2017/3 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting) niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting)

tegen

de hoofdredacteur van De Telegraaf

De heer A. Pietersen heeft op 5 september 2016 namens VIDA Patiënten Platform – dat behoort tot de Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting – te Apeldoorn (klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Telegraaf. De klacht is mede ondertekend door mevrouw A. Vink namens de actiegroep voor Acupunctuur. Bij de bespreking van de zaak is verder correspondentie van klaagster betrokken van 27 oktober 2016.

De hoofdredacteur van De Telegraaf heeft in het verleden herhaaldelijk aan de Raad bericht dat hij niet wenst mee te werken aan de procedure van de Raad. Bij het doorsturen van de klacht is daarom aan de hoofdredacteur meegedeeld dat indien hij niet binnen de termijn van drie weken inhoudelijk heeft geantwoord, dit als een stilzwijgende afwijzing wordt beschouwd. De hoofdredacteur heeft niet op de klacht gereageerd.

De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 16 december 2016 op basis van de schriftelijke stukken.

DE FEITEN

Op 5 augustus 2016 is in De Telegraaf een artikel verschenen onder de kop “Zaak-Millecam vergeten”. Het artikel bevat onder meer de volgende passages:
“Het waarschuwingseffect van de geruchtmakende dood van Sylvia Millecam is aan het wegebben. Dat stelt bestuurslid Menso Westerouen van Meeteren van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.”
en
“Die strengere regels in Nederland vloeien voort uit de tragische dood van actrice Millecam in 2001. In plaats van een reguliere behandeling koos ze voor behandelaars uit het alternatieve circuit, onder wie een acupuncturist en het landelijk bekende ‘medium’ Jomanda.”

HET STANDPUNT VAN KLAAGSTER

Klaagster voert – kort samengevat – aan dat sprake is van onjuiste berichtgeving. Er was geen sprake van een acupuncturist noch van een op acupunctuur gelijkende handeling, die op enige wijze met de dood van Sylvia Millecam gerelateerd kon worden. De betrokkenen in de zaak-Millecam waren officieel BIG-geregistreerde artsen en hadden geen van allen een erkend diploma Acupunctuur.
Het artikel is daarom niet alleen misleidend naar de lezer, maar bovendien lasterlijk ten aanzien van iedere acupuncturist. Met de bewuste passage worden de Acupunctuur en alle bij de beroepsvereniging aangesloten gediplomeerde acupuncturisten in een negatief daglicht geplaatst, aldus klaagster.

BEOORDELING OF DE KLACHT VAN ALGEMENE STREKKING OF PRINCIPIEEL BELANG IS

In artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad is het volgende bepaald:
“Indien de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, ziet de Raad af van behandeling, tenzij de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is.”

De hoofdredacteur van De Telegraaf wenst blijkbaar (nog steeds) uit beginsel geen medewerking te verlenen aan de procedure bij de Raad en heeft zich ook in deze zaak niet verweerd. De Raad zal dan ook slechts tot behandeling van de klacht overgaan in het bijzondere geval dat deze van een algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

De Raad ziet thans geen aanleiding de klacht over de manier waarop De Telegraaf journalistiek bedrijft aan te merken als van algemene strekking of principieel belang. De Raad vindt niet dat de strekking van de klacht het belang van klaagster – die opkomt van belangen van patiënten en (leden van) de beroepsgroep – in zodanige mate overstijgt, dat er sprake zou zijn van een algemene strekking. Dat een inhoudelijk oordeel van de Raad mogelijk ook anderen ten goede komt, kan daaraan niet afdoen.

Ook heeft de Raad geen aanknopingspunten kunnen vinden voor de conclusie dat de klacht betrekking heeft op elementen van het journalistieke proces waarover de Raad zich niet eerder heeft uitgelaten, zodat de klacht van principieel belang zou zijn. De klacht gaat over niet-waarheidsgetrouwe en tendentieuze berichtgeving. De Raad heeft hierover in zijn Leidraad algemene uitgangspunten geformuleerd die in diverse conclusies zijn uitgewerkt. Klaagster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door de Raad gehanteerde criteria onvoldoende duidelijk zijn. De omstandigheid dat de klacht er over gaat dat De Telegraaf de criteria niet zou hebben nageleefd, maakt op zichzelf nog niet dat de klacht daarmee van principieel belang is. De Raad ziet dan ook geen aanleiding de klacht inhoudelijk te behandelen.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: A.
Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2016/39
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 5

CONCLUSIE

De klacht is niet van algemene strekking of principieel belang en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 13 februari 2017 door prof. mr. B.E.P. Myjer, voorzitter, ir. B.L. Hooghoudt, mw. A. Karadarevic, mw. drs. J.X. Nabibaks en mw. H.M.M. Nietsch, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.