2014/8 onzorgvuldig

Samenvatting

Crimesite Camilleri heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder toepassing van wederhoor de artikelen “Internationaal opsporingsbevel voor Jan Wubbeling (61)” en “Voortvluchtige Jan Wubbeling schreeuwt het uit” te plaatsen. De redactie heeft onvoldoende moeite gedaan om in contact te komen met klager. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Crimesite Camilleri om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
J. Wubbeling
 
tegen
 
de hoofdredacteur van Crimesite Camilleri
 
De heer J. Wubbeling te Spijkenisse (hierna: klager) heeft op 25 augustus 2013 een klacht met vijf bijlagen ingediend tegen de hoofdredacteur van Crimesite Camilleri. In een e-mail van 12 oktober 2013 met een bijlage heeft M. Hoorn, uitgever van Crimesite Camilleri, de Raad verzocht om uitstel voor het indienen van een reactie op de klacht. Klager heeft zijn klacht aangevuld bij e-mail van 13 oktober 2013 met twee bijlagen en een e-mail van 21 oktober 2013. Op 23 oktober 2013 heeft Hoorn een e-mail aan klager en ter kennisneming aan de Raad gestuurd. Vervolgens heeft mr. J.J.H.S. Thomassen, advocaat van Crimesite Camilleri, op de klacht geantwoord in een e-mail van 11 november 2013. Ten slotte heeft klager op 15 november 2013 een e-mail aan Crimesite Camilleri en ter kennisneming aan de Raad gestuurd en op 17 november 2013 per e-mail nog een bijlage overgelegd.
 
De zaak is behandeld op de zitting van de Raad van 22 november 2013. Klager was daar aanwezig en werd vergezeld door A. van Rooij. Namens Crimesite Camilleri waren Hoorn en mr. Thomassen aanwezig, samen met de redactieleden S. Veldthuis en A. ten Brinke. Beide partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van een pleitnotitie.
 
Een lid van de Raad heeft zich verschoond. Partijen hebben laten weten geen bezwaar te hebben tegen behandeling van de zaak door de voorzitter en de overige leden.
 
DE FEITEN
 
Crimesite Camilleri heeft op 17 augustus 2013 op de website www.camilleri.nl een artikel geplaatst met de kop “Internationaal opsporingsbevel voor Jan Wubbeling (61)” en de onderkop “Verbeten jacht op Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Het artikel is als volgt ingeleid:
“Het Openbaar Ministerie (OM) in het Ghanese Accra heeft afgelopen vrijdag een internationaal opsporingsbevel doen uitvaardigen tegen de 61-jarige Nederlander Johannes Wubbeling (roepnaam Jan). Ondanks meerdere pogingen van politie en justitie de man – die op borgtocht vrij is – voor diverse aanklachten voor het gerecht te krijgen, blijft Jan Wubbeling steevast weg ondanks de vele dagvaardingen. Volgens zijn eigen advocaat gisteren, is hij op de vlucht geslagen naar Nederland en zal hij wegblijven.”
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
“De oorspronkelijk uit Rotterdam afkomstige Jan Wubbeling (zie foto links), wordt volgens Hoofdofficier van Justitie Samuel Boakye Yiadom, onder meer verdacht van afpersing, poging tot afpersing, valsheid in geschriften, verboden wapenbezit, voorbereiding en samenzwering tot moord, alsmede het leiding geven aan een criminele organisatie. Volgens een van de hoogste politiefunctionarissen, Dogbevia Wonder, zal Ghana er alles aan doen om de thans voortvluchtige Jan Wubbeling voor het gerecht te krijgen.”
 
Vervolgens heeft Crimesite Camilleri op 20 augustus 2013 op haar website een artikel geplaatst met de kop “Voortvluchtige Jan Wubbeling schreeuwt het uit” en de onderkop “Lafaard, lafaard..”. Dit artikel is als volgt ingeleid:
“Op 17 augustus 2013 schreven wij hier op Crimesite Camilleri dat het Openbaar Ministerie (OM) in het Ghanese Accra een internationaal opsporingsbevel heeft uitgevaardigd tegen de 61-jarige Nederlander Johannes Wubbeling. Naar aanleiding van deze berichtgeving, komen er uit zowel West-Afrika als Nederland allerlei tips binnen over deze Jan Wubbeling, naar eigen zeggen Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passages:
“Bij de Haagse politie loopt tegen Jan Wubbeling en zijn 33 jaar jongere Ghanese partner Eunice Boateng een onderzoek inzake mensenhandel. Het duo zou zich hebben beziggehouden met illegale adoptiehandel, waarbij inmiddels met zekerheid vast staat dat zij tegen forse betaling de adoptie van een 5-jarig jongetje regelden voor een tandarts-echtpaar. In Nederland zou het stel volgens de geldende leeftijdsregels niet meer in aanmerking komen voor adoptie.”
en
“Inmiddels beschikt Crimesite Camilleri over een geluidsopname (binnenkort hier online), welke thans in Ghana onderwerp is van een strafrechtelijke procedure, waarop Jan Wubbeling duidelijk hoorbaar plannen smeed om zijn voormalige werkgever te laten vermoorden.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Volgens klager zijn alle beschuldigingen die in de artikelen worden geuit pertinent onjuist en is hij ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld zich te verweren door middel van wederhoor. Klager heeft de indruk dat de weergegeven informatie afkomstig is van één bron, te weten de heer A. Paes, die in Ghana wordt vervolgd voor seksueel misbruik van kinderen. Klager is met Paes in conflict. Hij meent dat Paes er belang bij heeft om hem financieel en persoonlijk schade toe te brengen en daarom onterechte beschuldigingen en leugens over hem rondstrooit. Het is aantoonbaar onwaar dat klager wordt vervolgd voor diverse strafbare feiten. Crimesite Camilleri kan de beschuldigingen niet met steekhoudend bewijs onderbouwen. Volgens klager is de berichtgeving zeer eenzijdig, tendentieus, grievend en schadelijk. Dit geldt nog meer, omdat zijn naam en adres zijn genoemd, en foto’s en filmpjes bij de artikelen zijn geplaatst. Klager vindt het zeer kwalijk dat Crimesite Camilleri dit alles heeft gepubliceerd zonder hem om een reactie te vragen en de intentie heeft om door te gaan met dergelijke publicaties over hem.
 
