2017/24 zorgvuldig

Samenvatting

De Regiobode heeft in een bericht met de kop “Raad voor de Journalistiek” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de conclusie van de Raad van 23 september 2016 (RvdJ 2016/35). In het bericht is de door de Raad opgestelde samenvatting – die onderdeel uitmaakt van de conclusie – volledig overgenomen. Bovendien is verwezen naar de publicatie van de volledige conclusie op de website van de Regiobode. In het naschrift heeft de hoofdredacteur vermeld dat hij zich niet kan vinden in de conclusie. Het stond hem vrij zijn mening te verkondigen. De wijze waarop hij dat heeft gedaan is niet ontoelaatbaar.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

J.A. Zijlstra

tegen

de hoofdredacteur van Regiobode

De heer J.A. Zijlstra te Ellecom (klager) heeft op 20 februari 2017 een klacht ingediend tegen de Regiobode. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van klager en de heer W. Maresch, hoofdredacteur, betrokken van 20, 23, 28 en 29 maart 2017.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad op 19 mei 2017 in aanwezigheid van klager. De Regiobode was daar niet vertegenwoordigd.

FEITEN

Op 23 december 2015 verscheen in de Regiobode in de rubriek ‘ik vind! – Ingezonden’ een ingezonden brief onder de kop “Ellecomse schaamte voor Joop Zijlstra”. Klager heeft over deze publicatie een klacht ingediend. In zijn conclusie van 23 september 2016 (RvdJ 2016/35) heeft de Raad beslist dat de Regiobode journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

De door de Raad opgestelde samenvatting van de conclusie luidt:
“De Regiobode heeft in strijd met de door haar opgestelde ‘spelregels’ een ingezonden brief gepubliceerd die een belediging c.q. scheldpartij aan het adres van J. Zijlstra (klager) bevat. Onder die omstandigheid had de redactie hetzij de echte naam van de schrijver behoren te vermelden dan wel ervoor moeten kiezen de brief niet te plaatsen. Door dit niet te doen maar de brief anoniem – althans onder een alias – te publiceren, heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan de Regiobode om deze conclusie ruimhartig te publiceren.”

De Raad heeft de Regiobode aanbevolen om de conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Op 5 oktober 2016 verscheen in de Regiobode onder de kop “Raad voor de Journalistiek” het volgende bericht:
De Regiobode heeft volgens de Raad voor de Journalistiek in strijd met de door haar opgestelde ‘spelregels’ een ingezonden brief gepubliceerd die een belediging c.q. scheldpartij aan het adres van J. Zijlstra (klager) bevat. Onder die omstandigheid had de redactie hetzij de echte naam van de schrijver behoren te vermelden dan wel ervoor moeten kiezen de brief niet te plaatsen. Door dit niet te doen maar de brief anoniem - althans onder een alias - te publiceren, heeft de krant onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling om deze conclusie ruimhartig te publiceren.
* Lees op www.regiobodeonline.nl de volledige uitspraak. Regiobode is het niet eens met deze mening van de RvdJ, maar bespaart zich de moeite van beroep.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager voert – kort samengevat – aan dat door de toevoeging “Regiobode is het niet eens met deze mening van de RvdJ, maar bespaart zich de moeite van beroep” geen sprake is van journalistiek correct werk. Volgens hem laat de redactie hem een tweede keer ‘bungelen’ zonder man en paard te noemen. Verder vraagt klager zich af of er belangen van derden in het geding zijn en zo ja, welke belangen dat dan zijn.

De hoofdredacteur van de Regiobode stelt daartegenover dat hij de conclusie van de Raad keurig heeft geplaatst in kader en kleur op een redactiepagina. In een ander lettertype en een andere tekstkleur is daaronder vermeld dat hij het niet eens is met de uitspraak, maar dat hij niet in beroep zal gaan. Hij had zijn argumenten immers al uitvoerig naar voren gebracht. Voor de volledigheid en volstrekt objectief is daarna de uitspraak integraal op de website geplaatst. Dit was bedoeld om duidelijkheid te scheppen en de lezers in staat te stellen zich een eigen mening te vormen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht is dat de Regiobode op onzorgvuldige wijze heeft bericht over de eerdere conclusie van de Raad (RvdJ 2016/35), waarin de Raad naar aanleiding van de klacht van klager heeft beslist dat de Regiobode journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

De Raad heeft eerder overwogen dat indien een conclusie niet integraal maar in samenvatting wordt gepubliceerd, deze samenvatting een evenwichtige weergave van de conclusie moet zijn. In het bericht van 5 oktober 2016 is de door de Raad opgestelde samenvatting – die onderdeel uitmaakt van de conclusie – volledig overgenomen. Daarmee voldoet het bericht aan de hiervoor geformuleerde norm. Daarbij komt dat in het bericht is verwezen naar de publicatie van de volledige conclusie op de website van de Regiobode.

Uit het naschrift onder het bericht wordt ook duidelijk dat de hoofdredacteur zich niet kan vinden in de conclusie. Het staat hem vrij zijn mening over de conclusie te verkondigen. De wijze waarop hij dat heeft gedaan is – hoewel strikt genomen niet juist, omdat de procedure van de Raad alleen voorziet in de mogelijkheid van herziening en niet van beroep – niet ontoelaatbaar.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Regiobode journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: A.
Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2014/14 en RvdJ 2008/58

CONCLUSIE

De Regiobode heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 7 juli 2017 door prof. mr. B.E.P. Myjer, voorzitter, S. Kuijper, A. Mellink MPA, mw. H.M.M. Nietsch en A. Olgun, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.