2009/67 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van Heusdenlokaal.nl
 
Bij brief van 26 augustus 2009 met een bijlage, aangevuld bij brief van 23 september 2009 met drie bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Heusdenlokaal.nl (hierna: verweerder). Hierop heeft L. van Tongeren, voorzitter van Stichting Heusdenlokaal, geantwoord bij e-mailbericht van 15 oktober 2009. Klager heeft daarop nog gereageerd in een e-mailbericht van 5 november 2009. Ten slotte heeft verweerder hierop in een e-mailbericht van diezelfde datum een reactie gegeven.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 6 november 2009. Klager is daar verschenen en heeft zijn standpunt toegelicht aan de hand van een pleitnota. Verweerder is daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 20 augustus 2009 is op www.heusdenlokaal.nl een bericht geplaatst onder de kop “Onteigening van woning met erf (…) in Heusden” (hierna: het bericht).
De publicatie gaat over een bestuursrechtelijke procedure betreffende de onteigening van de woning van klager. In het bericht zijn de naam en het adres van klager vermeld. Het bericht bevat onder meer de volgende passages:
“Het ingediende collegevoorstel tot onteigening van de woning met erf, van Dhr X wonende aan de (…) in Oudheusden is aangenomen.”
en
“De afgelopen periode is nog nadrukkelijk getracht om met Dhr. X in gesprek te komen doch helaas zonder resultaat.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat in het artikel ten onrechte zijn naam en adres zijn vermeld. Hierdoor worden mensen tegen hem opgezet.
Verder is ten onrechte gesuggereerd dat hij niet bereid zou zijn om met de gemeente te praten, aldus klager. Hij meent dat een slachtoffer van onteigening in een kwetsbare positie zit en dat het gezien deze positie belangrijk is dat berichten over onteigening niet eenzijdig met behulp van foute berichten worden ingevuld.
 
Verweerder stelt dat in het bericht slechts een op een gemeenteraadsvergadering besproken punt is weergegeven. Nu klager zichzelf niet-anoniem op zijn eigen website op de voorgrond zet, is ervoor gekozen de volledige naam van klager te vermelden. Voorts merkt verweerder op dat klager juist zijn medium in een kwaad daglicht stelt en niet andersom.

BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Voorop moet worden gesteld dat een nieuwsbericht zoveel mogelijk de gegevens dient te bevatten, die het het publiek mogelijk maken zich een waarheidsgetrouw beeld van het desbetreffende nieuwsfeit te vormen. Daartegenover staat dat de journalist de privacy van personen niet verder zal aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de grenzen van zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie. (zie punt 2.4.1. van de Leidraad van de Raad)
 
In het algemeen bestaat geen bezwaar tegen vermelding van de namen van de betrokken partijen in verslagen van een openbare terechtzitting in een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure. Toch kan het belang van een partij om zoveel mogelijk onherkenbaar te blijven zo zwaar wegen dat van het vermelden van de (volledige) naam moet worden afgezien. (zie punt 2.4.8. van de Leidraad en vgl. onder meer: RvdJ 2005/7)
 
Van een dermate zwaarwegend belang aan de zijde van klager, waardoor van het hiervoor geformuleerde uitgangspunt had moeten worden afgeweken, is echter niet gebleken. In de onderhavige zaak gaat het om een onteigeningsgeschil van klager met de gemeente, waarvan verslag is gedaan. De vermelding van de naam en het adres van klager acht de Raad in dit geval journalistiek relevant. Niet is gebleken dat de vermelding van die gegevens voor klager onevenredig veel nadeel brengt. Daarbij komt dat verweerder gemotiveerd heeft gesteld dat klager zelf uit de anonimiteit is getreden, hetgeen door klager niet is betwist.
 
In het bericht wordt de besluitvorming van de raadsvergadering van de gemeente Heusden weergegeven. Uit het bericht volgt voldoende duidelijk dat deze weergave het standpunt van de gemeente betreft. Anders dan klager, leest de Raad in het bericht niet dat klager niet bereid zou zijn om met de gemeente te praten. Er is slechts vermeld dat de gemeente heeft getracht met klager in gesprek te komen, doch helaas zonder resultaat. De Raad acht dan ook geen grond aanwezig voor de conclusie dat verweerder tendentieus over klager heeft bericht.
 
Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerder geen grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting op www.heusdenlokaal.nl te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 16 december 2009 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, prof. dr. M.J. Broersma, drs. B.J. Brouwers, mr. T.E. Klein en mw. F. Santing, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. F.G. Jansma, plaatsvervangend secretaris.