2016/14 onbevoegd

Samenvatting

De Raad voor de Journalistiek acht zich niet bevoegd te oordelen over een klacht die betrekking heeft op de website www.modernehippies.nl. Er is sprake van een blog met een overwegend persoonlijk karakter, waardoor dit in zijn geheel als van niet-journalistieke aard moet worden aangemerkt. De Raad heeft onvoldoende aanknopingspunten kunnen vinden voor de conclusie dat hij bevoegd zou zijn over de klacht te oordelen.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

I.W.M. Engel-Emmers

tegen

L. van der Zweth, M. van Liere en ModerneHippies.nl

Mevrouw I.W.M. Engel-Emmers te Soerendonk (klaagster) heeft op 2 februari 2016 een klacht ingediend tegen mevrouw L. van der Zweth, mevrouw M. van Liere en ModerneHippies.nl. Bij de beoordeling van de zaak is verder correspondentie betrokken van klaagster en Van Liere van 16 februari en van 11 en 14 maart 2016.

De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 18 maart 2016 op basis van de schriftelijke stukken.

DE FEITEN

Op 9 augustus 2015 verscheen op de website www.modernehippies.nl een interview van Van der Zweth met de dochter van klaagster.

Op de website is onder ‘Contact’ – ‘Over ModerneHippies’ onder meer het volgende vermeld:
“Wij zijn de avonturiers. De dromers en doeners. De simpele levensgenieters. De wilde harten. De vrije geesten.”
en
“Ik schrijf, samen met een paar andere moderne hippies, onder meer over hotspots, reizen, natuurlijke/biologische cosmetica, bohemian/duurzame mode, gezond eten, kunst en cultuur. De persoonlijke noot vind je terug in het dagboek én mijn (Engelstalige) YouTube-video’s (newbie!). We houden er allemaal van om de wereld en ander[e] culturen te ontdekken en zitten dus ook nooit op één plek. Gaandeweg doen we inspiratie en kennis op over vernieuwende merken en initiatieven die de wereld een beetje mooier proberen te maken. We volgen onze passie en jagen onze dromen na.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt – kort samengevat – dat in het artikel een verkeerd beeld van haar, haar overleden echtgenoot en hun gezin is geschetst. Verder meent zij dat haar auteursrecht op een privé-mail is geschonden, omdat die e-mail aan anderen is doorgestuurd. Klaagster wijst er verder nog op dat Van der Zweth op haar eigen website ‘Zin’ kenbaar maakt dat zij kan worden ingehuurd om te bloggen.

Van Liere heeft – mede namens Van der Zweth en ModerneHippies.nl – aangevoerd dat ModerneHippies.nl een persoonlijk blog is en geen nieuwssite. De artikelen van Van Liere en van derden reflecteren een persoonlijke, inspirationele toon, met een idealistische inslag. Op de site staan geen reportages, onderzoeksjournalistieke artikelen of nieuwsbulletins. De derden, van wie artikelen op de site worden geplaatst, zijn vrijwilligers en geen betaalde medewerkers. Volgens Van Liere is de Raad daarom niet bevoegd over de klacht te oordelen.

BEOORDELING VAN DE BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 3 lid 1 van de statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek heeft de Raad tot taak om in bij hem aanhangig gemaakte zaken betreffende journalistieke gedragingen te beoordelen of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Volgens het eerste lid van artikel 4 van de Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek wordt onder journalistieke gedraging verstaan: “een handelen of nalaten van een journalist in de uitoefening van zijn beroep. Voorts wordt onder een journalistieke gedraging in deze Statuten en in de reglementen verstaan een handelen of nalaten in het kader van journalistieke werkzaamheden van iemand die geen journalist zijnde, regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van de in het volgende lid genoemde publiciteitsmedia.”

Ingevolge het tweede lid van artikel 4, aanhef en sub e, voor zover thans van belang, moet onder journalist worden verstaan: “degene die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van internet, teletext of viewdata, voor zover de inhoud daarvan bestaat uit nieuws, reportages, beschouwing of rubrieken van informatieve aard.”

Van Liere heeft aangevoerd dat haar blog geen nieuwssite is maar een persoonlijk blog en dat werkzaamheden voor dit blog niet als ‘journalistieke gedragingen’ kunnen worden aangemerkt. De Raad heeft onvoldoende aanknopingspunten kunnen vinden voor een ander oordeel. Er is sprake van een blog met een overwegend persoonlijk karakter, waardoor dit in zijn geheel als van niet-journalistieke aard moet worden aangemerkt. Het journalistieke normenstelsel is voor de beoordeling van bijdragen op een dergelijk blog niet bedoeld. De Raad acht zich daarom niet bevoegd over publicaties op dit blog – waaronder begrepen de bijdrage van Van der Zweth – te oordelen.

Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2012/51
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 3

CONCLUSIE

De Raad is onbevoegd om over de klacht te oordelen.

Zo vastgesteld door de Raad op 28 april 2016 door mw. mr. C.C.W. Lange, voorzitter, mr. I.R.J. Barends, mw. M.E.L. Kogeldans, drs. ir. M.C.N. Mokveld en mw. H.M.M. Nietsch, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris