2013/6 ongegrond

Samenvatting

Klaagster heeft diverse stellingen geplaatst op de website www.stand.nl, die vervolgens door de redactie zijn gewijzigd. Hiertegen maakt klaagster bezwaar.
De redactie is te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de inhoud van haar digitale publiciteitsmedium. Van een publiek domein is geen sprake. Het is aan verweerder om te bepalen wat de inhoud is van de website. Hij heeft voor de website en deelname aan het forum algemene voorwaarden en huisregels opgesteld. Die regels zijn niet onredelijk. Zij bieden enerzijds de gebruiker voldoende houvast en anderzijds de redactie de haar toekomende ruimte. In de huisregels is voldoende duidelijk gemaakt dat verweerder bepaalt wat wel en niet kan op de site. Hiermee heeft verweerder duidelijk de voorwaarden voor de plaatsing van reacties vastgesteld en verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van de reacties die worden geplaatst op de website. Klaagster heeft door de deelname aan het forum deze algemene voorwaarden en huisregels geaccepteerd. Het toepassen van deze voorwaarden en huisregels kan niet aan verweerder worden tegengeworpen. Het siert verweerder dat hij naar aanleiding van de klacht de huisregels over het aanpassen van stellingen heeft verduidelijkt. Verweerder heeft niet journalistiek ontoelaatbaar gehandeld.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van Stand.nl (NCRV)

Bij brief van 5 september 2012 heeft X (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Stand.nl (NCRV) (hierna: verweerder). Vervolgens heeft klaagster de klacht aangevuld per e-mails van 14 september, 25 september, 1 oktober en 16 november 2012. Hierop heeft mr. H.S.R. Weeber, Hoofd Juridische Zaken van de Stichting AKN, namens verweerder geantwoord in een brief van 26 november 2012 met twee bijlagen. Klaagster heeft daarop nog gereageerd in e-mail van 4 december 2012 met diverse bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 december 2012. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN

Het NCRV-radioprogramma Stand.nl confronteert op werkdagen een gast met een actuele stelling. De gast verdedigt zijn standpunt tegenover de presentator en bellende luisteraars.
Op de website www.stand.nl kunnen luisteraars laten weten of zij het eens dan wel oneens zijn met de stelling. Ook kunnen zij met elkaar discussiëren en kunnen zij zelf een stelling bedenken en die aan anderen voorleggen.

Op 3 september 2012 heeft klaagster de volgende stelling op de website geplaatst:
“Doemscenario’s voorspeld over een linkse regering zijn juist waar rechts op afstormt.”
De redactie van Stand.nl heeft de stelling gewijzigd in:
“Doemscenario’s voorspeld over een linkse regering zijn onterecht.”
Nadat klaagster op de website haar bezwaren hiertegen heeft geuit, heeft de redactie de stelling als volgt aangepast:
“Doemscenario’s voorspeld over een linkse regering; juist rechts stormt daar op af.”
Verder heeft de redactie onder het bericht van klaagster de volgende reactie geplaatst:
“De stelling was onduidelijk en is zodoende aangepast. Op uw verzoek heb ik ‘rechts’ er weer bijgezet. Graag voortaan een e-mail sturen in dit soort gevallen, dan lossen we het als volwassen personen met elkaar op. Het moge vanzelfsprekend duidelijk zijn dat wij op geen enkele manier aan censuur doen en geen politieke voorkeur hebben.”

Vervolgens heeft klaagster op 13 september 2012 de volgende stelling geplaatst:
“Het volgende bedrog: De koningin wordt helemaal niet buiten de formatie gehouden.”
De redactie heeft de stelling op de volgende wijze aangepast:
“De koningin wordt niet buiten de formatie gehouden.”
Op 25 september 2012 heeft klaagster nog de volgende stelling geplaatst:
“Winst zorgverzekeraars ‘onmaatschappelijk hoog’. Bedankt Rutte & Co!!!”
De redactie heeft “Bedankt Rutte & Co” van de website verwijderd.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat verweerder ten onrechte de door haar geplaatste stellingen heeft gewijzigd. Door de wijzigingen krijgen de beweringen een andere inhoudelijke betekenis. Klaagster meent dat verweerder hierdoor censuur pleegt en inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting.
Klaagster betwist dat de stellingen onduidelijk zijn en voert aan dat verweerder de stellingen aanpast voor zijn eigen doeleinden. Omdat het hier juist gaat om stellingen van deelnemers en het publiek, en de website het uiten van een vrije mening voorstaat, zou verweerder in zijn geheel geen wijzigingen mogen aanbrengen, aldus klaagster. Zij meent dat de geldende huisregels niet worden overtreden, zodat er geen reden is om in te grijpen. Daarbij komt dat verweerder tussentijds die regels heeft aangepast, zodat het gebruik van hoofdletters en het plaatsen van een hartenkreet niet meer mogen en deelnemers niet meer zelf correcties kunnen aanbrengen. Volgens klaagster zijn hoofdletters of hartenkreten echter uitingen van een vrije mening en kunnen ze teksten extra aandacht en intonatie geven. Deze restricties waren niet eerder vermeld in de huisregels en op grond van die regels kon verweerder de stellingen niet aanpassen. Verweerder heeft verder pas na drie keer de stelling van klaagster weer teruggezet, zodat geen sprake is van onmiddellijk herstel. Bovendien is er niet bijgezet dat verweerder de stelling heeft aangepast.
Volgens klaagster is een achteruitgang in de kwaliteit van de stellingen – zoals verweerder stelt – geen reden voor de inperking van de vrije meningsuiting, maar ligt de oplossing in een betere handhaving van de huisregels.

