2007/68 onbevoegd

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X en Y
 
tegen
 
de hoofdredacteur van www.regiohoogeveen.nl
 
Bij brief van 18 juni 2007 met twee bijlagen hebben X en Y (hierna: klagers) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van www.regiohogeveen.nl (hierna: verweerder). Desgevraagd hebben zij hun klacht aangevuld bij brieven van 1 juli 2007 en 23 juli 2007. Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 oktober 2007 in aanwezigheid van klagers. Verweerder is daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op de website www.regiohoogeveen.nl is op 10 augustus 2004 een artikel geplaatst onder de kop “Vader en zoon in Stuifzand belegerd”. Voorts is op dezelfde site op 13 juli 2005 een artikel geplaatst onder de kop “Stoeffies dreigen uitgezet te worden”. Beide artikelen gaan over klagers. Op de website is de mogelijkheid geboden te reageren op deze artikelen. Van deze mogelijkheid is door verschillende bezoekers van de site gebruik gemaakt.
 
HET STANDPUNT VAN KLAGERS
 
Klagers stellen dat de artikelen en de daarbij vermelde reacties voor hen kwetsend en bedreigend zijn. Zij menen dat verweerder deze reacties van de site had moeten verwijderen en dat ten onrechte heeft geweigerd. Volgens klagers heeft verweerder aldus miskend dat, nu die reacties nog steeds zijn te raadplegen, zij in hun goede naam en eer worden aangetast. Klagers wijzen erop dat zij inmiddels in een ander dorp wonen. Zij willen voorkomen dat hun nieuwe buren kennis kunnen nemen van de artikelen en de reacties, en dat zij opnieuw bedreigd worden. Klagers willen dat aan deze beledigende en bedreigende wijze van publiceren een einde wordt gemaakt. Verder stellen klagers dat de artikelen onjuistheden bevatten. Volgens hen zijn de artikelen klakkeloos van andere kranten overgenomen.
 
BEOORDELING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD
 
Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek heeft de Raad tot taak om in de bij hem aanhangig gemaakte zaken betreffende journalistieke gedragingen te beoordelen of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Krachtens artikel 4 lid 1 van deze Statuten wordt onder journalistieke gedraging verstaan:“een handelen of nalaten van een journalist in de uitoefening van zijn beroep.
Voorts wordt onder een journalistieke gedraging verstaan een handelen of nalaten in het kader van journalistieke werkzaamheden van iemand die geen journalist zijnde, regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van de in het volgende lid genoemde publiciteitsmedia.”
Ingevolge artikel 4 lid 2 moet – voor zover thans van belang – onder journalist worden verstaan: “degene die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van publiciteitsmedia, waaronder (…) internet, teletext of viewdata, voor zover de inhoud daarvan bestaat uit nieuws, reportages, beschouwingen of rubrieken van informatieve aard”.
 
In artikel 4, vierde lid, van de Statuten is voorts het volgende bepaald: “Voor de toepassing van deze statuten en de reglementen worden voorts als journalist beschouwd bij de in lid 2 genoemde publiciteitsmedia werkzame eigenaren-hoofdredacteuren en eigenaren-redacteuren en – indien het publiciteitsmedium wordt uitgegeven casu quo wordt verzorgd door een rechtspersoon – directeuren-hoofdredacteuren of directeuren-redacteuren”.
 
Naar het oordeel van de Raad zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het plaatsen van de artikelen en de reacties op de site www.regiohoogeveen.nl dan wel het niet verwijderen van die publicaties is aan te merken als een journalistieke gedraging in de zin van de Statuten. Daarbij overweegt de Raad onder meer dat uit de website niet kan worden opgemaakt dat de artikelen elementen van eigen journalistiek onderzoek bevatten. Voorts biedt de website onvoldoende grond voor het oordeel dat de beheerder van de site www.regiohoogeveen.nl de site beheert als een journalist in de zin van artikel 4 van de Statuten.
 
Nu niet aannemelijk is geworden dat het plaatsen dan wel niet verwijderen van de artikelen van de website van verweerder een journalistieke gedraging is in vorenbedoelde zin, acht de Raad zich onbevoegd de klacht te beoordelen.
 
BESLISSING
 
De Raad is niet bevoegd over de klacht te oordelen.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 23 november 2007 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, M. Ülger, drs. L.W. Verhagen, mw. drs. I. Wassenaar en mr. drs. G.J. Wolffensperger, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. P. Blok, plaatsvervangend secretaris.