Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

U heeft gezocht op: anderen, bekende/publieke persoonlijkheden, foto's, portretten, slachtoffers, slachtoffers/nabestaanden, televisie, verdachten/veroordeelden, vermelding persoonlijke gegevens, getuigen, beeldmateriaal, algemeen

onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Nieuwe Revu

2019/53 Conclusie: 13 december 2019

Nieuwe Revu heeft met de herpublicatie van het artikel “Zomer ’84 in Nederland – De wanhopige jacht op de zon” journalistiek onzorgvuldig jegens klaagster gehandeld. De journalist dient voorafgaand aan publicatie in het algemeen – en ten aanzien van privacy in het bijzonder – een belangenafweging te maken. Dit geldt evenzeer ten aanzien van herpublicaties, te meer naarmate meer tijd is verstreken tussen de eerste publicatie en de voorgenomen herpublicatie. Niet voldoende is dat de betrokkene zich inmiddels niet meer wil herkennen in de in de eerste publicatie gedane berichtgeving. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin herpublicatie voor degene die herkenbaar in de publicatie voorkomt, zodanig belastend is dat daarmee de belangen van de betrokkene onevenredig worden geschaad. Uit niets is echter gebleken dat de vereiste belangenafweging is gemaakt. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Nieuwe Revu om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X en Y / J. Bouten en de hoofdredacteur van De Limburger

2019/52 Conclusie: 09 december 2019

J. Bouten en De Limburger hebben in het artikel “’Wij willen de hondjes houden tot ze doodgaan’” op journalistiek zorgvuldige wijze over klagers bericht. Bouten heeft zelfstandig onderzoek verricht en waar nodig wederhoor toegepast. Niet is gebleken dat de artikelen relevante feitelijke onjuistheden bevatten. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de berichtgeving niet-waarheidsgetrouw of tendentieus is. De privacy van klagers is niet onevenredig geschaad. Ten slotte heeft de hoofdredacteur serieus op de klacht gereageerd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X en Y / H.J. Korterink en H. van Maar

2019/50 Conclusie: 25 november 2019

H.J. Korterink (journalist) en H. van Maar (uitgever) hebben in het boek “De Holleeders – Familiedans om een criminele erfenis” aandacht besteed aan klagers (een ex-vriendin van Willem Holleeder en haar toenmalige echtgenoot). De klacht heeft betrekking op de weergave van uitlatingen die diverse betrokkenen in het Holleeder-proces hebben gedaan. Bij berichtgeving van feitelijke aard is het toepassen van wederhoor in beginsel niet nodig. Voor een uitzondering op deze regel bestond in dit geval geen aanleiding. Het boek laat de lezer voldoende ruimte om de informatie op waarde te schatten. Bezien in de context van de hele publicatie is de hoofdstuktitel “Schijthoer” niet nodeloos grievend noch anderszins journalistiek onzorgvuldig. Niet is gebleken dat een zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave is gegeven van wat zich tijdens het Holleeder-proces heeft afgespeeld, dat daarmee sprake is van niet-waarheidsgetrouwe of tendentieuze berichtgeving.
De privacy van klagers is niet onevenredig aangetast. Korterink en Van Maar mochten de passages over klagers publiceren op de wijze zoals zij hebben gedaan. Dat het mogelijk gaat om bijzaken die voor het strafproces niet relevant zijn, doet daaraan niet af. Journalisten zijn immers vrij in de selectie van wat ze publiceren. Met het aanbod van Korterink om met de ex-vriendin van Holleeder in gesprek te gaan en aandacht te besteden aan haar verhaal, heeft hij adequaat op de klacht gereageerd. Korterink en Van Maar hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners / de hoofdredacteur van EenVandaag (AVROTROS)

2019/48 Conclusie: 08 november 2019

EenVandaag heeft in de reportage “De burgemeester was in 2018 het doelwit van criminelen” aandacht besteed aan bedreigingen van burgemeesters. In die context zijn in het item “Burgemeester Houben gaat de strijd aan met de georganiseerde misdaad” de burgemeester en enkele inwoners van Voerendaal aan het woord gelaten. De Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners (klaagster) heeft tegen dit item bezwaar gemaakt. De Raad vindt niet dat een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie is gegeven, waardoor sprake is van niet-waarheidsgetrouwe, eenzijdige en/of tendentieuze berichtgeving. Het was journalistiek relevant om – kort – enkele beelden te tonen van (een inval bij) woonwagens. Van stigmatiserende berichtgeving is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel zorgvuldig

