2012/51 onbevoegd

Samenvatting

De klacht betreft twee publicaties op de site http://roomsmeisje.blogspot.com onder de koppen “Grievend geraaskal van Anthony Ruijtenbeek” en “Duistere praktijken van Anthony Ruitenbeek”. Klager stelt onder meer dat geen wederhoor is toegepast en dat verweerder meerdere onjuistheden en stellingen aanvoert zonder deze met feiten te onderbouwen of een inhoudelijke argumentatie daaraan ten grondslag te leggen.
De Raad overweegt dat de publicaties het karakter hebben van aantijgingen die worden geuit in een conflict tussen twee personen onderling. De publicaties hebben een overwegend persoonlijk karakter, waardoor zij in het geheel als van niet-journalistieke aard moeten worden aangemerkt. Het journalistieke normenstelsel is voor de beoordeling van dergelijke berichten niet bedoeld. De Raad acht zich daarom niet bevoegd over de publicaties te oordelen.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

A.P. Ruijtenbeek

tegen

P. van Zoest

Bij brief van 28 mei 2012 met drie bijlagen heeft de heer A.P. Ruijtenbeek te Uithuizen (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de heer P. van Zoest (hierna: verweerder). Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 24 augustus 2012. Partijen zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN

Aan het klaagschrift ontleent de Raad de hierna geciteerde gegevens, die niet bij verweerder konden worden geverifieerd:
“Religiejournalist Peter van Zoest is de bedenker van een journalistiek experiment, genaamd ‘Twitterfaction’. Onder het pseudoniem ‘@roomsmeisje’ twitterde hij het relaas van een jong katholiek meisje dat een bedevaart naar Rome maakte. Op een gegeven moment maakte hij dit bekend. Nadien hield hij dit account echter aan, en opende ook een blog onder dezelfde naam: http://roomsmeisje.blogspot.com/.”

Op 11 mei 2012 is op http://roomsmeisje.blogspot.com een blog verschenen onder de kop “Grievend geraaskal van Anthony Ruijtenbeek”. Deze blog opent als volgt:
“In het piepkleine, ultraconservatieve universum van het Katholiek Nieuwsblad is Anthony Ruijtenbeek sinds enkele maanden een rijzende ster met opiniebijdragen die vrijwel uitsluitend bestaan uit het bashen van Eric van den Berg (Katholiek.nl) en Frank Bosman (Faculteit Katholieke Theologie). Eerder had de steeds als ‘katholiek blogger en publicist’ aangekondigde Ruijtenbeek zijn pijlen ook gericht op mij. Maar dat bleef beperkt tot Twitter. Nu de man steeds meer in opspraak komt door zijn aanhoudende aanvallen op bovengenoemde personen, is het misschien goed kennis te nemen van wat hij achter de schermen bekokstooft. Enkele mailtjes die hij aan de door hem kennelijk gehate theoloog en religiejournalist Peter van Zoest stuurde, zijn hiervan een illustratie.”
Verder is bericht:
“Van Zoest heeft uiteraard niet op dit absurde mailtje gereageerd. De vraag is nu hoe iemand het in zijn hoofd haalt om naar een totaal onbekende dit soort onzin te mailen en met zulke waanzinnige eisen te komen, gevolgd door nota bene een heus ultimatum? Dat hij het op Peter van Zoest gemunt had, blijkt wel uit de volgende mail aan hem, tien dagen later. Dat was naar aanleiding van een tweet van @roomsmeisje, die Ruijtenbeek kennelijk als een bedreiging opvatte. “Ik ben zojuist bij de politie geweest in verband met één van je laatste tweets”, meldt hij, om zich vervolgens (juridisch) in te dekken voor eerdere mailtjes: “Ik heb ook de mails besproken die ik je bij wijze van waarschuwing heb gestuurd, en toegelicht dat die schrijfstijl een beantwoording is van die die jullie drieën (…) meestal hanteren.” Gelooft u het?
Dan volgt het meest schokkende: “Ik heb ook uitgelegd dat ik lang in dubio heb gestaan om je tweets te bundelen en naar je werkgevers te versturen en waarom ik het tot nu toe niet heb gedaan. Ze (de politie; RV) hebben me uitgelegd dat er in ieder geval juridisch gezien géén bezwaar tegen bestaat.””
en
Update 26 mei: Ruijtenbeek heeft de hieronder gelinkte mailwisseling met Bert Elberse vandaag verwijderd nadat hij zwaar onder vuur kwam te liggen op Goedgelovig.nl. Ik berichtte daarover in mijn weblog.”
en
Update 13 mei: Onafhankelijk van elkaar komen bij mij meldingen binnen van mensen die volgens hetzelfde patroon als hierboven beschreven door Anthony Ruijtenbeek zijn belaagd.”

