2016/6 onbevoegd

Samenvatting

De Raad voor de Journalistiek acht zich niet bevoegd te oordelen over een klacht tegen B. Zweerts en TTNextLevel.nl. De klacht heeft betrekking op een conflict van juridische aard, terwijl de Raad niet de rechtmatigheid van gedragingen beoordeelt. De klacht valt daarom niet binnen het toetsingskader van de Raad.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

Y. van Teeseling

tegen

B. Zweerts en TTNextLevel.nl

De heer Y. van Teeseling (klager) heeft op 29 oktober 2015 een klacht ingediend tegen B. Zweerts en TTNextLevel.nl. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie betrokken van klager en Zweerts van 30 en 31 oktober 2015, 4 en 5 november 2015, 8 december 2015 en 11 januari 2016.

De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 15 januari 2016 op basis van de schriftelijke stukken.

DE FEITEN

Klager en Zweerts hebben contact gehad over de mogelijkheid tot samenwerking ten behoeve van door TTNextLevel.nl te produceren filmpjes over tafeltennis.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt – kort samengevat – dat Zweerts abrupt en eenzijdig een einde heeft gemaakt aan de samenwerking. Daarna heeft klager filmpjes van TTNextLevel op YouTube gezien waaruit volgens hem blijkt dat gebruik is gemaakt van zijn suggesties, ideeën en manier van monteren en filmen. Klager meent dat Zweerts hem twee maanden aan het lijntje heeft gehouden ten behoeve van het in de markt zetten van diens eigen product. Zweerts en TTNextLevel maken nu ongeoorloofd gebruik van zijn ideeën, aldus klager.

Zweerts stelt op zijn beurt – kort samengevat – dat hij en TTNextLevel een tafeltenniskanaal voor liefhebbers hebben met grofweg 90 abonnees en in totaal ongeveer 40.000 views op YouTube (over alle filmpjes tezamen). Zweerts heeft ooit wat e-mailcontact gehad met klager en zij hebben elkaar tweemaal ontmoet. Zij hebben toen puur uit gedeelde interesses – het filmen van tafeltennis – wat ideeën uitgewisseld. Zweerts heeft van begin af aan klager duidelijk gemaakt dat ze eerst zouden ervaren hoe het was om met elkaar samen te werken. Omdat het contact steeds vervelender werd, heeft Zweerts dit uiteindelijk verbroken. Van misbruik van ideeën van klager is geen sprake. 

BEOORDELING VAN DE BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 3 lid 1 van de statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek heeft de Raad tot taak om in bij hem aanhangig gemaakte zaken betreffende journalistieke gedragingen te beoordelen of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

De klacht heeft betrekking op een conflict van juridische aard, te weten het (vermeend) eenzijdig beëindigen van een samenwerkingsovereenkomst en (vermeend) ongeoorloofd gebruikmaken van ideeën. De Raad beoordeelt echter niet de rechtmatigheid van gedragingen. Een dergelijke toetsing is voorbehouden aan de rechter.

De Raad concludeert dat de klacht niet valt binnen het kader waarin hij klachten beoordeelt, zodat hij niet bevoegd is over de klacht te oordelen.

Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2015/25 en RvdJ 2013/9
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 3

CONCLUSIE

De Raad is onbevoegd om over de klacht te oordelen.

Zo vastgesteld door de Raad op 16 februari 2016 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mw. M.J.H. Doomen, dr. H.J. Evers, mw. J.R. van Ooijen en mw. M.J. Rietkerk, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.