X / M. Louhenapessy, N. Souisa en R. Hallatu, hoofdredacteur van Marinjo

2019/47 Conclusie: 31 oktober 2019

M. Louhenapessy, N. Souisa en R. Hallatu hebben in het tijdschrift Marinjo het artikel “Overplaatsing van bung Johan Teterissa naar Nania in Ambon” gepubliceerd. Niet is vast komen te staan dat het artikel ten aanzien van klaagster relevante onjuistheden bevat. Er is geen sprake van een zodanige diskwalificatie van klaagster dat vooraf wederhoor bij haar had moeten worden toegepast. Bovendien heeft Marinjo achteraf aangeboden een weerwoord van klaagster te publiceren. In zoverre was de handelwijze journalistiek zorgvuldig.
Verder onthoudt de Raad zich van een oordeel over de vraag of met de vermelding van haar naam en plaatsing van haar foto de privacy van klaagster onevenredig is aangetast.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

D.J. Saunders / de hoofdredacteur van LINDA. en Mood for Magazines B.V. (Talpa Network)

2019/44 Conclusie: 10 september 2019

LINDA. en Mood for Magazines B.V. hebben met de publicatie van het internetartikel “Ex-vriendin Dean Saunders over mishandeling: ‘Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’” en de publicatie van het printartikel “’Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het is duidelijk dat de artikelen met name de persoonlijke visie van de ex-vriendin van de heer D.J. Saunders (klager) bevatten en dat feitelijke verslaglegging niet voorop staat. Uit het artikel volgt niet dat klager voor alle beschuldigingen is vervolgd en veroordeeld. Verder is van belang dat klager een publiek figuur is en zelf regelmatig de publiciteit zoekt. Het is journalistiek relevant dat zijn naam in het artikel is vermeld op de wijze zoals is gedaan. Zijn privacy is niet onevenredig aangetast.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Familie X / de hoofdredacteur van Boerderij

2019/43 Conclusie: 02 september 2019

Boerderij heeft met de publicatie van het artikel “‘Het is geknald, de overname ging niet door’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het artikel bevat het persoonlijke verhaal van de neef van klagers en zijn vrouw over een mislukte bedrijfsovername, waarbij klagers zijn betrokken. De publicatie betreft geen feitelijke verslaglegging over de kwestie. Het stond Boerderij vrij om aandacht te besteden aan het verhaal van de geïnterviewden op de wijze zoals zij heeft gedaan. Boerderij behoefde de informatie niet te verifiëren dan wel bij klagers wederhoor toe te passen. Daarbij weegt mee dat het artikel geen zware beschuldigingen aan het adres van klagers bevat en zij voor het grote publiek niet identificeerbaar zijn. Gezien het voorgaande behoefde Boerderij evenmin een weerwoord van klagers te plaatsen dan wel het artikel van de website te verwijderen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / A. Stoffelen, C. de Vries en P. Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant

2019/40 Conclusie: 22 augustus 2019

A. Stoffelen, C. de Vries en P. Remarque (de Volkskrant) hebben in het artikel “Zo gemakkelijk worden kwetsbare ouderen financieel gebruikt” met de bovenkop “Financieel misbruik ouderen” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een familiekwestie waarbij klager is betrokken. Klager heeft meegewerkt aan een interview over de ‘ontvoering’ van zijn moeder om haar gedwongen opname te voorkomen, waarin hij zelf de financiële perikelen van de kwestie aan de orde heeft gesteld. Bovendien wist hij dat Stoffelen ook andere partijen wilde horen. Klager had er daarom op bedacht kunnen en moeten zijn dat in de publicatie (mede) aandacht zou worden besteed aan die financiële perikelen, waarbij onwelgevallige uitlatingen over hem zouden worden gedaan. De Volkskrant behoefde klager niet opnieuw om toestemming voor publicatie te vragen. In de publicatie is duidelijk de visie van klager opgenomen en hij heeft het conceptartikel vooraf ter inzage ontvangen. Er is geen sprake van zodanig onjuiste en/of onvolledige berichtgeving, dat daardoor een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie is gegeven. De verwijzing naar de nationaliteit van de echtgenote van klager is niet nodeloos grievend. Verder is van belang dat ter aanduiding van de betrokkenen, onder wie klager, gefingeerde namen zijn gebruikt. Het is onvoldoende aannemelijk dat klager voor het grote publiek identificeerbaar is geworden.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/39 Conclusie: 20 augustus 2019

De Gelderlander heeft in het artikel “De enorme impact van een ongeval: ‘Voor hem een taakstraf, voor ons levenslang’” aandacht besteed aan een ongeluk waarbij klager, zijn ex-vrouw en hun twee minderjarige kinderen zijn betrokken. Het artikel bevat het verhaal van de ex-schoonmoeder van klager, die voorafgaand aan de publicatie de moeder van de kinderen daarbij heeft betrokken. De krant heeft dan ook niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door het artikel te publiceren zonder de toestemming van klager en daarin de namen van de kinderen alsmede hun medische toestand te vermelden. De door klager gestelde feitelijke onjuistheden zijn als citaten toegeschreven aan zijn ex-schoonmoeder. Het artikel bevat geen beschuldigingen aan het adres van klager. Op dit punt is evenmin journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Dit wordt niet anders wanneer een nauwe band tussen de journaliste en de ex-schoonfamilie van klager zou bestaan, zoals klager stelt maar de Raad niet kan vaststellen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel zorgvuldig deels-onzorgvuldig

X / D. Appels en de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/35 Conclusie: 22 juli 2019

D. Appels en de Gelderlander hebben in het artikel “Herveldse makelaar verdacht van verduisteren erfenis tante” bericht over een civiele procedure waarbij klager is betrokken. Er is geen sprake van rechtbankverslaggeving. Appels en de Gelderlander hebben ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen. Met de kop is de indruk gewekt dat klager betrokken is bij een strafzaak, hetgeen niet het geval is. Die indruk wordt niet weggenomen door de inhoud van het artikel. Door de onjuiste vermelding dat klager zou hebben gehandeld in de hoedanigheid van makelaar, is hij ten onrechte professioneel gediskwalificeerd. In combinatie met de vermelding van de vestigingsplaats is daarmee bovendien de privacy van klager onnodig aangetast. Op deze punten hebben Appels en de Gelderlander journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Voor zover klager heeft gesteld dat Appels heeft gedraaid over de bron van de informatie onthoudt de Raad zich van een oordeel. Verder was de handelwijze van Appels en de Gelderlander zorgvuldig. Zij waren – en zijn – bereid een vervolgartikel te publiceren. Klager heeft echter laten weten daar geen prijs meer op te stellen. Dit kan Appels en de Gelderlander niet worden verweten. Ten slotte is niet gebleken dat Appels zich heeft onttrokken aan zijn eigen verantwoordelijkheid.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan de Gelderlander deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van NRC

2019/32 Conclusie: 24 juni 2019

NRC heeft met de publicatie van het artikel “’Ze hebben me verzonnen, puur om een kinderwens te vervullen’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het artikel bevat een interview met de zus van klaagster over hun adoptie. De verwijzingen naar klaagster zijn journalistiek relevant, het artikel bevat geen beschuldigingen aan het adres van klaagster en zij is voor het grote publiek niet identificeerbaar. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de bijzondere naam van klaagster had NRC er beter aan gedaan de volledige naam van klaagster niet te vermelden in het oorspronkelijke artikel. Door die naam direct de volgende dag te verwijderen, heeft NRC die omissie voldoende hersteld. NRC heeft serieus en zorgvuldig op de klacht gereageerd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Bijleveld en de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

2019/25 Conclusie: 17 mei 2019

H. Bijleveld en de Leeuwarder Courant hebben in een reeks artikelen over de Friesche Jacht Centrale op journalistiek zorgvuldige wijze over klager bericht. Waar nodig is wederhoor toegepast. Niet is gebleken dat de artikelen relevante feitelijke onjuistheden bevatten. Van een nodeloos grievende toonzetting is geen sprake. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de berichtgeving niet-waarheidsgetrouw of tendentieus is. De vermelding van de achternaam van klager was journalistiek relevant en zijn belangen zijn niet onevenredig geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onbevoegd deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y-stichting / R.J. Konrad en de hoofdredacteur van Joop.bnnvara.nl (BNNVARA)