Op 17 mei 2012 is op dezelfde site een blog verschenen onder de kop “Duistere praktijken van Anthony Ruitenbeek”. Deze blog opent als volgt:
“Goedgelovig.nl doet vandaag een boekje open over de duistere praktijken op internet van Anthony Ruijtenbeek, de vaste opniniestukjesschrijver van het Katholiek Nieuwsblad (…). Op 11 mei maakte ik al melding van diens hobby: het digitaal stalken van mensen aan wie hij een hekel heeft omdat ze meningen of visies hebben die hem niet bevallen. Ik illustreerde dat door te citeren uit enkele mailtjes aan theoloog en religiejournalist Peter van Zoest. (…) Overal waar hij kans ziet zijn slachtoffers te grazen te nemen, duikt hij op, al dan niet onder schuilnaam. Niets is te gek voor Ruijtenbeek die zich op godsdienstig vlak de Heilige Inquisitie waant en alles bestrijdt wat volgens hem de katholieke kerk ondermijnt.”
Verder is bericht:
“Van Zoest heeft daar al mee te maken gehad en kreeg via de mail van Ruitenbeek te horen dat ook de klanten van zijn religieus-levensbeschouwelijke tekst- en communicatiebureau wel eens benaderd zouden kunnen worden. Tegen de door hem verketterde cultuurtheoloog Frank Bosman diende Ruijtenbeek een klacht in bij het aartsbisdom Utrecht, voorzien van een compleet dossier.”
en
“Mijn blog over de schokkende mails van Ruijtenbeek aan Peter van Zoest heeft ertoe geleid dat de mafketel naarstig is gaan zoeken naar manieren om mij op slinkse wijze onderuit te halen.”

HET STANDPUNT VAN KLAGER
 
Volgens klager meent verweerder een conflict met hem te hebben wat heeft geresulteerd in scheldpartijen, het posten van zijn huisadres en een bedreiging. Dit alles wordt gedaan onder een pseudoniem. Als hij dit onder zijn eigen naam zou doen, zou het een kwestie voor het openbaar ministerie zijn. De onder pseudoniem gedane uitingen kunnen volgens klager niet de toets der kwaliteitsjournalistiek doorstaan en hebben hem benadeeld.
Klager stelt dat geen wederhoor is toegepast en dat verweerder meerdere onjuistheden en stellingen aanvoert zonder deze met feiten te onderbouwen of een inhoudelijke argumentatie daaraan ten grondslag te leggen. Zo worden de opiniebijdragen van klager als de ‘grootst mogelijke onzin’ bestempeld zonder inhoudelijke redenen waarom dit het geval zou zijn. Ook de beschrijving dat een tweet van @roomsmeisje door klager als een dreigement is opgevat, is onjuist. Dit betrof één tweet van een ander account van verweerder, aldus klager. De stelling van verweerder dat klager een totale onbekende is, bevreemdt klager nu verweerder hem enkele maanden heeft achtervolgd. Klager stelt verder dat de beschrijving dat meerdere meldingen over hem zijn ontvangen, lasterlijk is. Voorts maakt hij bezwaar tegen het plaatsen van een foto van hem bij het blog. Er is geen toelichting op de beweringen van verweerder en de foto is afkomstig uit een besloten omgeving en zonder toestemming gebruikt, aldus klager.
Daarnaast zijn volgens klager de beweringen dat alleen een mailwisseling van klagers weblog is verwijderd, dat klager talloze twitteraccounts heeft, en dat een aanklacht door klager is ingediend bij kerkelijke instanties, onjuist. Overal ontbreekt een onderbouwing van hetgeen verweerder in zijn blogs heeft beschreven. Naar de mening van klager zijn de publicaties dan ook in strijd met de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad beoordeelt naar aanleiding van een klacht over een journalistieke uiting of gedraging of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

De Raad overweegt dat de publicaties van verweerder het karakter hebben van aantijgingen die worden geuit in een conflict tussen twee personen onderling. Naar het oordeel van de Raad hebben de publicaties derhalve een overwegend persoonlijk karakter, waardoor zij in het geheel als van niet-journalistieke aard moeten worden aangemerkt. Het journalistieke normenstelsel is voor de beoordeling van dergelijke berichten niet bedoeld. De Raad acht zich daarom niet bevoegd over de publicaties te oordelen. (vgl. RvdJ 2010/31)

BESLISSING

De Raad verklaart zich niet bevoegd een oordeel te geven.

Aldus vastgesteld door de Raad op 25 september 2012 door mr. V.H.G. Lebesque, voorzitter, H. Blanken, M.C. Doolaard,  mw. dr. Y.M. de Haan en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Steenbergen, plaatsvervangend secretaris.