellen dat een afspraak is gemaakt dat in het artikel de website van klager zou worden vermeld. Voor zover de klacht erop is gericht dat een dergelijke afspraak is geschonden, onthoudt de Raad zich dan ook van een oordeel. Verder stond het de krant vrij om in een vervolgartikel te berichten dat klager een experimentele behandeling in Georgië heeft geannuleerd.  

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

G.J. van Dam / M. van Nieuwkerk en de hoofdredacteur van De Wereld Draait Door (BNNVARA)

2018/17 Conclusie: 09 mei 2018

M. van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor Jelle Brandt Corstius in hun uitzending te interviewen over zijn stuk “Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen.”, dat de dag ervoor in dagblad Trouw was gepubliceerd. Voor de kijker is voldoende duidelijk dat de uitzending met name het persoonlijke verhaal van Brandt Corstius behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de uitzending identificeerbaar is.
Voorts stond het Van Nieuwkerk vrij om Brandt Corstius over de kwestie te bevragen op de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Hij heeft in voldoende mate Brandt Corstius kritisch benaderd en nuances aangebracht, en de beschuldigingen niet tot de zijne gemaakt. De uitzending laat de kijker voldoende ruimte om zich een eigen oordeel over de kwestie te vormen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

G.J. van Dam / de hoofdredacteur van Trouw

2018/16 Conclusie: 30 april 2018

Trouw heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor het stuk “Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen.” van Jelle Brandt Corstius te publiceren. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de publicatie met name de persoonlijke visie van Brandt Corstius behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is.
De Raad vindt echter dat de krant wél journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door in de redactionele inleiding de beschuldigingen tot de hare te maken en deze als feit te presenteren. Vanwege de grote gevoeligheid van het onderwerp en de wetenschap dat klager de beschuldigingen ten stelligste had ontkend, had de krant in haar inleiding terughoudender behoren te zijn. Zij heeft dit ten onrechte nagelaten.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Trouw deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

E.H.M. Timmermans, h.o.d.n. Pipe Line Store Eindhoven / G. van Diepen en de hoofdredacteur van Onderzoeksredactie Tabak

2018/3 Conclusie: 22 januari 2018

G. van Diepen en Onderzoeksredactietabak.nl hebben in het artikel “Webshops e-sigaretten: achtergronden” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de webshop van de heer E.H.M. Timmermans, h.o.d.n. Pipe Line Store Eindhoven (klager). In het artikel is de feitelijke informatie over klagers bedrijf op een correcte wijze verwerkt. Het toepassen van wederhoor was niet nodig. Met de vermelding van de bedrijfsnaam en website van klager zijn diens belangen niet onevenredig geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / S. Motké en P. van Riessen, adjunct-hoofdredacteur van Quote en Quotenet.nl

2018/2 Conclusie: 15 januari 2018

S. Motké en P. van Riessen (Quote en Quotenet.nl) hebben in het artikel “Gooise yogalerares (huisvriendin John de Mol) verliest stalkingszaak van fraudeur” aandacht besteed aan een juridisch geschil tussen klager en zijn ex-partner. De wijze waarop en de mate waarin melding is gemaakt van de eerdere strafrechtelijke veroordeling van klager, is disfunctioneel en nodeloos grievend. Het had op de weg van betrokkenen gelegen om klager op enigerlei wijze tegemoet te komen in zijn bezwaren, maar dat is niet gebeurd. Hiermee is journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is op zorgvuldige wijze over klager bericht in de artikelen “Rechter dwarsboomt nieuwe job fraudeur [X]” en “Gebeten hond”.
De Raad doet de aanbeveling aan Quote en Quotenet.nl deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Familie X / M. Snik, G. van 't Hek en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

2017/37 Conclusie: 30 oktober 2017

M. Snik, G. van ’t Hek en het Noordhollands Dagblad hebben in het artikel “Onderzoek naar mishandeling” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de zoon van klagers. Het bericht is gebaseerd op informatie afkomstig van een openbaar Facebook-bericht van de jongen. De jongen heeft uitdrukkelijk verzocht zijn bericht te delen. Als 16-jarige zal hij de gevolgen van zijn actie (in aanzienlijke mate) hebben kunnen inschatten. De krant heeft – na verificatie bij de politie – van het incident een kort nieuwsbericht gemaakt. Het is gezien de voorliggende Facebook-oproep niet journalistiek ontoelaatbaar dat daarbij tevens de naam van de jongen is vermeld. Verder bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de klachtafhandeling door Snik en Van ’t Hek onzorgvuldig is geweest.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

W. Wind / R. Willemse en de hoofdredacteur van de Stentor

2017/30 Conclusie: 22 augustus 2017

R. Willemse en de Stentor hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Voorzitter Wind onwel” de naam van klager te vermelden. Het artikel gaat over een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens een openbare bijeenkomst – een zogeheten ‘Wielercafé – onder het oog van een groot publiek. Klager is lid van het organiserend comité van dat Wielercafé en bekleedt als voorzitter van de plaatselijke wielerclub een min of meer openbare functie, waardoor hij bekendheid geniet in de Sallandse wielerwereld. Onder deze omstandigheden is de vermelding van de naam van klager journalistiek relevant en is geen sprake van een disproportionele aantasting van zijn privacy.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot / P. Arink, hoofdredacteur, en de redactie van Arnhem Direct

2017/29 Conclusie: 22 augustus 2017

P. Arink en de redactie van Arnhem Direct hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot (klagers). Met de vermelding van het IP-adres van klagers in combinatie met hun namen, was aanvankelijk de privacy van klagers geschonden. Arink heeft publiekelijk erkend dat dit niet juist was en heeft het IP-adres verwijderd. Daarmee heeft hij de onzorgvuldigheid in voldoende mate hersteld en alsnog zorgvuldig gehandeld. Verder zijn klagers herhaaldelijk geattendeerd op de regels voor het plaatsen van reacties. Hen is diverse keren meegedeeld dat hun reacties in strijd werden geacht met de algemene regels, waarbij zij ervoor zijn gewaarschuwd dat bij herhaalde overtreding een zogeheten IP-ban zou volgen. Dat uiteindelijk een IP-ban is opgelegd, is niet ontoelaatbaar. Ten slotte bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat met de publicatie van twee als ‘Dienstmededeling’ gebrachte berichten onzorgvuldig is gehandeld. Dat klagers deze artikelen als karaktermoord hebben opgevat, is daarvoor onvoldoende.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / J. Dijke en de hoofdredacteur van Leidsch Dagblad

2017/21 Conclusie: 30 juni 2017

J. Dijke en Leidsch Dagblad hebben in het artikel “Kuipers’ beroemde ijsfoto gekaapt” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een dispuut tussen klager en fotograaf Kuipers over het makerschap op de in kop bedoelde ‘ijsfoto’. Dijke mocht putten uit de informatie op de Facebookpagina van Kuipers, waarin deze klager daadwerkelijk van het ‘kapen’ van zijn foto beschuldigde, en zij heeft het wederhoor van klager adequaat in de publicatie verwerkt.
De Raad vindt echter de vermelding van de naam van klager wel journalistiek onzorgvuldig. Het artikel had eenvoudig geanonimiseerd kunnen worden, zonder dat dit afbreuk zou hebben gedaan aan de inhoud en nieuwswaarde ervan. Dijke had ermee rekening moeten houden dat klager niet zelf heeft gezorgd voor de publiciteit op Facebook en dat de zakelijke Facebookpagina van Kuipers op het moment van de publicatie tijdelijk ‘op zwart’ was gezet. Het had dan ook op de weg van Dijke en de krant gelegen het verzoek van klager tot anonimisering te honoreren en zij hebben dat ten onrechte niet gedaan.
De Raad doet de aanbeveling aan Leidsch Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X en Stichting Y / de hoofdredacteuren van De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl

2017/13 Conclusie: 04 mei 2017

De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl hebben in een reeks berichten op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan het evenement Taptoe Arnhem/Arnhem Tattoo, een initiatief van klagers. Niet is gebleken dat de berichtgeving relevante onjuistheden bevat. Bovendien zijn klagers – een stichting en haar oprichter/voorzitter – in de gelegenheid gesteld te reageren en hun wederhoor is op journalistiek aanvaardbare wijze weergegeven. Dat klagers op een gegeven moment niet meer bereikbaar waren voor commentaar, kan de betrokken media niet worden verweten. Vast staat verder dat de voorzitter zich heeft geprofileerd als het gezicht van de stichting en het evenement in Arnhem. Aldus konden klagers als het ware vereenzelvigd worden. Het was journalistiek relevant om in het kader van berichtgeving over de organisatie van het evenement, waar zich al problemen voordeden, tevens aandacht te besteden aan de aanhouding van de voorzitter van de stichting in een ander verband. Dit brengt ook mee dat in dit geval de naamsvermelding van de voorzitter – die een zekere mate van bekendheid genoot – relevant was. Het is niet journalistiek onzorgvuldig dat de media niet direct na de aanhouding van de voorzitter zijn overgegaan tot anonimisering van de berichtgeving. Van een onevenredige aantasting van diens privacy is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X (h.o.d.n Y) / I. Penris en P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Utrechts Nieuwsblad

2017/11 Conclusie: 06 april 2017

I. Penris en AD Utrechts Nieuwsblad hebben in de artikelen “Kort geding van vluchteling tegen opvang in Overvecht” en “Zakenvrouw knokt tegen komst opvang Overvecht” aandacht besteed aan een door klaagster aangespannen kort geding. Penris heeft de informatie over de zaak weliswaar onder embargo van de rechtbank verkregen, maar gelet op de door de rechtbank gehanteerde gedoogregeling en het contact dat hij met de raadsman van klaagster heeft gehad, heeft Penris noch de krant ontoelaatbaar gehandeld door over de kwestie te publiceren. Verder is geen sprake van onjuiste, suggestieve berichtgeving. Bovendien was de vermelding van de naam van klaagsters onderneming toelaatbaar, aangezien het bedrijf een essentiële rol speelde in de kwestie. Penris en de krant hebben echter wel journalistiek onzorgvuldig gehandeld door tevens de persoonlijke gegevens van klaagster te vermelden. Ten slotte meent de Raad dat P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Regio, onzorgvuldig heeft gehandeld door niet tijdig inhoudelijk in te gaan op de klacht. Hij heeft daarvoor terecht later zijn excuses aangeboden. De Raad doet de aanbeveling aan AD Utrechts Nieuwsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2017/8 Conclusie: 27 maart 2017

De Twentsche Courant Tubantia heeft in het artikel “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug” aandacht besteed aan een rechtszaak waarbij klaagster is betrokken. De krant heeft niet ontoelaatbaar gehandeld door de naam van klaagster te vermelden en een foto van de hond te plaatsen. Wel vindt de Raad dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam en vestigingsplaats van het bedrijf van klaagster te vermelden. De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

2017/7 Conclusie: 06 maart 2017

RTV Rijnmond heeft in het artikel “Man steekt partner neer in [plaatsnaam]” bericht over een groot incident, dat met een hoop rumoer gepaard is gegaan en voor veel publiciteit heeft gezorgd. De vermelding van de straat waarin het voorval heeft plaatsgevonden, is in dit geval journalistiek relevant. Aangezien het huisnummer en de namen van betrokkenen niet zijn vermeld, bestaat geen grond voor de conclusie dat klaagsters privacy disproportioneel is aangetast. De afbeelding van een mes past in de context van de berichtgeving en is niet zodanig onnodig grievend, dat de omroep daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting