2013/8 gegrond

Samenvatting

Klager maakt bezwaar tegen het artikel “Pomphouders geven 1.000 euro tipgeld na roof voor krap de helft”, waarin persoonlijke gegevens van hem zijn vermeld.
Het is voldoende duidelijk dat klager uit angst voor represailles anoniem wilde blijven. Uit het artikel zelf blijkt dat dit ook bij verweerder bekend was. In dit geval is het niet zorgvuldig geweest van verweerder om de volledige naam van klager op te nemen en daarnaast te vermelden dat klager in de buurt woont van de familie van de dader. Verweerder had meer zorgvuldigheid in acht moeten nemen. De argumenten van verweerder dat anonimisering niet nodig en bovendien lastig was, overtuigen de Raad niet. De in het artikel beschreven uitreiking van tipgeld na een roofoverval is niet te vergelijken met een doorsnee prijsuitreiking. De privacy van klager is verder aangetast dan in het kader van de berichtgeving noodzakelijk is. De klacht is dan ook gegrond.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

Bij klachtformulier van 5 november 2012 met twee bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia (hierna: verweerder). Vervolgens heeft hij zijn klacht nader toegelicht in een e-mail van 6 november 2012. A. Vis, hoofdredacteur, heeft op de klacht geantwoord in een brief van 3 december 2012. Klager heeft daarop nog gereageerd per e-mail van 5 december 2012.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 december 2012. Klager is daar verschenen, vergezeld door zijn vader. Verweerder was daar niet aanwezig.

DE FEITEN

Op 30 juni 2012 is in De Twentsche Courant Tubantia een artikel verschenen onder de kop “Pomphouders geven 1.000 euro tipgeld na roof voor krap de helft”. Klager is de in het artikel bedoelde tipgever. In het artikel wordt klagers volledige naam vermeld. Verder is bericht dat hij ‘uit angst voor represailles niet in beeld wilde’ en dat ‘familieleden van de overvaller bij hem om de hoek wonen.’

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door zonder zijn toestemming zijn naam te vermelden en te berichten dat familie van de dader bij hem om de hoek woont. Hierdoor wordt hij herkenbaar voor de dader en de familie van de dader. Klager wijst erop dat hij bij de uitreiking van het tipgeld is benaderd door journalisten van RTV Oost aan wie hij heeft kenbaar gemaakt dat hij anoniem wilde blijven. Hij is echter niet benaderd door verslaggevers van De Twentsche Courant Tubantia, zodat hij aan hen niet heeft kunnen vragen om anonimisering.
Volgens klager had het echter voor verweerder ook zonder het vragen van zijn toestemming voldoende duidelijk moeten zijn dat hij anoniem wilde blijven. Vooral nu verweerder zelf in het artikel heeft bericht dat klager niet in beeld wilde uit angst voor represailles en het hier gaat om een gewapende overvaller. Verweerder had moeten denken aan de gevolgen van het publiceren van zijn naam, aldus klager.
 
Verweerder stelt dat hij wel zorgvuldig heeft gehandeld. De redactie is door de brancheorganisatie uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de openbare uitreiking van het tipgeld, omdat de organisatie ruchtbaarheid wilde geven aan het goede burgerschap van klager. Volgens verweerder heeft klager alleen geweigerd op de foto te gaan uit angst voor represailles, maar heeft hij de verslaggever niet gevraagd zijn naam uit de krant te houden. Om uit te leggen aan de lezer waarom geen foto van klager was gepubliceerd, heeft verweerder in het artikel vermeld dat de familie van de dader bij klager om de hoek woont. Verder meent verweerder dat het lastig is om in een dergelijk geval de naam van de betrokkene te anonimiseren. Een krant wijdt geen artikel aan een prijsuitreiking als de naam van de winnaar niet mag worden vermeld. Daarbij komt dat de aanwezigheid van de pers klager niet ervan heeft weerhouden bij de openbare uitreiking aanwezig te zijn.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Kern van de klacht is dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door de volledige naam van klager te publiceren en te vermelden dat familieleden van de dader bij klager om de hoek wonen.

Vaststaat dat klager ervoor heeft gezorgd dat de dader van een roofoverval is opgepakt. De Raad overweegt dat voldoende duidelijk is dat klager uit angst voor represailles anoniem wilde blijven. Uit het artikel zelf blijkt dat dit ook bij verweerder bekend was.
De Raad is van oordeel dat het in dit geval niet zorgvuldig is geweest van verweerder om de volledige naam van klager in het artikel op te nemen en daarnaast ook nog te vermelden dat de klager in de buurt woont van de familie van de dader. Bij de berichtgeving had verweerder zeker onder deze omstandigheden meer zorgvuldigheid in acht moeten nemen. De argumenten van verweerder dat anonimisering niet nodig en bovendien lastig was, overtuigen de Raad niet. De in het artikel beschreven uitreiking van tipgeld na een roofoverval is niet te vergelijken met een doorsnee prijsuitreiking.

De Raad is daarom van mening dat de privacy van klager verder is aangetast dan in het kader van de berichtgeving noodzakelijk is en dat de inbreuk op klagers privacy niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijke belang van de publicatie. (zie punt 2.4.1. van de Leidraad van de Raad). Verweerder heeft daarmee de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Twentsche Courant Tubantia te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 12 maart 2013 door mr. V.H.G. Lebesque, voorzitter, dr. H.J. Evers, mw. M.E.L. Kogeldans, mw. M.J. Rietkerk en mw. drs. F. Santing, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.M. Leurs, plaatsvervangend secretaris.