2008/44 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad
 
Bij brief van 11 juli 2008 met twee bijlagen heeft X (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad (hierna: verweerder). Hierop heeft M. Bouwmans, adjunct-hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 22 juli 2008 met twee bijlagen.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 22 augustus 2008 in aanwezigheid van klaagster die werd bijgestaan door haar schoonvader. Verweerder is daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 2 juli 2008 is in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen onder de kop “Eis: straatverbod voor ex-VVD’er Nuenen”. Als onderkop is daarbij het volgende citaat vermeld: “Advocaat: ‘Ik snap niet dat (…) zich zo kan verlagen.’.”
Het artikel begint met de volgende passage:
“Ze zijn de intieme schrijfsels op internet, de bossen rozen en de mailtjes spuugzat. Daarom hoorde ex-VVD’er (…) uit Nuenen gistermiddag in een kort geding een straatverbod tegen zich eisen. De dagers zijn (…) en zijn vriendin (…). Zij willen ook dat (…) stopt met publicaties over hen. Die gaan onder meer over de buitenechtelijke relatie die (…)  vorig jaar met (…) had. De ruzie speelt zich af in VVD-kringen (zie feiten).”
Daarnaast bevat het artikel de volgende passage:
“De advocaat heeft het over een diepe rancune tegen (…) en een afgewezen liefde bij (…). (…): ,,De rancune is er, maar dan wel een politieke en die wordt nog wel uitgevochten. (…) is de aanstichter van de procedure die mijn vrouw als wethouder de kop heeft gekost. Het is geen pesterij, het is mijn manier om emoties te uiten.” Raadslid X stond haar man gistermiddag bij.”
Bij het artikel is een foto van klaagster geplaatst. Voorts wordt in het bij het artikel geplaatste kader met als kopje “VVD-ruzie in Nuenen” een aantal feiten vermeld rond de politieke carrière van klaagster en haar echtgenoot.
 
Op 3 juli 2008 verschijnt vervolgens een artikel onder de kop “Verband ruzie en VVD Nuenen volstrekt fout”. Het artikel bevat onder meer de volgende passages:
“Het is volstrekt onjuist dat er een koppeling wordt gelegd tussen de VVD en de ruzie tussen de stellen (…) en X en (…) en (…). Dat stelde VVD-fractievoorzitter Chris Eeuwhorst gisteren vanaf zijn vakantieadres.”
en:
“X is ex-wethouder. Zij stapte op omdat de VVD het vertrouwen in haar opzegde. Zij is nu VVD-raadslid in Nuenen. Haar echtgenoot (…) is geroyeerd door het landelijke bestuur van de partij.”
 
Bij het artikel is een kader geplaatst onder het kopje “Afwezigheid X in raad ‘niet wenselijk, maar geen grote last’”, waarin raadsleden van Nuenen reageren op de afwezigheid van klaagster in de Nuenense gemeenteraad.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klaagster stelt dat zij in de gewraakte artikelen ten onrechte met naam wordt genoemd, aangezien het onderwerp betrekking heeft op haar echtgenoot en niet op haar. Derhalve bestond er evenmin een geldige reden om haar foto bij het eerste artikel te publiceren, aldus klaagster. Volgens haar wordt zij ten onrechte geassocieerd met een feit, namelijk het gevraagde straatverbod, waar zij niets mee van doen heeft. Klaagster wijst er verder op dat het artikel betrekking heeft op een privéaangelegenheid van haar echtgenoot. Volgens haar kan het publieke belang reeds daarom geen argument zijn voor verweerder om haar naam te noemen en haar foto te publiceren. De omstandigheid dat alle betrokkenen lid zijn van de VVD is evenmin grond voor het betrekken van haar en haar politieke historie bij het artikel. Daarbij wijst klaagster er onder meer op dat ook de rechter geen koppeling heeft gemaakt tussen het aanhangig gemaakte geding en de VVD. Bovendien heeft het kort geding betrekking op drie mensen, en is het enige verband tussen haar en die betrokkenen de omstandigheid dat zij met één van hen getrouwd is, aldus klaagster. Volgens haar was het dan ook overbodig om haar naam en haar foto bij het artikel te betrekken en is aldus gehandeld in strijd met het recht op privacy.
Klaagster heeft ter zitting benadrukt dat haar vertrouwen in het Eindhovens Dagblad ernstig is geschaad. Volgens klaagster heeft verweerder onzorgvuldig gehandeld door zaken bij het artikel te betrekken die geen verband met de rechtszaak houden.
 
