2008/48 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
GS Media BV (GeenStijl)
 
tegen
 
de hoofdredacteur van de Volkskrant
 
Bij brief van 21 juli 2008 met een bijlage heeft D. Weesie namens GS Media BV te Amsterdam (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Volkskrant (hierna: verweerder). Hierop heeft A. Elshout, adjunct-hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 11 augustus 2008.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 september 2008. Klaagster is daar niet verschenen. Namens verweerder was voornoemde Elshout aanwezig.
 
DE FEITEN
 
Op 19 juli 2008 is in de Volkskrant een artikel verschenen onder de kop “GeenStijlgeneratie bedreigt erop los”. Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
“Een grote leverancier van het sterk gegroeide aantal dreigementen dat ministers en Kamerleden ontvangen, is het schoolkinderencircuit van de ongeremde GeenStijlgeneratie, gewend als dat is primair te reageren op alles wat onwelgevallig is.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klaagster stelt - kort gezegd - dat sprake is van tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos grievende berichtgeving. Volgens klaagster is het artikel gebaseerd op een publicatie in de Korpskrant van de politie Haaglanden, maar daarin wordt met geen woord gerept over de zogenaamde GeenStijlgeneratie. Klaagster meent dat zij en haar achterban – die overigens bestaat uit 18-plussers, die voornamelijk hoog opgeleid zijn – ten onrechte zijn gekoppeld aan het bedreigen van politici.
 
Verweerder stelt dat nergens is vermeld dat de achterban van klaagster massaal politici zou bedreigen. Wel is een link gelegd tussen het ongeremd en anoniem agressie uiten in een in een opwelling verstuurde e-mail enerzijds, en de nieuwe standaard in het sociale verkeer die door websites als GeenStijl is gevestigd anderzijds. Er zijn veel websites die op dezelfde manier te werk gaan, maar GeenStijl geniet de breedste bekendheid en heeft de werkwijze geperfectioneerd.
Het is verweerder bekend dat de achterban van klaagster bestaat uit hoog opgeleide volwassenen. Waar het om gaat is dat een nieuwe generatie jongeren opgroeit die deze omgangsvormen als normaal beschouwt, vandaar de kwalificatie ‘GeenStijlgeneratie’; een term waarbij iedereen meteen aanvoelt wat ermee wordt bedoeld.

BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat het gebruik van de term ‘GeenStijlgeneratie’ in de kop en tekst van het artikel onjuist, tendentieus en nodeloos grievend is.
 
 
Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de in de kop en tekst gebruikte term ‘GeenStijlgeneratie’ een omschrijving behelst van een groep personen die – zoals in het artikel is vermeld – ‘gewend is primair te reageren op alles wat onwelgevallig is’ en dat daarmee niet specifiek is gedoeld op (de achterban van) klaagster. Van een journalistiek onzorgvuldige diskwalificatie van klaagster is naar het oordeel van de Raad geen sprake.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Volkskrant te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 14 oktober 2008 door mr. A. Herstel, voorzitter, prof. dr. M.J. Broersma, mw. A.C. Diamand, T.R. Harkema en mw. drs. J.X. Nabibaks, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.