2013/42 onbevoegd

Samenvatting

De klacht betreft een recensie op de website www.operanederland.nl over de door klager geschreven Duitstalige biografie “Joseph Schmidt - Sein Lied ging um die Welt”.
Verweerder heeft onweersproken gesteld dat hij niet tegen betaling meewerkt aan de inhoud van de website en ook overigens niet beroepsmatig handelt. Volgens de Raad is dan ook geen sprake van journalistieke werkzaamheden. De klacht heeft dus geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’, zodat de Raad niet bevoegd is daarover te oordelen.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
A. Fassbind
 
tegen
 
de hoofdredacteur van OperaNederland.nl
 
Bij brief van 15 april 2013 met diverse bijlagen heeft A. Fassbind te Oberdürnten, Zwitserland, (hierna: klager) een klacht ingediend tegen […], de hoofdredacteur en beheerder van OperaNederland.nl (hierna: verweerder). Hierop heeft mr. J.H. van Dijk namens verweerder geantwoord in een brief van 2 juni 2013.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 28 juni 2013, buiten aanwezigheid van partijen.
 
DE FEITEN
 
In februari 2013 is op de website www.operanederland.nl een recensie van de hand van […de hoofdredacteur…] verschenen betreffende de door klager geschreven Duitstalige biografie over de Roemeense tenor Joseph Schmidt getiteld “Joseph Schmidt - Sein Lied ging um die Welt”. In de recensie geeft […de hoofdredacteur…] een uitvoerige bespreking van de biografie die ingaat op feitelijkheden uit het boek.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat hij zich, als biograaf en beheerder van de nalatenschap van de beroemde zanger Joseph Schmidt, genoodzaakt ziet protest aan te tekenen tegen de recensie die verweerder op de website www.operanederland.nl heeft gepubliceerd. Klager meent dat verweerder enkele feiten en passages uit zijn boek verkeerd heeft gelezen en geïnterpreteerd en deze vervolgens op onjuiste en niet passende wijze heeft aangehaald in zijn recensie. Zo is bijvoorbeeld de bewering dat Joseph Schmidt in Zürich werd gearresteerd en gevangen gezet in een concentratiekamp onhoudbaar, aldus klager. Klagers pogingen om verweerder ertoe te bewegen de betreffende weergave uit zijn recensie te verwijderen, hebben niet tot succes geleid.
 
Verweerder stelt voorop dat de Raad niet bevoegd is de klacht te beoordelen, nu deze geen betrekking heeft op een 'journalistieke gedraging'. Verweerder beheert de website OperaNederland.nl en publiceert daarop onder meer recensies over (opera)boeken en (opera)voorstellingen, maar handelt daarbij niet in de hoedanigheid van journalist. Evenmin werkt hij regelmatig en tegen betaling mee aan de redactionele inhoud van de website. Verweerder is fulltime arts van beroep, hij is niet als werknemer werkzaam bij OperaNederland.nl. Hij ontvangt geen enkele betaling voor zijn inspanningen voor OperaNederland.nl. Die inspanningen zijn een hobby en niet professioneel.
Voor het geval de Raad zich toch bevoegd acht, stelt verweerder met betrekking tot de inhoud van de klacht – kort samengevat – dat van een negatieve of slechte recensie geen sprake is. Verder bevat de recensie geen wezenlijke onjuistheid. Bovendien komt aan recensenten een grote mate van vrijheid toe om hun mening te geven over gebeurtenissen en personen. Verweerder meent dat met de recensie de grenzen van journalistieke zorgvuldigheid niet zijn overschreden.
Ten overvloede merkt verweerder op dat hij, nadat klager zich per e-mail van 13 februari 2013 met zijn bezwaren rechtstreeks tot hem had gewend, vrijwel direct deze e-mail integraal onder de recensie heeft geplaatst. Daardoor kan de lezer zich een eigen oordeel over de kwestie vormen.
 
BEOORDELING VAN DE BEVOEGDHEID
 
Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek heeft de Raad tot taak om in de bij hem aanhangig gemaakte zaken betreffende journalistieke gedragingen te beoordelen of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.
 
Krachtens het eerste lid van artikel 4 van deze Statuten wordt onder journalistieke gedraging verstaan: een handelen of nalaten van een journalist in de uitoefening van zijn beroep. Voorts wordt onder een journalistieke gedraging in deze Statuten en in de reglementen verstaan een handelen of nalaten in het kader van journalistieke werkzaamheden van iemand die geen journalist zijnde, regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van de in het volgende lid genoemde publiciteitsmedia.
Ingevolge het tweede lid van artikel 4 – samengevat en voor zover thans van belang – moet onder journalist worden verstaan: degene die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van de in dit lid genoemde publiciteitsmedia.
 
Verweerder heeft onweersproken gesteld dat hij  niet tegen betaling meewerkt aan de inhoud van de website operanederland.nl en ook overigens niet beroepsmatig handelt. Van journalistieke werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Statuten is naar het oordeel van de Raad dan ook geen sprake. De klacht heeft dus geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’ als hiervoor bedoeld, zodat de Raad niet bevoegd is over de klacht te oordelen.
 
BESLISSING
 
De Raad is onbevoegd over de klacht te oordelen.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 16 augustus 2013 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mw. M.J.H. Doomen, mw. dr. Y.M. de Haan, ir. B.L. Hooghoudt en mw. M.J. Rietkerk, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.K. N’Daw, plaatsvervangend secretaris.