Verweerder stelt dat het kort geding zich afspeelde in de context van een groter en al langlopend conflict, waarbij drie van de vier betrokkenen een redelijke tot zeer prominente rol hebben binnen de plaatselijke VVD. Als gevolg van dit conflict is klaagster volgens verweerder al geruime tijd niet aanwezig bij vergaderingen van de gemeenteraad. Gelet op het publieke belang van een goed functionerende lokale democratie volgt het Eindhovens Dagblad deze zaak dan ook op de voet, aldus verweerder.
Verweerder wijst er voorts op dat klaagster noch haar echtgenoot de publiciteit schuwen. Zoals ook door de voorzitter van de VVD in Nuenen is opgemerkt vormen zij een hecht team. Zij hebben volgens verweerder zelf nimmer enige beperking gelegd op het plaatsen van verhalen of portretten en de echtgenoot van klaagster heeft op Hyves zelfs een ieder opgeroepen om naar de zitting te komen. Weliswaar is de eis van het straatverbod gericht tegen de echtgenoot van klaagster, maar verweerder benadrukt dat een groter conflict aan deze eis vooraf ging. Daarbij acht verweerder van belang dat klaagster zelf in haar beroepschrift tegen haar royement ook een verband heeft gelegd tussen haar conflict met de plaatselijke VVD en de buitenechtelijke relatie van haar echtgenoot. Bovendien heeft klaagster tijdens de zitting demonstratief plaats genomen naast haar echtgenoot en heeft haar echtgenoot klaagster tijdens de zitting meerdere keren ter sprake gebracht, zo stelt verweerder.
Ten behoeve van de volledigheid van de berichtgeving en het in de juiste context plaatsen van het nieuwsfeit heeft verweerder er voor gekozen om ook melding te maken van klaagster en historische feiten rond haar politieke loopbaan. Dat klaagster het plaatsen van haar foto als kwetsend heeft ervaren acht verweerder voorts een twijfelachtig argument nu klaagster een ervaren en publieke figuur is.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De kern van de klacht heeft betrekking op het schenden van de privacy van klaagster omdat – naar zij stelt – haar naam, foto en feiten rondom haar politieke carrière geplaatst zijn bij een artikel, dat niet op haar maar op haar echtgenoot betrekking heeft.
 
De Raad stelt voorop dat de journalist de privacy van personen niet verder zal aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de grenzen van zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie. Voor mensen met publieke c.q. min of meer openbare functies is een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit onvermijdelijk. Hun privégedrag en gedrag in besloten en privé-omgeving hebben recht op bescherming tegen ongewilde inbreuken tenzij dat gedrag aantoonbaar van invloed is op hun publiek functioneren (zie punten 2.4.1. en 2.4.2. van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek).
 
Niet in geschil is dat het kort geding waarvan in het gewraakte artikel van 2 juli 2008 melding is gemaakt, betrekking had op een straatverbod dat niet tegen klaagster maar tegen haar echtgenoot is geëist. Klaagster speelde dus niet de hoofdrol in het onderwerp van het artikel. In zoverre ware het wellicht beter geweest om niet haar foto maar die van haar echtgenoot bij het artikel te plaatsten. Evenwel overweegt de Raad dat voldoende aannemelijk is geworden dat de voorgeschiedenis van het kort geding mede verband hield met conflicten binnen de VVD waar ook klaagster bij betrokken was. Daarbij wijst de Raad er op dat, zoals ter zitting van de Raad door klaagster is erkend, de webpublicaties van de echtgenoot van klaagster mede de aanleiding tot het kort geding hebben gevormd en dat deze webpublicaties onder meer die conflicten binnen de VVD te Nuenen – waaronder het aftreden van klaagster als wethouder – aan de orde stelden. Bovendien is niet bestreden dat de echtgenoot van klaagster bij het kort geding zelf een verband heeft gelegd tussen de zaak die aldaar behandeld werd en de politieke carrière van klaagster. Nu klaagster bovendien als publiek figuur in Nuenen regelmatig in het nieuws is geweest, onder meer in verband met de conflicten binnen de VVD die ook in het kort geding (op de achtergrond) een rol speelden, ziet de Raad geen grond voor het oordeel dat verweerder door het plaatsen van de naam van klaagster, haar foto en feiten rondom haar politieke carrière grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in het Eindhovens Dagblad te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 26 september 2008 door mr. C.A. Streefkerk, drs. B.J. Brouwers, mr. B. Geersing, drs. P. Olsthoorn en mw. drs. P.C.J. van Schaveren, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris, en mw. mr. P.J. Blok, plaatsvervangend secretaris.