2016/11 deels-onzorgvuldig

Samenvatting

J. Tiems en Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Schadevergoeding geëist na slaan met honkbalknuppel” te vermelden in welke straat de verdachte (een van de klagers) woont. Daardoor is sprake van een onnodige privacyschending. Wat betreft de wijze van verslaglegging is geen sprake van eenzijdige of suggestieve berichtgeving en hebben Tiems en de krant journalistiek zorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

familie X

tegen

J. Tiems en de hoofdredacteur van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad

Op 10 november 2015 heeft mevrouw X te […] mede namens haar broer en moeder (klagers) een klacht ingediend tegen de heer J. Tiems en de hoofdredacteur van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van klaagster en B. Oostra, hoofdredacteur a.i., betrokken van 15 december 2015 en 11 januari 2016.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 19 februari 2016 in aanwezigheid van Tiems en de heer J. van den Camp, teamleider. Klagers zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 14 oktober 2015 verscheen in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad een artikel van de hand van Tiems met de kop “Schadevergoeding geëist na slaan met honkbalknuppel” en de bovenkop “Rechtbank – Burenruzie over erfafscheiding”. De publicatie gaat over een strafzaak tegen de heer X, die is aangeduid met zijn voornaam en de initiaal van zijn achternaam. Daarbij is vermeld dat hij na een uit de hand gelopen burenruzie zijn achterbuurvrouw met een honkbalknuppel heeft geslagen. Zowel de heer X als zijn advocaat zijn geciteerd. In het artikel zijn de straat en plaats waar de heer X woont en zijn leeftijd vermeld.

Een nagenoeg gelijkluidend artikel is dezelfde dag geplaatst op de website www.1Limburg.nl, een gezamenlijk initiatief van Media Groep Limburg BV – waartoe Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad behoort – en Televisiebedrijf Limburg BV. Bij dit bericht is een afbeelding geplaatst van een honkbalknuppel.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klagers menen dat Tiems eenzijdig over de rechtszaak heeft bericht. Hij heeft niet duidelijk weergegeven dat beide partijen op de zitting aanwezig waren en hun verhaal hebben gedaan. Het artikel is suggestief in woord en omvang – mede door de afbeelding van de honkbalknuppel – en heeft een negatieve toonzetting.
Verder vinden klagers dat de privacy van de heer X ernstig is geschonden. Zeker omdat hij in een dorp woont, is hij duidelijk herkenbaar. Volgens klagers was het niet nodig geweest om de straat te vermelden, waar de heer X samen met zijn moeder woont. Het voorval heeft ook niet in die straat plaatsgevonden.

Tiems en de krant stellen dat Tiems zo feitelijk mogelijk verslag heeft gedaan van de openbare behandeling van de rechtszaak. Hij heeft in zijn berichtgeving ruimte gegeven aan zowel het standpunt van de officier van justitie, als dat van de heer X en zijn advocaat. Zij zijn het niet eens met de kritiek dat door de afbeelding van de honkbalknuppel ten onrechte een suggestief beeld van de kwestie is geschetst. 
Op de zitting voegt Van den Camp hieraan toe dat de krant bij berichtgeving over strafzaken geen volledige namen noemt en terughoudend is met het publiceren van overige gegevens.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klagers stellen dat sprake is van eenzijdige en suggestieve berichtgeving. De Raad kan zich voorstellen dat de wijze waarop Tiems verslag heeft gedaan van de rechtszitting voor klagers onaangenaam is. Er is echter niet gebleken dat een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de gang van zaken is gegeven. In het artikel is ruim aandacht besteed aan het standpunt van de heer X en zijn advocaat. Bovendien is in het kader van verslaggeving over rechtszaken toelaatbaar dat standpunten van betrokken partijen enigszins worden aangezet en een niet geheel neutrale toon wordt gebruikt. De afbeelding van de honkbalknuppel past binnen de context van de berichtgeving. Er bestaat dan ook geen grond voor de conclusie dat de berichtgeving op dit punt journalistiek ontoelaatbaar is.

Klagers vinden ook dat de privacy van de heer X en zijn moeder ernstig is geschonden. In het artikel is – naast, zoals in berichtgeving over strafzaken gebruikelijk is: voornaam, initiaal van de achternaam, leeftijd en woonplaats – vermeld in welke straat de heer X woont. De Raad vindt dat de vermelding van de straatnaam journalistiek niet relevant was. Door die vermelding konden de heer X en zijn moeder eenvoudig worden geïdentificeerd door een breder publiek. Op dit punt hebben Tiems en de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: A. en C.1
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2014/12, RvdJ 2014/6 en RvdJ 2012/41

CONCLUSIE

Tiems en Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door te vermelden in welke straat de heer X woont. Verder was hun handelwijze journalistiek zorgvuldig.

De Raad doet de aanbeveling aan Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Zo vastgesteld door de Raad op 18 maart 2016 door mw. mr. A.E. van Montfrans, voorzitter, mw. M.J.H. Doomen, mw. drs. J.X. Nabibaks, mw. J.R. van Ooijen en H.P.M.J. Schneider, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.