2008/39 niet-ontvankelijk onthouding oordeel

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van TROS Opgelicht?! 
 
Bij brief van 17 mei 2008 met twee bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van TROS Opgelicht?! (hierna: verweerder). Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 27 juni 2008. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
In of omstreeks april 2008 is op de website van het televisieprogramma ‘TROS Opgelicht?!’ een artikel verschenen onder de kop “Van Sky Travel naar My Wings Holiday Club”. In het artikel wordt aandacht besteed aan een bedrijf van klager. In het artikel is onder meer vermeld:
“Kent u de Sky Travel & Lifestyle Club nog? Opgelicht?! bracht dit pyramidespel onder de aandacht in de uitzending van 3 april 2007. Nu is de marketingman van Sky Travel een nieuw bedrijf begonnen: de My Wings Holiday Club.
De My Wings Holiday Club is onderdeel van de My Wings Business Club. Volgens hun website biedt deze club hun leden ‘onbegrensde reismogelijkheden met korting’, soms tot wel 95 procent! Eigenaar is (X), de man die de marketing voor zijn rekening nam voor de Sky Travel & Lifestyle Club.”
Het artikel eindigt als volgt:
“Eigenaar (X) werd in 2002 in de pers al eens in verband gebracht met een piramidespel. Er zijn veel mensen die naar (X) op zoek zijn en nog geld van hem krijgen.”
 
HET STANDPUNT VAN KLAGER
 
Klager stelt dat verweerder op alle fronten zijn privacy en portretrecht heeft geschonden. Hoewel verweerder telefonisch heeft erkend dat hij zich bewust is van de overtreding, gaat hij er gewoon mee door, aldus klager. Dit klemt te meer nu hij niets heeft gedaan dat volgens de wet niet mag, hetgeen door de politie is bevestigd, aldus klager.
Klager wijst er voorts op dat hij een onbetrouwbare partner had, die ook door de politie is verhoord. Klager wordt dan ook op de site van verweerder ten onrechte beschuldigd van onoorbare praktijken. Hij overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de onzin die verweerder over hem schrijft. Bovendien acht klager verweerder schuldig aan smaad.

BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De kern van de klacht is dat de privacy van klager door de publicatie op de website van verweerder onevenredig is aangetast. De Raad zal zich hiertoe beperken.
 
Voorop moet worden gesteld dat een nieuwsbericht zoveel mogelijk de gegevens dient te bevatten, die het het publiek mogelijk maken zich een waarheidsgetrouw beeld van het desbetreffende nieuwsfeit te vormen. Daar staat tegenover dat de journalist de privacy van personen niet verder zal aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de grenzen van zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie. (zie punt 2.4.1. van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek)
Dat de identiteit van een betrokkene door een publicatie bekend wordt, maakt die publicatie evenwel op zichzelf niet onzorgvuldig, ook al is sprake van een inbreuk op de privacy van betrokkene. Een dergelijke inbreuk overschrijdt de grenzen van zorgvuldige journalistiek alleen dan, indien deze inbreuk niet in redelijke verhouding staat tot het doel van de publicatie en derhalve een disproportionele aantasting van het privéleven van de betrokkene vormt. Er dient derhalve een afweging plaats te vinden tussen het belang van de betrokkene bij de bescherming van zijn privacy enerzijds en mogelijke belangen van derden en het maatschappelijk belang anderzijds. (vgl. onder meer: RvdJ 2007/82)
 
De Raad maakt uit het gewraakte artikel op dat verweerder lezers van het artikel alert wil maken op een persoon (klager) die betrokken was bij een of meer organisaties die volgens verweerder financieel nadeel hebben berokkend aan een aantal mensen. Aldus opgevat bestrijdt klager het door verweerder gepubliceerde niet. Hij wijst er echter op dat hij een onbetrouwbare partner had, die ook door de politie is verhoord. Kennelijk is klager van mening dat van het berokkende nadeel hem geen verwijt valt te maken.
Verweerder beoogt met het programma ‘TROS Opgelicht?!’en de daarbij behorende website consumenten te beschermen tegen dubieuze handelspraktijken. Daarmee dient verweerder ten principale een maatschappelijk belang. In het onderhavige geval is niet gebleken dat de publicatie buiten het gestelde doel valt. Of klager van zijn vaststaande betrokkenheid bij organisaties die financieel nadeel toebrachten aan mensen, geen verwijt kan worden gemaakt, kan op basis van het door hem gestelde niet worden beoordeeld.
 
Het voorgaande leidt er toe dat de Raad zich ter zake onthoudt van een oordeel over de klacht.
 
 

BESLISSING
 
Voor zover de klacht is gericht tegen de publicatie op de website van verweerder onthoudt de Raad zich van een oordeel. Voor zover de klacht is gericht tegen de uitzending van 3 april 2007 is klager in zijn klacht niet-ontvankelijk.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 11 augustus 2008 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, prof. dr. M.J. Broersma, drs. C.M. Buijs, mw. A.C. Diamand, en mw. mr. H.M.A. van Meurs, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. P.J. Blok, plaatsvervangend secretaris.