2017/9 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

Omdat Opgelicht?! niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van de heer X tegen S. van Asseldonk en Opgelicht?! niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

S. van Asseldonk en de hoofdredacteur van Opgelicht?!

De heer X te […] (klager) heeft op 4 januari 2017 een klacht ingediend tegen mevrouw S. van Asseldonk en de hoofdredacteur van Opgelicht?!. Bij de bespreking van de zaak is verder correspondentie van klager betrokken van 9 en 26 januari 2017.

De hoofdredacteur van Opgelicht?! heeft in het verleden herhaaldelijk aan de Raad bericht dat hij niet wenst mee te werken aan de procedure van de Raad. Bij het doorsturen van de klacht is daarom aan de hoofdredacteur meegedeeld dat indien hij niet binnen de termijn van drie weken inhoudelijk heeft geantwoord, dit als een stilzwijgende afwijzing wordt beschouwd.
In een e-mail van 9 februari 2017 heeft mevrouw A. van Tricht, juridische zaken AVROTROS, namens de eindredactie laten weten dat Opgelicht?! zich ex art. 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad uit beginsel niet zal verweren.

De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 24 maart 2017 op basis van de schriftelijke stukken.

DE FEITEN

Op 3 januari 2017 is in het televisieprogramma Opgelicht?! aandacht besteed aan klager.

HET STANDPUNT VAN KLAGER

Klager voert – kort samengevat – aan dat sprake is van onjuiste en tendentieuze berichtgeving. In de uitzending worden ten onrechte beschuldigingen aan zijn adres geuit. Hij heeft de redactie van uitgebreide informatie voorzien, waaruit blijkt dat de beweringen over hem niet waar zijn. Een groot deel van de door hem verstrekte informatie is echter niet gebruikt. Volgens klager is geen deugdelijk wederhoor toegepast. Verder vindt hij het ongepast dat een foto uit zijn privé-archief in beeld is gebracht. Samenvattend kan worden gesproken over een uitzending die slecht is voorbereid en overwegend uit leugens bestaat, waarbij niets met zijn weerwoord is gedaan, aldus klager.  

BEOORDELING OF DE KLACHT VAN ALGEMENE STREKKING OF PRINCIPIEEL BELANG IS

In artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad is het volgende bepaald:
“Indien de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, ziet de Raad af van behandeling, tenzij de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is.”

S. van Asseldonk en de hoofdredacteur van Opgelicht?! wensen uit beginsel geen medewerking te verlenen aan de procedure bij de Raad en hebben zich ook in deze zaak niet verweerd. De Raad zal dan ook slechts tot behandeling van de klacht overgaan in het bijzondere geval dat deze van een algemene strekking of principieel belang is.

De Raad ziet geen aanleiding de klacht over de manier waarop Opgelicht?! meent journalistiek te kunnen bedrijven aan te merken als van algemene strekking of principieel belang. De Raad vindt niet dat de strekking van de klacht het belang van klager in zodanige mate overstijgt, dat er sprake zou zijn van een algemene strekking. Dat een inhoudelijk oordeel van de Raad mogelijk ook anderen ten goede komt, kan daaraan niet afdoen.

Ook heeft de Raad geen aanknopingspunten kunnen vinden voor de conclusie dat de klacht betrekking heeft op elementen van het journalistieke proces waarover de Raad zich niet eerder heeft uitgelaten, zodat de klacht van principieel belang zou zijn. De klacht gaat over niet-waarheidsgetrouwe en tendentieuze berichtgeving, publicatie van ongefundeerde beschuldigingen, het toepassen van wederhoor en privacy (het gebruik van privé-foto’s). De Raad heeft hierover in zijn Leidraad algemene uitgangspunten geformuleerd die in diverse conclusies zijn uitgewerkt. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door de Raad gehanteerde criteria onvoldoende duidelijk zijn. De omstandigheid dat de klacht er over gaat dat Van Asseldonk en Opgelicht?! die criteria niet zouden hebben nageleefd, maakt op zichzelf nog niet dat de klacht daarmee van principieel belang is. De Raad ziet dan ook geen aanleiding de klacht inhoudelijk te behandelen.

Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: A., B.3, C en C.1  
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2017/3, RvdJ 2016/39 en RvdJ 2016/2
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 5

CONCLUSIE

De klacht is niet van algemene strekking of principieel belang en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 3 april 2017 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mr. I.R.J. Barends, dr. H.J. Evers, ir. B.L. Hooghoudt en mw. M.J. Rietkerk, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.