2015/21 zorgvuldig

Samenvatting

Freelance journalist J. Derksen en het Witte Weekblad hebben in het artikel “Zoete beloning na noeste arbeid” met de bovenkop “Ruim 200 deelnemers Huttenbouw Noordwijk” op journalistiek zorgvuldige wijze over de huttenbouw bericht. Dat concludeert de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van de klacht van W. Eshuis, een van de organisatoren van de huttenbouw. Derksen en het Witte Weekblad mochten erop vertrouwen dat de op de Facebookpagina van de huttenbouw vermelde contactpersoon bevoegd was namens de organisatie het woord te voeren. Het artikel geeft bovendien een positief beeld van het evenement en bevat – behalve de aanduiding ‘medeorganisator’ van de contactpersoon – geen relevante onjuistheden. Het weekblad is op faire wijze tegemoetgekomen aan de bezwaren van klager, door het artikel van Dichtbij.nl te verwijderen en de informatie over de organisatie in de eerstvolgende editie recht te zetten.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van  

W. Eshuis (Huttenbouw Noordwijk)

tegen

J. Derksen en de hoofdredacteur van het Witte Weekblad

De heer W. Eshuis te Oegstgeest (klager) heeft op 4 september 2015 een klacht ingediend tegen de heer J. Derksen en de hoofdredacteur van het Witte Weekblad. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van de heer J. Derksen en de heer P. Hovestad, adjunct-hoofdredacteur, van 7 oktober 2015 betrokken.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 30 oktober 2015 in aanwezigheid van klager. Van de zijde van het weekblad zijn de heer Derksen (freelance journalist), mevrouw R. Heemskerk-Den Otter (redacteur) en de heer G. van ’t Hek (adjunct-hoofdredacteur) verschenen.

DE FEITEN

Op of omstreeks 18 augustus 2015 verscheen in het Witte Weekblad editie Noordwijk een artikel van de hand van Derksen met de kop “Zoete beloning na noeste arbeid” en de bovenkop “Ruim 200 deelnemers Huttenbouw Noordwijk”. Het artikel bevat onder meer de volgende passage:
“Dit jaar werd de huttenbouw al weer voor de twaalfde keer georganiseerd en meer dan 200 kinderen deden er aan mee. Hiermee is Huttenbouw Noordwijk uitgegroeid tot één van de grootste kinderevenementen van Noordwijk, mét regionale aantrekkingskracht.
Niet voor niets kijkt Menno Plug, medeorganisator van de Huttenbouw, met een tevreden blik terug op het vierdaagse evenement. ‘De kinderen mochten elke dag tussen 10.00 en 14.00 uur aan hun hut bouwen. De laatste dag, donderdag mochten zij tussen 10.00 en 15.00 uur bouwen en alles laten zien. De ouders mochten toekijken, maar niet helpen. Tenzij ze zich tegelijkertijd als vrijwilliger gingen inzetten. Vorig jaar hadden we 130 deelnemers en dit jaar al 200, uit Noordwijk, Katwijk en zelfs Oegstgeest. We zijn een beetje regionaal aan het gaan.’
Plug vervolgt: ‘Iedereen vindt het hartstikke leuk. Je mag helemaal los gaan. Het maakt niet [uit] wat je maakt; het is allemaal leuk.’ Enkele jaren geleden moest de huttenbouw verdwijnen van het veld bij de SJC. Indertijd dreigde even de teloorgang van de huttenbouw, maar dat gevaar is helemaal geweken.”
Een artikel met vergelijkbare inhoud is verschenen op de weblog van Derksen en op de website www.dichtbij.nl.

Een week later verscheen in het Witte Weekblad een bericht met de kop “Huttenbouw” dat luidt als volgt:
“In het artikel over de Huttenbouw Noordwijk, gepubliceerd in het Witte Weekblad van vorige week staan onjuistheden. De organisatie van de jaarlijkse huttenbouw ligt in handen van Joke de Witt en Wim Eshuis. Hierbij krijgen zij hulp van vele vrijwilligers (waaronder de persoon die aan het woord was in het artikel) en sponsoren.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager voert aan dat de huttenbouw van Noordwijk in 2013 voor het laatst is georganiseerd door stichting Jeugd en Welzijn. In de afgelopen zomer hebben particulieren, onder wie klager, voor de tweede keer de huttenbouw georganiseerd. Alle andere media wisten moeiteloos de juiste contactpersoon te bereiken en dat zorgde voor leuke stukjes met juiste informatie. Derksen en het Witte Weekblad hebben echter niet de juiste weg bewandeld. Via een telefoonnummer op Facebook hebben zij Plug benaderd, die pas 17 jaar is, geen medeorganisator maar vrijwilliger was en niet op de hoogte was van alle informatie. Omdat hij de inhoud van het stuk ongeloofwaardig en schadelijk vond, heeft klager vervolgens de redactie verzocht het niet te plaatsen, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. Volgens klager bevat de publicatie diverse onjuistheden. Zo zijn de vermelde tijdstippen niet correct en is ten onrechte vermeld dat ouders niet mochten helpen. Verder wordt de huttenbouw al tenminste vijf jaar niet op het terrein van de SJC gehouden. Dit zijn enkele voorbeelden, maar het artikel barst van de onhandige woordkeuzes en foute informatie, aldus klager. Hij maakt er bezwaar tegen dat Derksen en het Witte Weekblad de informatie niet hebben geverifieerd. Bovendien vindt hij het schokkend dat een telefoonnummer verkregen via Facebook als betrouwbare bron wordt gezien, terwijl de huttenbouw gewoon een website heeft.
Op de zitting heeft klager nog toegelicht dat er 35 vrijwilligers bij het evenement zijn betrokken, dat er een (interne) afspraak is dat uitsluitend hij aanspreekpunt is voor de pers en dat het pijnlijk is dat één van de vrijwilligers er nu mee aan de haal is gegaan. Klager meent dat de geplaatste correctie onvoldoende soelaas heeft geboden.

Derksen en het Witte Weekblad stellen daar tegenover dat zij er in redelijkheid van uit mochten gaan dat Plug medeorganisator van de huttenbouw was. Nadat de redactie had geconstateerd dat op de website van de huttenbouw geen telefoonnummer was vermeld, vond zij vervolgens op de Facebookpagina van de organisatie de naam en het telefoonnummer van ‘contactpersoon’ Plug. Daarom heeft de redactie aan Derksen verzocht contact op te nemen met Plug. Plug heeft vervolgens zijn verhaal gedaan, zonder te vermelden dat hij niet namens de organisatie kon spreken. Zijn e-mails heeft Plug ondertekend met ‘Organisator Huttenbouw Noordwijk’.
Na de publicatie heeft klager bezwaar gemaakt tegen het feit dat Plug in het artikel als ‘medeorganisator’ is aangeduid. Klager heeft daarbij de vrees uitgesproken dat sponsoren en donateurs zouden afhaken als Plug ‘blijkbaar woordvoerder en organisator is’. De redactie heeft zich gevoelig getoond voor de argumenten van klager en het artikel direct van Dichtbij.nl verwijderd. Verder is de redactie zeer ruimhartig geweest door een ‘rectificatie’ te plaatsen, terwijl dat strikt genomen niet nodig was.
Derksen voegt hieraan nog toe dat het artikel naar zijn mening uiterst positief is over het evenement.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad stelt voorop dat de journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. Het is aan de redactie om te bepalen vanuit welke invalshoek(en) een onderwerp wordt belicht en in welke context het bericht wordt gebracht. Het stond Derksen en het Witte Weekblad dan ook vrij om aandacht te besteden aan de huttenbouw in Noordwijk.
Dat zij dat hebben gedaan aan de hand van het verhaal van Plug is niet journalistiek ontoelaatbaar. Klager heeft niet betwist dat Plug als contactpersoon op de Facebookpagina van de organisatie was vermeld. Derksen en het Witte Weekblad mochten er dan ook van uitgaan dat Plug bevoegd was om namens de organisatie het woord te voeren.
Aangezien Plug zijn e-mails ondertekende met ‘Organisator Huttenbouw Noordwijk’ is het evenmin onzorgvuldig dat Plug in het artikel als ‘medeorganisator’ is aangeduid.

Verder meent de Raad dat het artikel een positief beeld geeft van het evenement en – afgezien van de onjuiste aanduiding van Plug als ‘medeorganisator’ – geen relevante onjuistheden bevat. Niet is gebleken dat de berichtgeving niet waarheidsgetrouw is.

Het Witte Weekblad heeft vervolgens het artikel direct van Dichtbij.nl verwijderd en de informatie over de organisatie in de eerstvolgende editie rechtgezet. Hiermee is het weekblad op een faire wijze tegemoetgekomen aan de bezwaren van klager.

Een en ander leidt tot de conclusie dat Derksen en het Witte Weekblad journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: A. en D.
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2015/4 en RvdJ 2014/43

CONCLUSIE

Derksen en het Witte Weekblad hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 14 december 2015 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mw. M.J.H. Doomen, dr. H.J. Evers, A. Mellink MPA en mw. H.M.M. Nietsch, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.