2019/20 Conclusie: 15 april 2019

Joop.bnnvara.nl heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Oud-kandidaat-raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” te vermelden dat het betreffende oud-kandidaat-raadslid (een van de klagers) “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] bedreigd”. Het staat een journalist vrij over een bepaald feit zijn mening te verkondigen, maar die vrijheid is niet onbegrensd. Een grondslag voor deze zeer ernstige beschuldiging valt niet te ontlenen aan het Facebook-bericht van de betrokken persoon.
Verder was de handelwijze van Joop.bnnvara.nl zorgvuldig. Het artikel bestaat voor een groot deel uit de feitelijke weergave van (citaten uit) een aantal berichten. Voorts mag een artikel in de kop scherp worden aangezet. Het toepassen van wederhoor was in dit geval niet nodig. Ten slotte is het in de gegeven omstandigheden journalistiek toelaatbaar dat de betrokken persoon als publiek figuur is aangemerkt en zijn naam in het artikel is vermeld.
Voor zover de klacht is ingediend door een stichting van de betrokken persoon is deze – vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang – niet inhoudelijk behandeld. Voor zover de klacht is gericht tegen R.J. Konrad heeft deze geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’, zodat de Raad niet bevoegd is daarover te oordelen.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Joop.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Boevennieuws.pro

2019/19 Conclusie: 28 maart 2019

Boevennieuws.pro heeft in het artikel “De Judassen van de Utrechtse onderwereld” op tendentieuze wijze bericht over klager. Ook als een journalist terecht zijn bronnen beschermt en deze vertrouwelijk behandelt, dan nog dient hij in zijn berichtgeving voldoende inzicht te geven in het verrichte journalistieke onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal. Boevennieuws.pro heeft dit echter niet gedaan en daardoor journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is niet aannemelijk dat klager in de publicatie voor het grote publiek identificeerbaar is. Het was daarom niet nodig om wederhoor toe te passen. Op deze punten was de handelwijze van Boevennieuws.pro zorgvuldig.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Boevennieuws.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging / de hoofdredacteur van RN7 (Stichting Waalstad Media)

2019/14 Conclusie: 07 maart 2019

RN7 (Stichting Waalstad Media) heeft in het artikel “Grote hoeveelheid auto's zorgt voor irritatie in buurt zorgondernemer Jankie” op journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging (klagers), door zonder deugdelijke grondslag en behoorlijke toepassing van wederhoor te vermelden dat  Jankie ‘wordt beschuldigd van grootschalige zorgfraude’.
Verder vindt de Raad het niet ontoelaatbaar dat Jankie als ‘zorgondernemer’ is aangeduid en dat zijn persoonlijke gegevens zijn vermeld.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan RN7 deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Gestalkt (Skyhigh TV)

2019/13 Conclusie: 07 maart 2019

Gestalkt (Skyhigh TV) heeft in een aflevering van haar programma op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een kwestie waarbij klager is betrokken. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van die kwestie gegeven, dat daarmee sprake is van niet-waarheidsgetrouwe of tendentieuze berichtgeving. Voorafgaand aan de uitzending heeft klager de gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat zijn verhaal niet in de uitzending is verwerkt, komt daarom voor zijn rekening. Voor de gemiddelde kijker is bovendien voldoende duidelijk dat klager een andere visie heeft op de gebeurtenissen. Klager is alleen aangeduid met zijn voornaam en leeftijd, en zijn portret is geblurd. Van een ongerechtvaardigde aantasting van zijn privacy is dan ook geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig deels-onzorgvuldig

X / S. Sonnemans en de hoofdredacteur van AD Rotterdams Dagblad

2019/11 Conclusie: 20 februari 2019

S. Sonnemans en AD Rotterdams Dagblad hebben in het artikel “Drugsbaas laat een spoor van ellende achter” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over klager in relatie tot mensen uit zijn directe omgeving. Er is sprake van een weergave van wat op zittingen van verschillende rechtszaken aan de orde is geweest, waarbij feitelijke achtergrondinformatie is verstrekt. Het toepassen van wederhoor was niet nodig.
Verder heeft klager bezwaar gemaakt tegen het niet-verwijderen van persoonsgegevens uit online artikelen van 10 juni 2015 en 18 januari 2018. Ten aanzien van het laatst bedoelde artikel is niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de krant had moeten overgaan tot het verwijderen van de (niet volledig vermelde) naam van klager. In het artikel van 10 juni 2015 is echter ook de naam vermeld van de straat waarin klager woont. De persoonlijke veiligheid van klager en zijn familie is hier in het geding. Bovendien is extra zorgvuldigheid geboden, gezien de eerdere ‘vergismoord’ op een onschuldige burger die vlakbij klager woonde. De straatnaam kan uit het online artikel verwijderd worden, zonder dat daardoor de betrouwbaarheid van de gearchiveerde berichtgeving wordt aangetast. Door dit na te laten heeft de krant op dit punt journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan AD Rotterdams Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.R.L.S. Scheuer / P. Venhuizen en de hoofdredacteur van De Gelderlander