Crimesite Camilleri stelt zich op het standpunt dat de redactie journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld. De inhoud van de artikelen is juist. Er zijn meerdere bronnen geraadpleegd, onder wie Paes, politiefunctionarissen in Ghana, oud-medewerkers van klager en justitiemedewerkers. Daarnaast heeft de redactie inzage gekregen in uitspraken van gerechtelijke instanties in Ghana. Uit diverse bronnen blijkt dat voor de gedane aantijgingen een deugdelijke grondslag bestaat. De beschuldigingen zijn kritisch getoetst, de informatie is op juistheid gecontroleerd en waarheidsgetrouw gepubliceerd. Paes heeft de inhoud van de stukken op geen enkele wijze kunnen beïnvloeden. Overigens heeft klager op zijn beurt via andere media ernstige beschuldigingen over Paes geuit. Via een contactpersoon in Ghana en (ex-schoon) familie zijn pogingen ondernomen in contact te treden met klager, om hem in de gelegenheid te stellen zijn visie op de beschuldigingen te geven. Tot 27 augustus 2013 was klager echter onvindbaar. Het maatschappelijk belang bij publicatie woog – en weegt – zwaarder dan het belang van klager bij niet-publicatie, aldus Crimesite Camilleri.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Partijen hebben in de correspondentie over deze klacht en op de zitting punten aangevoerd die buiten de bevoegdheid en werkingssfeer van de Raad vallen. De Raad stelt voorop dat ter beoordeling de vraag voorligt of Crimesite Camilleri met de berichtgeving journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld.
 
Kern van de klacht is dat onjuist, eenzijdig en tendentieus over klager is bericht zonder toepassing van wederhoor. De Raad zal zich tot deze kern beperken.
 
De Raad kan niet vaststellen of een deugdelijke grondslag bestond om over klager te publiceren zoals Crimesite Camilleri dat heeft gedaan. Beide partijen hebben verwezen naar bronnen die zonder diepgaand feitenonderzoek niet op hun waarde kunnen worden geschat. De procedure bij de Raad leent zich echter niet voor een dergelijk onderzoek. De Raad zal zich daarom niet uitlaten over de vraag of de berichtgeving waarheidsgetrouw is of niet.
Los daarvan had de redactie, gezien de aard en ernst van de beschuldigingen, in ieder geval voorafgaand aan publicatie wederhoor bij klager moeten toepassen. Klager heeft in dit verband op de zitting laten weten dat hij in augustus 2013 in Nederland verbleef en per e-mail bereikbaar was. Hoorn heeft desgevraagd meegedeeld dat niet is geprobeerd om via e-mail wederhoor toe te passen. Volgens de Raad heeft de redactie onvoldoende moeite gedaan om met klager in contact te komen. Door deze nalatige werkwijze is de berichtgeving eenzijdig en daarmee unfair. Zodoende heeft Crimesite Camilleri journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Dat klager ná publicatie van de twee artikelen alsnog in de gelegenheid is gesteld om zijn reactie te geven, maakt dit niet anders.
 
Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: 1.1., 1.5., 2.2.5. en 2.3.1.
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2012/56, RvdJ 2011/8
 
CONCLUSIE
 
Crimesite Camilleri heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
 
De Raad doet de aanbeveling aan Crimesite Camilleri om deze conclusie integraal of in samenvatting op de website www.camilleri.nl te publiceren.
 
Zo vastgesteld door de Raad op 3 februari 2014 door mw. mr. A.E. van Montfrans, voorzitter, dr. H.J. Evers, A. Mellink MPA en drs. H. Snijder, leden, in aanwezigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris en mw. mr. J.K. N'Daw, plaatsvervangend secretaris.