2012/26 ongegrond

Samenvatting

De klacht betreft het artikel “Slank & fit door vasten en sporten” dat in het Noordhollands Dagblad is verschenen, waarbij een foto is geplaatst waarop klaagsters hardlopend door een park zijn afgebeeld met het onderschrift “Sportvasten, tien dagen nauwelijks eten én elke dag sporten. Je valt ervan af en wordt nog fitter ook.”
De Raad overweegt dat door plaatsing van de foto met het daarbij behorende onderschrift een relatie gelegd lijkt te worden tussen het artikel en de sportende vrouwen op de foto. Van een disproportionele aantasting van de privacy of belangen van klaagsters is echter geen sprake. Het artikel en het illustratiemateriaal zijn algemeen van aard, terwijl de foto in de openbare ruimte is gemaakt. Niet aannemelijk is dat het sportvasten naar algemene opvatting zodanig negatief wordt beschouwd, dat plaatsing van de foto in de context van het artikel journalistiek ontoelaatbaar moet worden geacht.
Hoewel het beter was geweest wanneer in het onderschrift was vermeld dat de afgebeelde personen zelf geen link hebben met sportvasten, hebben verweerders niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
 

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X en Y

tegen

de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad, de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) en F. Bijlstra

Bij brief van 10 februari 2012 met een bijlage hebben X en Y (hierna: klaagsters) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad, de GPD en F. Bijlstra (hierna: verweerders). Hierop heeft mr. L. Stallinga, directeur GPD, geantwoord in een brief van 26 maart 2012 met een bijlage. H. Schneider, adjunct-hoofdredacteur HDC media, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 28 maart 2012.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 13 april 2012. Partijen zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN  

Op 28 januari 2012 is in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen onder de kop “Slank & fit door vasten en sporten”. De intro van het artikel luidt:
“Twee tot drie keer per week sporten en toch geen grammetje afvallen. Medisch bioloog Remco Verkaik bedacht een methode om deze frustratie voorgoed de kop in te drukken: sportvasten. Tien dagen nauwelijks eten én elke dag sporten. Je valt ervan af en wordt nog fitter ook.”
Bij het artikel is een foto geplaatst waarop klaagsters joggend zijn afgebeeld, met het onderschrift: “Sportvasten, tien dagen nauwelijks eten én elke dag sporten. Je valt ervan af en wordt nog fitter ook.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagsters stellen dat de foto zonder hun medeweten en toestemming is gemaakt. Ook voor de plaatsing van de foto bij het gewraakte artikel is geen toestemming verleend. Aangezien klaagsters op de foto duidelijk herkenbaar in beeld zijn gebracht, voelen zij zich geschaad in hun privacy. Doordat klaagsters de fotograaf niet hebben opgemerkt en de foto van dichtbij lijkt te zijn genomen, vermoeden klaagsters dat Bijlstra in het park heeft gewacht om hen heimelijk met een telelens te fotograferen.
Klaagsters stellen dat de berichtgeving betrekking heeft op sportvasten. Met het plaatsen van de gewraakte foto bij het artikel wordt gesuggereerd dat zij aan sportvasten doen. Deze suggestie vinden klaagsters buitengewoon vervelend.

Verweerders stellen dat de foto in opdracht van GPD door Bijlstra is gemaakt en is opgeslagen in het beeldbank-archief, waarover aangesloten kranten vrijelijk kunnen beschikken.
Noordhollands Dagblad heeft de foto afgebeeld bij een door het GPD geleverd artikel over de combinatie van vasten en sportbeoefening. Het is volgens verweerders niet relevant in hoeverre de foto klaagsters compromitteert tot deelneemsters aan een activiteit waaraan zij zich nimmer zouden overgeven, omdat de teneur van het artikel en de foto geen negatieve gevoelens oproepen. In de beeldbank van GPD is de foto van de joggende dames uitsluitend geassocieerd met de positieve aspecten van het joggen.
GPD laat foto-opdrachten uitsluitend uitvoeren door professionele fotografen, in het vertrouwen dat deze conform de regels zoals deze voor die beroepsgroep gelden hun werk uitvoeren en indien noodzakelijk ook met toestemming van de gefotografeerden hun werk aanbieden. Het verzoek om de foto uit de beeldbank te verwijderen hebben zij overigens gehonoreerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat verweerders ten onrechte zijn overgegaan tot publicatie van een foto van klaagsters bij een artikel over vasten en sporten.
 
De Raad stelt voorop dat foto’s en ander beeldmateriaal niet ter illustratie dienen van berichtgeving over een ander onderwerp of met een andere context dan waarvoor de foto’s en opnamen zijn gemaakt, tenzij de tekst bij het beeldmateriaal mogelijke verwarring bij lezers en kijkers uitsluit. (zie punt 4.1. van de Leidraad van de Raad)

Door plaatsing van de gewraakte foto bij het artikel met het daarbij behorende onderschrift lijkt een relatie gelegd te worden tussen de sportende vrouwen op de foto en dat het bij hen om sportvasten zou gaan. Naar het oordeel van de Raad is van een disproportionele aantasting van de privacy of belangen van klaagsters echter geen sprake. Het artikel en het illustratiemateriaal zijn algemeen van aard, terwijl de foto in de openbare ruimte is gemaakt. Niet aannemelijk is dat het sportvasten naar algemene opvatting zodanig negatief wordt beschouwd, dat plaatsing van de foto, waarop klaagsters op een volkomen onschuldige wijze in beeld zijn gebracht, in de context van dat artikel journalistiek ontoelaatbaar moet worden geacht.

Hoewel het beter was geweest wanneer in het onderschrift was vermeld dat de afgebeelde personen zelf geen link hebben met sportvasten, hebben verweerders door te handelen als hiervoor bedoeld geen grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.
 
BESLISSING

De klacht is ongegrond.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 25 mei 2012 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, H. Blanken, mw. M.E.L. Kogeldans, mw. H.M.M. Nietsch en mw. drs. P.C.J. van Schaveren, leden, in tegenwoordigheid van mr. H. Osinga, secretaris, en mw. mr. F.G. Jansma, plaatsvervangend secretaris.