2019/8 Conclusie: 31 januari 2019

P. Venhuizen en De Gelderlander hebben in het artikel “Ophef over zoenende vrouwen in pannenkoekenhuis Rheden: ‘Ik heb er pijn van in mijn buik’” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over mevrouw A.R.L.S. Scheuer (klaagster). Klaagster heeft via Twitterberichten de openbaarheid gezocht. Uit die berichten, die in het artikel zijn geciteerd, blijkt dat zij meent in het restaurant onheus te zijn bejegend. Het was journalistiek relevant om daarop een reactie te vragen van de betrokken eigenaresse/serveerster. Dat wederhoor behoefde niet eerst nog voor een nadere reactie te worden voorgelegd aan klaagster. Beide lezingen zijn op een evenwichtige wijze in het artikel verwerkt. Niet is gebleken dat een vertekend beeld van de kwestie is geschetst of een onzorgvuldige weergave van de feiten is gegeven. Aangezien alleen de voornaam van klaagster is genoemd, die zij in haar openbare Twitterberichten gebruikt, is van een ongerechtvaardigde aantasting van haar privacy geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X en Y / de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2019/7 Conclusie: 31 januari 2019

Het Eindhovens Dagblad heeft in het artikel “Rechtszaak puppyhandelaar – ‘Paarden houden mag wél’” bericht over een rechtszaak waarbij klagers zijn betrokken. De krant heeft erkend dat zij op drie punten onjuist over klagers heeft bericht. De Raad vindt dat twee punten op een juiste wijze zijn rechtgezet. De rectificatie van de onjuistheid ten aanzien van de inbeslagneming en het onderzoeken van honden was echter onvoldoende. Op dat punt heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze van de krant zorgvuldig. Niet is gebleken dat het artikel andere relevante onjuistheden bevat. In de berichtgeving is alleen de bedrijfsnaam en niet de achternaam van klagers genoemd. Van een ongerechtvaardigde aantasting van de privacy is dan ook geen sprake. Aangezien in het artikel aandacht is besteed aan een gerechtelijke uitspraak, waarbij feitelijke achtergrondinformatie over de kwestie is verstrekt, was het toepassen van wederhoor niet nodig. De Raad doet de aanbeveling aan het Eindhovens Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X, h.o.d.n. Hondenschool Y / BNNVARA en CCCP Televisie B.V. (RamBam)

2019/2 Conclusie: 14 januari 2019

BNNVARA en CCCP Televisie B.V. hebben in uitzendingen van het televisieprogramma Rambam op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de hondenschool van klaagster. Het gebruik van een verborgen camera was in dit geval niet ontoelaatbaar. Het uitgezonden materiaal bevat concretiseringen en bijzonderheden ten aanzien van de handelwijze van klaagster, die aan de uitzending authenticiteit en daarmee een relevante meerwaarde gaven. Het is niet aannemelijk dat dit ook op een andere wijze gerealiseerd had kunnen worden. De beelden zijn niet zodanig gemonteerd dat zij een vertekend en misleidend beeld geven van wat op de bewuste training bij klaagster heeft plaatsgevonden. Van eenzijdige, unfaire, niet waarheidsgetrouwe, tendentieuze berichtgeving is geen sprake. Klaagster is de gelegenheid geboden te reageren, maar heeft daarvan in eerste instantie afgezien. Nadat zij alsnog een schriftelijke verklaring had opgesteld, is die op de website van Rambam geplaatst en is daarnaar in de herhaling verwezen. Voorts stond het de programmamakers vrij deskundigen te selecteren en aan het woord te laten. Dat deze zich negatief uitlaten over de door klaagster gehanteerde methode maakt dit niet anders. Aangezien het hier een specifieke expertise betreft, is het verklaarbaar dat de deskundigen eveneens hondentrainingen verzorgen. Er is geen sprake van een ontoelaatbare belangenverstrengeling. Verder heeft klaagster bezwaar gemaakt tegen het niet afgeven en/of tonen van ruw beeldmateriaal. Er bestaat echter geen regel op grond waarvan dit als journalistiek onzorgvuldig moet worden beschouwd. Ten slotte is klaagster conform de gedane toezeggingen voldoende onherkenbaar gemaakt. Bovendien zijn CCCP en BNNVARA na de eerste uitzending klaagster verder tegemoetgekomen, door in de herhaling de omgeving verdergaand te blurren. Er is geen grond voor de conclusie dat zij bewust niet hebben meegewerkt aan het onherkenbaar maken van klaagster.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/53 Conclusie: 20 december 2018

