2010/21 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van Webregio.nl
 
Bij brief van 10 februari 2010 met diverse bijlagen heeft X (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Webregio.nl te Purmerend (hierna: verweerder). Hierop heeft Mark Klein, contentmanager WebRegio Media, geantwoord per brief van 24 februari 2010. Vervolgens heeft klaagster bij e-mail van 5 maart 2010 correspondentie tussen haar en verweerder overgelegd en bij e-mail van 8 maart 2010 haar klacht toegelicht. Ten slotte heeft verweerder daarop nog gereageerd in een e-mail van 9 maart 2010.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 maart 2010. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 3 september 2009 is op de website Webregio.nl een bericht geplaatst onder de kop “Purmerendse overleden bij ongeluk A10”. De intro van het artikel luidt:
“Een 64-jarige vrouw uit Purmerend is donderdag overleden na een aanrijding tussen drie personenauto’s op de A10 buitenring. De aanrijding vond plaats rond 10.15 uur voor de ingang van de Coentunnel Noord waar een file was ontstaan.”
Het artikel was oorspronkelijk voorzien van foto’s. Op deze foto’s was het kentekenbord van het voertuig van het bij het ongeluk omgekomen slachtoffer zichtbaar. Klaagster is de dochter van het slachtoffer.
           
STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klaagster is op de dag van het ongeluk om ca. 13.45 uur op de hoogte gesteld van het overlijden van haar moeder. Klaagster stelt dat het gewraakte bericht – voorzien van foto’s – al vóór dat tijdstip door verweerder was gepubliceerd. Daardoor waren personen uit de omgeving van haar moeder eerder op de hoogte van het ongeluk dan klaagster en haar familie, aldus klaagster. Zij spreekt van geluk dat zij niet door de publicatie kennis moest nemen van het verlies van haar moeder.
Verder stelt klaagster dat het bijzonder schokkend was voor de personen uit de omgeving van haar moeder om via internet geïnformeerd te worden over het ongeluk en de dodelijke afloop daarvan. Zij is van mening dat de publicatie van de foto’s waarop de auto identificeerbaar in beeld is gebracht, respectloos en kwetsend is voor haar moeder en de nabestaanden.
Klaagster betoogt dat de privacy van haar moeder ernstig is geschonden. Volgens klaagster is het excuus van verweerder te laat gekomen.
 
Verweerder stelt dat hij voorheen pas foto’s publiceerde nadat de politie had gemeld de familie geïnformeerd te hebben. Daarnaast werden bij ongelukken tot voorheen kentekenborden op foto’s niet onherkenbaar gemaakt, omdat via een kentekenbord geen privacygevoelige informatie is te achterhalen. Verweerder heeft naar aanleiding van het voorval met klaagster besloten de werkwijze en het beleid van Webregio.nl ter zake aan te passen.
Verder stelt verweerder dat er na de eerste e-mailwisseling contact is geweest met de advocaat van klaagster en dat de bij het artikel geplaatste foto’s met zichtbare kentekens zijn verwijderd. Voorts heeft verweerder zijn excuses aangeboden. Ook was hij bereid tot het bieden van genoegdoening, maar op zijn vragen aan klaagster wat zij van hem verwachtte, heeft hij nimmer een antwoord ontvangen. Daarnaast heeft hij voorgesteld om middels een publiekelijk artikel aan te geven dat door zijn handelen een zeer vervelende situatie was ontstaan, maar dat voorstel is niet geaccepteerd.
Verweerder erkent overigens dat de getroffen maatregelen voor klaagster en haar moeder te laat zijn gekomen.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De Raad stelt voorop dat de journalist de privacy van personen niet verder zal aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de grenzen van zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie. (zie punt 2.4.1. van de Leidraad van de Raad)
 
Naar het oordeel van de Raad dient de journalist bijzondere zorgvuldigheid te betrachten bij de publicatie van film- of beeldmateriaal waarop details zijn te zien waardoor een slachtoffer van een ongeval geïdentificeerd kan worden. Zulke details dienen onherkenbaar gemaakt of verwijderd te worden wanneer voorzienbaar is dat deze details extra leed toevoegen aan het slachtoffer of diens familieleden en de publicatie ervan niet noodzakelijk is om de aard, ernst of gevolgen van het ongeluk weer te geven. Dit kan onder meer het geval zijn indien de details op dusdanig korte termijn gepubliceerd worden, dat familie of naasten geen gelegenheid hebben gekregen om via andere wegen kennis te nemen van het ongeval. (vgl. punt 2.4.7. van de Leidraad)
 
In het onderhavige geval was – rekening houdend met onder meer het tijdstip van de publicatie en de ernst van het ongeval – de publicatie van de foto’s waarop het kentekenbord herkenbaar was, journalistiek onzorgvuldig. Verweerder heeft dit ook erkend.
De Raad acht het begrijpelijk dat een en ander klaagster niet welgevallig is. Echter, direct nadat verweerder door klaagster op de onjuiste handelwijze is aangesproken, zijn aan klaagster excuses gemaakt. Bovendien heeft verweerder de gewraakte foto’s verwijderd en zijn werkwijze aangepast. Daarnaast heeft verweerder voorgesteld een rectificatie te plaatsen, hetgeen door klaagster is afgewezen.
Verweerder heeft aldus de gemaakte fout op voldoende deugdelijke wijze rechtgezet en heeft in redelijkheid kunnen besluiten geen rectificatie te plaatsen. (zie punt 6.1. van de Leidraad, vgl. RvdJ 2010/11 en 2009/42)
 
De Raad overweegt ten overvloede dat het niet aan hem is om te oordelen over de (on)rechtmatigheid van de berichtgeving en de mogelijke schade die door klaagster is geleden.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.  
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 12 mei 2010 door mw. mr. H. Troostwijk, voorzitter, T.R. Harkema, mw. E.J.M. Lamers, A. Mellink MPA en drs. L.W. Verhagen, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en H. Osinga, junior secretaris.