2010/1 niet-ontvankelijk onthouding oordeel

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
J.K.M. Verheesen
 
tegen
 
de hoofdredacteur van de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES)
 
Bij brief van 11 juli 2009 met twee bijlagen heeft J.K.M. Verheesen te St. Joost (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Lokale Omroep Echt-Susteren (hierna: verweerder). Hierop heeft de secretaris van LOES geantwoord in een brief van 10 oktober 2009 met een bijlage. Vervolgens heeft mw. A.M.C. Bruysten-Van de Berg, voorzitter van LOES, het standpunt van verweerder nader toegelicht in een brief van 8 november 2009 met twee bijlagen. Klager heeft daarop gereageerd in twee e-mailberichten van 14 november 2009 met diverse bijlagen. Ten slotte heeft voornoemde Bruysten-Van de Berg op die reacties geantwoord in een e-mail van 17 november 2009.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 november 2009. Partijen zijn niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 15 april 2009 is in Dagblad De Limburger een artikel verschenen onder de kop “Ex-wethouder Echt-Susteren eist ook onderzoek rol burgemeester” met het chapeau “Sinterklaasaffaire – Verzoek Jo Verheesen aan ‘integriteitsbureau’”.
 
In een uitzending van het radioprogramma ‘LOES Actueel’ is aandacht besteed aan dit artikel.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat de programma’s van LOES worden verzorgd door vrijwilligers die ook politiek actief zijn als gemeenteraadslid. Volgens klager is dit op zich niet problematisch, maar wel als daarmee hun werkzaamheden een politieke tint krijgen. Daarbij wijst klager op de website van de omroep waar twee programmamakers, A.M.C. Bruysten-Van de Berg en J. Meeuws, zich voorstellen en ook uitgebreid in gaan op hun politieke activiteiten.
Klager wijst erop dat in de gemeente Echt-Susteren rond het verdelen van Essent- dividendgelden enorme commotie is ontstaan, hetgeen klager heeft doen besluiten om op te stappen als wethouder. De genoemde programmamakers zijn lid van de oppositie. Volgens klager heeft één van de programmamaaksters, Bruysten-Van de Berg, in de media aangedrongen op aftreden en klager beschuldigd van fraude en corruptie, zonder daarvoor bewijzen te leveren. Zij blijft dit doen op basis van haar onschendbaarheid als raadslid, aldus klager. Hij wijst er verder nog op dat over deze affaire een onderzoek wordt verricht door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. In het kader van dat onderzoek heeft klager een brief gestuurd naar het college van B&W, die is uitgelekt en waar de pers inzage in heeft gekregen. Daarbij is verzuimd klager in de gelegenheid te stellen tot het maken van bezwaar tegen het verstrekken van die brief. Vervolgens heeft Dagblad De Limburger een artikel aan deze brief gewijd. Dit artikel is door Bruysten-Van de Berg voorgelezen in het programma ‘LOES Actueel’, waarbij zij ook haar persoonlijke en politiek getinte commentaar op het artikel heeft gegeven, aldus klager.
Hij stelt verder dat het ook voorkomt dat Meeuws Bruysten-Van de Berg uitnodigt voor een diepgaand interview. Volgens klager is het een groot goed dat op LOES gevarieerde en objectieve berichtgeving wordt gegeven, ook over politiek gevoelige onderwerpen. Maar klager is van mening dat mensen die politiek actief zijn niet een programma mogen maken dat ingaat op politieke onderwerpen en niet actief kunnen zijn bij de lokale omroep. Volgens klager worden op die manier ten onrechte gemeenschapsgelden deels gebruikt voor politieke doeleinden.
 