De Volkskrant heeft in het artikel “Een model moet niet moeilijk doen” aandacht besteed aan een debat over gepast en ongepast naakt van minderjarigen in de modewereld. De krant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in dat kader in te zoomen op het werk van klager. De verschillende standpunten daarover zijn voldoende evenwichtig tot uitdrukking gebracht, waarbij ook de reactie van klager uitgebreid is verwerkt, zodat de lezer zich een eigen oordeel kan vormen.
Verder heeft de krant een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de naamsvermelding van klager, die in ieder geval geen prijs stelde op vermelding van zijn voornaam en de initiaal van zijn achternaam en in zijn reactie op het conceptartikel ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van zijn volledige naam. Van een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van klager is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Zwart en de hoofdredacteur van Omroep Flevoland

2018/48 Conclusie: 19 november 2018

H. Zwart en Omroep Flevoland hebben in het artikel “VVD schrikt van discriminerende uitlatingen voormalig partijlid” niet journalistiek onzorgvuldig over klager bericht. Het stond de omroep vrij aandacht te besteden aan de kwestie op de wijze zoals zij heeft gedaan. Het artikel is duidelijk gebaseerd op berichtgeving van de VVD in Almere, waarbij is aangehaakt bij de bewoordingen van de VVD. Met de wijze waarop uit een Facebook-reactie van klager is geciteerd, is aan die reactie geen andere betekenis c.q. lading gegeven. Bij berichtgeving van feitelijke aard is het beginsel van wederhoor niet van toepassing. Bovendien heeft de omroep direct nadat klager bezwaar had gemaakt, zijn reactie in een update opgenomen. Ten slotte is het in de gegeven omstandigheden journalistiek toelaatbaar dat de omroep klager heeft aangemerkt als publiek figuur en zijn naam in het artikel heeft vermeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

PremiumWorld B.V. / de hoofdredacteur van het ANP

2018/44 Conclusie: 23 oktober 2018

Het ANP heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het bericht “PVV’er beticht van buitensporige uitgaven” de naam van PremiumWorld B.V. (klaagster) te vermelden. Objectief bezien wordt klaagster niet door de publicatie gediskwalificeerd. De klacht betreft de naamsvermelding van een onderneming. De norm ten aanzien van de privacybelangen van personen – die moeten worden afgewogen tegen het maatschappelijk belang van een publicatie – is hier niet van toepassing. Het ANP behoefde niet tot rectificatie of verwijdering van klaagsters naam over te gaan.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/36 Conclusie: 31 augustus 2018

De Volkskrant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor het stuk “Sarah Sluimer reageert in dit opiniestuk op #metoo: We beschermen ze, de mannen” te plaatsen. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat dit stuk het persoonlijke verhaal van Sluimer behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat de echtgenoot van klaagster voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / J. Born en de hoofdredacteur van EenVandaag (AVROTROS)

2018/31 Conclusie: 22 augustus 2018

J. Born en EenVandaag hebben in radio- en televisie-uitzendingen van het item “Politie duwt kritische agenten ziektewet in” bericht over de (mogelijk) ontoelaatbare handelwijze van de politie bij het beëindigen van arbeidsrelaties met agenten. In dat verband is ook aandacht besteed aan de rol van klager als mediator. Aangezien klager niet voor het grote publiek in de uitzendingen herkenbaar is, wordt hij – objectief bezien – niet gediskwalificeerd. Het was dan ook niet nodig om wederhoor bij hem toe te passen. Dat de uitzendingen vervolgens door handelingen van derden alsnog tot klager herleidbaar zijn geworden, kan Born en EenVandaag niet worden aangerekend. Ten slotte heeft EenVandaag de klacht op zorgvuldige wijze afgehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting