2010/40 afgewezen

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake het verzoek van
 
X
 
tot herziening van de uitspraak van de Raad van 12 mei 2010 (RvdJ 2010/21) betreffende haar klacht tegen
 
de hoofdredacteur van Webregio.nl
 
Bij brief van 19 mei 2010 heeft X (hierna: verzoekster) de Raad verzocht om herziening van haar uitspraak van 12 mei 2010 inzake haar klacht tegen de hoofdredacteur van Webregio.nl. Op dit verzoek heeft M. Klein, contentmanager WebRegio Media, gereageerd bij brief van 27 mei 2010. Ten slotte heeft verzoekster haar standpunt nader toegelicht in een e-mailbericht van 9 juni 2010.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 25 juni 2010, in een herzieningskamer bijeen, buiten aanwezigheid van partijen.
 
DE FEITEN
 
Bij brief van 10 februari 2010 met diverse bijlagen heeft verzoekster een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Webregio.nl betreffende een publicatie van 3 september 2009 op de website Webregio.nl onder de kop “Purmerendse overleden bij ongeluk A10”. Het artikel was oorspronkelijk voorzien van foto’s. Op deze foto’s was het kentekenbord van het voertuig van het bij het ongeluk omgekomen slachtoffer zichtbaar. Verzoekster is de dochter van het slachtoffer.
 
Bij uitspraak van 12 mei 2010 heeft de Raad de klacht van verzoekster ongegrond verklaard, waarbij de Raad onder meer het volgende heeft overwogen:
“De Raad acht het begrijpelijk dat een en ander klaagster niet welgevallig is. Echter, direct nadat verweerder door klaagster op de onjuiste handelwijze is aangesproken, zijn aan klaagster excuses gemaakt. Bovendien heeft verweerder de gewraakte foto’s verwijderd en zijn werkwijze aangepast. Daarnaast heeft verweerder voorgesteld een rectificatie te plaatsen, hetgeen door klaagster is afgewezen.
Verweerder heeft aldus de gemaakte fout op voldoende deugdelijke wijze rechtgezet en heeft in redelijkheid kunnen besluiten geen rectificatie te plaatsen. (zie punt 6.1. van de Leidraad, vgl. RvdJ 2010/11 en 2009/42)”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Verzoekster stelt dat de hoofdredacteur weliswaar excuses heeft aangeboden en mogelijk zijn werkwijze heeft aangepast, maar dat op dat moment helaas het kwaad al was geschied. Daarnaast wijst verzoekster erop dat de bewuste foto’s niet op eigen initiatief, maar op verzoek van haar toenmalige advocaat zijn gepubliceerd. Daarbij acht verzoekster van belang dat verschillende bezoekers van de website op de dag van het ongeluk reeds schande spraken over de publicatie van de foto met het herkenbare kenteken.
Voorts trekt verzoekster de stelling in twijfel dat foto’s pas worden geplaatst nadat de politie kenbaar heeft gemaakt dat de familie over het ongeval is geïnformeerd. Zij acht het ondenkbaar dat de politie elke nieuwsverstrekker hiervan op de hoogte brengt. Volgens verzoekster heeft de hoofdredacteur van Webregio.nl geen enkel gevoel gehad bij de mogelijke impact van het plaatsen van de bewuste foto. Tot slot wijst zij erop dat zij herhaaldelijk heeft verzocht om een voorstel voor genoegdoening. Dat voorstel is echter uitgebleven, aldus verzoekster.
 
De contentmanager van Webregio.nl stelt dat verzoekster geen nieuwe argumenten aandraagt.
Hij erkent dat het aanpassen van de werkwijze voor verzoekster te laat is. Hij kan echter de omstandigheden niet veranderen. Het is juist dat de foto’s pas na verzoek van de advocaat van verzoekster zijn verwijderd, maar dit is ook nooit betwist.
Verder merkt hij op dat Webregio.nl de redenering hanteert dat voor ‘gewone’ mensen geen privacygevoelige gegevens zijn te achterhalen via kentekens en dat foto’s van ernstige ongelukken niet eerder worden gepubliceerd dan nadat is vernomen dat de familie op de hoogte is gesteld. Hij heeft verzoekster er al eerder op gewezen dat de politie zulks niet proactief meldt, maar dat de redactie dergelijke informatie via diverse wegen kan verkrijgen, onder meer door zelf contact op te nemen met de politie. Gelet op het voorgaande heeft Webregio.nl in de reacties op de website geen aanleiding gezien tot verwijdering van de bewuste foto.
Tot slot bestrijdt de contentmanager dat nimmer op het verzoek tot genoegdoening is gereageerd. Hij heeft een voorstel gedaan, waarbij verzoekster is gevraagd welke genoegdoening zij verwachtte. Verzoekster heeft het voorstel echter niet geaccepteerd en geen tegenvoorstel gedaan. Pas nadat verzoekster zich tot de Raad had gewend, bleek dat zij een genoegdoening wenste van 1000 euro, maar daarop gaat Webregio.nl (nog steeds) niet in.
 
BEOORDELING VAN HET VERZOEK TOT HERZIENING
 
In artikel 10a lid 1 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek is het volgende bepaald:
“Een beslissing van de Raad die is gegeven naar aanleiding van een klaagschrift, kan door de Raad geheel of gedeeltelijk worden herzien op verzoek van de klager dan wel op verzoek van de verweerder die daadwerkelijk verweer heeft gevoerd.
Herziening is slechts mogelijk indien degene die herziening verzoekt (hierna: de verzoeker) aannemelijk maakt dat de beslissing van de Raad berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten.”
 
Naar het oordeel van de Raad heeft verzoekster met hetgeen zij in haar verzoekschrift heeft aangevoerd niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing van de Raad van 12 mei 2010 betreffende de klacht van verzoekster (RvdJ 2010/21) berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten. De Raad ziet dan ook geen aanleiding tot herziening van die beslissing.

BESLISSING
 
Het verzoek tot herziening wordt afgewezen.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 24 augustus 2010 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, prof. dr. M.J. Broersma, mw. drs. R.T. Kervezee, mw. M.J. Rietkerk en mw. F. Santing, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. P.J. Blok, plaatsvervangend secretaris.