2014/15 zorgvuldig

Samenvatting

De Twentsche Courant Tubantia heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld door de wijze waarop zij in het artikel “Patiënte vecht tegen dwangopname” over klaagster heeft bericht. De kop bevat een correcte omschrijving van de inhoud van het artikel. Verder is de krant integer omgegaan met de persoonlijke gegevens van klaagster, door het artikel – in weerwil van de wens van klaagster – te anonimiseren. De krant was bovendien niet verplicht het verzoek van klaagster in te willigen om haar Twitteraccount te vermelden.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia
 
Mevrouw X (klaagster) heeft per klachtformulier van 22 september 2013 een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Zij heeft haar klacht nader toegelicht in een brief van 20 oktober 2013. G. Dijkstra, hoofdredacteur a.i., heeft in een brief van 5 december 2013 op de klacht gereageerd.
 
De zaak is behandeld op de zitting van de Raad van 20 december 2013. Partijen waren daar niet aanwezig. Vanwege de plotselinge afwezigheid van een van de leden van de Raad is de zaak behandeld door de voorzitter en de overige drie leden.
 
DE FEITEN
 
Op 15 juni 2013 verscheen in De Twentsche Courant Tubantia een artikel met de kop “Patiënte vecht tegen dwangopname”. Het artikel gaat over gedwongen opnames en de impact hiervan op de betrokkenen. Het verhaal van klaagster staat daarbij centraal. Zij is in het artikel bij voornaam genoemd en onherkenbaar in beeld gebracht op de bij het artikel geplaatste foto’s.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klaagster vindt allereerst de kop van het artikel misleidend en schadelijk voor haar reputatie als ondernemer. Zij betwist dat zij ziek is en meent dat zij ten onrechte is gestigmatiseerd als ‘patiënte’. Hierdoor wordt geen recht gedaan aan haar strijd tegen de gedwongen opname. Klaagster heeft van te voren verzocht de kop te laten luiden ‘ondernemer/kunstenaar vecht tegen dwangopname’. Aan dat verzoek is ten onrechte geen gehoor gegeven.
Verder meent klaagster dat haar Twitteraccount ten onrechte niet bij de foto’s is vermeld, terwijl ze daarom had gevraagd.
 
De krant licht toe dat klaagster zelf contact met de redactie heeft gezocht. Zij had geen problemen met het vermelden van haar volledige naam en wilde wel (herkenbaar) op de foto. De verslaggevers hebben desondanks besloten het verhaal te anonimiseren en klaagster niet herkenbaar in beeld te brengen. Dit besluit is genomen op grond van het redactiestatuut dat bijzondere zorgvuldigheid voorschrijft bij de behandeling van zaken die de privacy van inwoners van het verspreidingsgebied raakt. Dit, in combinatie met het ziektebeeld van klaagster, was aanleiding voor het besluit om klaagster tegen zichzelf te beschermen.
Op journalistieke gronden is geen gehoor gegeven aan het verzoek van klaagster om haar in de kop van het artikel aan te duiden als ondernemer. Het verzoek van klaagster om melding te maken van haar Twitteraccount bij de fotocollage ‘Petra’s kunst’ is evenmin ingewilligd, omdat anders haar anonimiteit zou worden opgeheven.
Klaagster heeft veertien dagen na de publicatie in een Twitterbericht de voorpagina van de krant verspreid. Ze maakte daarbij gebruik van de hashtag #patiëntevechtnogsteeds. Daaruit mag worden afgeleid dat klaagster op dat moment nog geen problemen had met de wijze waarop verslag is gedaan van haar ervaringen en dat haar bezwaren van (veel) latere datum zijn.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De kop “Patiënte vecht tegen dwangopname” bevat een kernachtige en waarheidsgetrouwe omschrijving van de inhoud van het artikel. Het woord ‘patiënt’ is een juiste benaming voor een persoon die gedwongen is opgenomen in een instelling. Dat klaagster dat anders ziet, maakt niet dat de kop onjuist is.
 
De Twentsche Courant Tubantia is bovendien op integere wijze omgegaan met de persoonlijke gegevens van klaagster. De krant heeft goed gemotiveerd waarom de redactie in dit geval heeft gekozen voor anonimisering van de persoonlijke gegevens en het onherkenbaar maken van de foto’s. De krant mocht hiertoe besluiten, in weerwil van de wens van klaagster.
 
Verder was de krant niet gehouden het verzoek van klaagster in te willigen om haar Twitteraccount bij het artikel te vermelden. Een redactie is immers niet verplicht om alle aangedragen informatie in een artikel te verwerken. Dit is alleen anders als daarvoor bijzondere omstandigheden aanwezig zijn en daarvan is in dit geval geen sprake.
 
Een en ander betekent dat De Twentsche Courant Tubantia journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld.
 
Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: 1.1., 1.2. en 2.4.1.
 
CONCLUSIE
 
De Twentsche Courant Tubantia heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.
 
Zo vastgesteld door de Raad op 14 februari 2014 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, drs. ir. M.C.N. Mokveld, mw. H.M.M. Nietsch en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in aanwezigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris en mw. mr. J.K. N’Daw, plaatsvervangend secretaris.