Verweerder stelt dat klager een verkeerde en misleidende voorstelling van zaken geeft. Volgens verweerder is bij de verdeling van Essent-dividendgelden gehandeld in strijd met de wet. De fractie waarvan Bruysten-Van de Berg raadslid is, heeft de handelwijze van de coalitiepartijen corrupt genoemd. Het is toegestaan om deze politieke mening in een openbare raadsvergadering te verkondigen. Klager is echter niet persoonlijk beschuldigd van fraude of corruptie. Verweerder betwist verder dat Bruysten-Van de Berg in de media heeft aangedrongen op het aftreden van klager als wethouder. Volgens de fractie van Bruysten-Van de Berg was de hele affaire het gevolg van een jammerlijk falen van de coalitie.
Verder stelt verweerder dat op geen enkele manier en in geen enkele uitzending – ook niet in de door klager gewraakte uitzending – van de zijde van LOES-medewerkers commentaar is geleverd op de manier als door klager is gesuggereerd. Het leveren van dergelijk commentaar hoort niet bij de objectiviteit die LOES betracht, aldus verweerder. Hij wijst erop dat een opname van de uitzending niet meer voorhanden is. De computer neemt alle uitzendingen op en bewaart deze twee maanden. Na die periode wordt een programma automatisch verwijderd.
Verweerder stelt voorts dat het door klager bedoelde interview tussen Meeuws en Bruysten-Van de Berg enkel ging over het oprichten van de omroep, het aantrekken van vrijwilligers, regels van het Commissariaat voor de Media en aanverwante zaken. Klager noch de politiek is daarbij aan de orde gekomen.
Verweerder wijst er ten slotte op dat op de website van LOES is vermeld aan welke activiteiten de medewerkers van LOES, naast het radiowerk, veel tijd besteden.
 
BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID
 
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek, moet een klaagschrift worden ingediend door een ‘rechtstreeks belanghebbende’. Volgens het vaste oordeel van de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte journalistieke gedraging direct betrokken is en hij door die gedraging persoonlijk in zijn belang is geraakt.
 
Het klaagschrift van klager heeft deels betrekking op het feit dat personen die actief zijn als gemeenteraadslid tevens programma’s maken bij LOES. Volgens klager is aldus sprake van ongeoorloofde gedragingen, waardoor gemeenschapsgelden deels worden gebruikt voor politieke doeleinden.
 
Naar het standpunt van de Raad is dit onderdeel van de klacht van een dermate algemeen karakter dat niet kan worden gezegd dat deze betrekking heeft op een direct betrokken belang van klager.
De omstandigheid dat klager eveneens politiek actief is (geweest) en mogelijk in die hoedanigheid in conflict is geweest met een aantal programmamakers van LOES, maakt dit niet anders. Ook overigens is niet gebleken van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat het belang van klager direct betrokken is bij de handelwijze van deze programmamakers en hij door die handelwijze persoonlijk in zijn belang is geraakt. Klager is derhalve niet-ontvankelijk in zijn klacht voor zover die betrekking heeft op de gestelde belangenverstrengeling bij medewerkers van verweerder.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Verder is de klacht gericht tegen een uitzending van het radioprogramma ‘LOES Actueel’. Klager heeft ter zake gesteld dat bij het voorlezen van een artikel uit Dagblad De Limburger dat gaat over klager, ten onrechte persoonlijk en politiek getint commentaar is geleverd. Verweerder heeft het standpunt van klager gemotiveerd betwist.
 
Nu geen van de partijen een kopie van de gewraakte uitzending aan de Raad ter beschikking heeft gesteld en ook overigens geen materiaal voorhanden is op grond waarvan de Raad kan bepalen welk standpunt juist is, onthoudt de Raad zich van een oordeel op dit punt.
 
BESLISSING
 
Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht voor zover deze betrekking heeft op de gestelde belangenverstrengeling van een aantal medewerkers van verweerder. Voor het overige onthoudt de Raad zich van een oordeel.  
 
De Raad verzoekt verweerder bij voorkeur aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van ‘LOES Actueel’ en anders deze beslissing integraal of in samenvatting op zijn website dan wel in een ander daartoe geëigend medium te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 8 januari 2010 door mw. mr. H. Troostwijk, voorzitter, H. Blanken, mw. A.C. Diamand, T.R. Harkema en mr. T.E. Klein, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. P.J. Blok, plaatsvervangend secretaris.