Verweerder stelt dat het forum een aanvulling is op het radioprogramma en vooral moet worden gezien als een service aan de luisteraars. Via dit platform kunnen gebruikers met inachtneming van de daarvoor door de NCRV opgestelde huisregels met elkaar discussiëren. In de huisregels is heel duidelijk vermeld dat verweerder bepaalt wat wel en niet kan op de website.
Vanwege de achteruitgang in de kwaliteit van de stellingen en de wat ongenuanceerdere, onbeknopte en onheldere stellingen heeft verweerder besloten tot een verbeterslag. Stand.nl is een kwalitatief hoogstaand radioprogramma en het forum moet een plek zijn waar personen op een goede manier inhoudelijk met elkaar kunnen discussiëren. Verweerder is daarom de huisregels actiever gaan handhaven, waardoor stellingen wat vaker worden aangepast, zodat ze kunnen dienen als helder standpunt voor een goede discussie over een bepaald onderwerp. Verweerder heeft de stelling die klaagster op 3 september 2012 had geplaatst aangepast, maar deze aanpassing onmiddellijk rechtgezet toen bleek dat de stelling een andere lading kreeg.
Verweerder stelt verder dat hij door de publicatie van de stellingen op zijn website voor die stellingen mede verantwoordelijk is. Hij neemt deze verantwoordelijkheid door goed beheer van de website, registratie vooraf van gebruikers, duidelijke en specifieke huisregels en actief modereren.
Naar aanleiding van de onderhavige klacht heeft verweerder de communicatie verbeterd rondom het incidenteel aanpassen van stellingen van gebruikers. Er wordt nu in de huisregels vermeld dat verweerder stellingen kan aanpassen en dat een aanpassing van een stelling ook op de website duidelijk zal worden gemaakt.


BEOORDELING VAN DE KLACHT

Kern van de klacht is of verweerder stellingen van deelnemers op de website Stand.nl mag aanpassen.

De Raad overweegt in dit verband dat een redactie verantwoordelijk is voor de inhoud van ingezonden brieven en van reacties die worden geplaatst op de website van het betrokken medium. Het verdient daarbij de voorkeur dat de redactie de voorwaarden voor de selectie en plaatsing van reacties publiceert. Het staat de redactie echter vrij om ingezonden brieven en andere reacties van een naschrift te voorzien of niet te plaatsen, tenzij plaatsing is geboden vanwege bijzondere omstandigheden. Wijziging en inkorting zijn toegestaan zolang de inhoudelijke essentie en de toonzetting behouden blijven. (zie punten 5.1. en 5.2. van de Leidraad van de Raad)

Net zoals het geval is bij de papieren krant is de redactie te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de inhoud van dit digitale publiciteitsmedium. Van een publiek domein is geen sprake. (vgl. RvdJ 2008/38) Het is derhalve aan verweerder om te bepalen wat de inhoud is van de website. Verweerder heeft voor de website en deelname aan het forum algemene voorwaarden en huisregels opgesteld. De Raad acht de door verweerder gehanteerde regels niet onredelijk. Zij bieden enerzijds de gebruiker voldoende houvast en anderzijds de redactie de haar toekomende ruimte. Uit deze voorwaarden en huisregels blijkt duidelijk dat verweerder zich het recht voorbehoudt om berichten of stellingen aan te passen of te verwijderen. Ook neemt verweerder de vrijheid om eventueel in te grijpen buiten de huisregels om. In de huisregels is voldoende duidelijk gemaakt dat verweerder bepaalt wat wel en niet kan op de site. Hiermee heeft verweerder duidelijk de voorwaarden voor de plaatsing van reacties vastgesteld en verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van de reacties die worden geplaatst op de website. Klaagster heeft door de deelname aan het forum deze algemene voorwaarden en huisregels geaccepteerd. Het toepassen van deze voorwaarden en huisregels kan dan ook niet aan verweerder worden tegengeworpen.

Het voorgaande in aanmerking genomen is de Raad van oordeel dat verweerder door het rechtzetten van de stelling van klaagster van 3 september 2012 – zij het in aangepaste vorm – zorgvuldig heeft gehandeld. Ook siert het verweerder dat hij naar aanleiding van de klacht van klaagster de huisregels over het aanpassen van stellingen heeft verduidelijkt.

De Raad is dan ook van oordeel dat verweerder geen grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

Aldus vastgesteld door de Raad op 12 maart 2013 door mr. V.H.G. Lebesque, voorzitter, dr. H.J. Evers, mw. M.E.L. Kogeldans, mw. M.J. Rietkerk en mw. drs. F. Santing, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.M. Leurs, plaatsvervangend secretaris.