2007/47 ongegrond niet-ontvankelijk

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
het ministerie van Volksgezondheid in Suriname
 
tegen
 
S. Jones en Radio Nederland Wereldomroep (RNW)
 
Bij brief van 14 mei 2007 met een bijlage heeft drs. M. Eersel, directeur, namens het ministerie van Volksgezondheid in Suriname (hierna: klager) een klacht ingediend tegen S. Jones en de hoofdredacteur van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) (hierna: verweerders). Hierop heeft W.A.E. Jansen, adjunct-hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 11 juni 2007.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 juli 2007. Namens klager is daar verschenen mr. drs. T. Bissessur, advocaat te Zoetermeer, die de klacht heeft toegelicht aan de hand van een pleitnotitie. Van de zijde van verweerders zijn verschenen S. Jones en J.J. Daalmeijer, hoofdredacteur.
 
DE FEITEN
 
Op 6 december 2006 is door de Caribische Afdeling van Radio Nederland Wereldomroep in een uitzending bericht over abortus in Suriname. De uitzending wordt door de nieuwslezer ingeleid als volgt:
“De Surinaamse minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid moet snel onderzoek doen naar de abortuspraktijken in Suriname. Dat zegt NDP-assembleelid Jenny Simons. Hoewel abortus in Suriname officieel bij wet verboden is, zijn er bijna net zoveel abortussen als geboorten.”
In de uitzending is voorts gezegd:
“Inmiddels heeft mevrouw Simons ook een brief geschreven aan President Venetiaan, waarin zij aandringt op onderzoek. Gynaecoloog Krishnalal Ramkhelawan gaat een stap verder. Hij wil legalisatie van abortus in Suriname en lijkt tijdens het interview met verslaggever Sam Jones telefonisch het groene licht te krijgen van directeur Marthelise Eersel van het ministerie van Volksgezondheid.”
 
In de uitzending is voorts een interview uitgezonden tussen verslaggever Jones en gynaecoloog Krishnalal Ramkhelawan. Daarin is de stem van de gynaecoloog te horen, terwijl hij een telefoongesprek voert met de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, mevrouw Eersel. De stem van Eersel is niet te horen.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager maakt bezwaar tegen de gewraakte uitzending en met name tegen het uitzenden van het telefoongesprek tussen Ramkhelawan en Eersel. Volgens klager is abortus in Suriname een zeer gevoelig onderwerp en heeft de verslaggever onzorgvuldig gehandeld. Zo heeft de verslaggever formeel geen aanvraag ingediend voor een interview met het betrokken ministerie. Weliswaar heeft de verslaggever hierover telefonisch contact opgenomen met het secretariaat van het ministerie, maar volgens klager had de verslaggever op zijn minst een schriftelijk onderbouwde aanvraag moeten indienen. Hoewel geen interview heeft plaatsgevonden, wordt in de uitzending ten onrechte de suggestie gewekt alsof verweerders op de hoogte waren van het standpunt en de beleidsvoornemens van het ministerie. Voorts heeft de verslaggever volgens klager onzorgvuldig gehandeld door Eersel geen toestemming te vragen voor het opnemen van het telefoongesprek. En ten slotte betoogt klager dat in de uitzending ook geluidsopnamen zijn gemaakt van de wachtkamer van de gynaecoloog, waarbij namen van patiënten duidelijk verstaanbaar worden omgeroepen. Klager acht dit in strijd met de privacy van deze patiënten.
 
Verweerders stellen dat de verslaggever wel een aanvraag voor een interview met het betrokken ministerie had ingediend, maar dat hij ten tijde van het interview met de gynaecoloog hierop nog geen reactie had gekregen. Ten aanzien van het opnemen van het telefoongesprek stellen verweerders dat het opnemen van dergelijke gesprekken in beginsel slechts is toegestaan na toestemming van beide gesprekspartners. In dit geval heeft de verslaggever echter met medeweten van beide gesprekpartners het gesprek bijgewoond, hetgeen volgens verweerders niet ongeoorloofd is. Verweerders benadrukken dat Ramkhelawan aan Eersel heeft laten weten dat hij op het moment dat zij belde geïnterviewd werd door een verslaggever, waarna hij haar standpunt ten aanzien van het vraagstuk abortus heeft gevraagd.
Ten slotte zijn verweerders van mening dat klager in zijn bezwaar tegen het uitzenden van de sfeergeluiden uit de wachtkamer van de gynaecoloog, waarbij namen van enkele patiënten verstaanbaar zijn, niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Volgens verweerders is klager in dit verband geen belanghebbende. Overigens is tegen de uitzending noch door Ramkhelawan noch door een van de aanwezigen in de wachtkamer bezwaar gemaakt, aldus verweerders.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De kern van de klacht is dat verweerders met de uitzending over een in Suriname gevoelig onderwerp als abortus journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld jegens klager.
 
Het staat een redactie vrij te bepalen over welk onderwerp zij publiceert (zie punten 1.2. en 1.3. van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek). Aard en inhoud van een publicatie kunnen wel meebrengen dat een journalist bij betrokkenen wederhoor dient toe te passen alvorens tot publicatie over te gaan.
De verslaggever heeft het ministerie benaderd voor wederhoor, maar klager heeft geen interview toegestaan. Anders dan klager betoogt vermag de Raad niet in te zien dat de verslaggever onzorgvuldig heeft gehandeld door het interview telefonisch aan te vragen, in plaats van schriftelijk. De omstandigheid dat klager een interview met verslaggever Jones heeft geweigerd, brengt niet met zich dat verweerders niet over een in Suriname gevoelig onderwerp als abortus zouden mogen berichten.
 
Voorts betoogt klager dat verweerders in de uitzending ten onrechte het telefoongesprek tussen Ramkhelawan en Eersel ten gehore hebben gebracht, nu Eersel daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Bij het ten gehore gebrachte telefoongesprek is enkel de stem van Ramkhelawan te horen en niet de stem van zijn gesprekspartner. Niet is in geschil dat verweerders van Ramkhelawan toestemming hadden het gesprek op te nemen.
 
Gelet op het voorgaande kan niet worden geconcludeerd dat verweerders op dit punt journalistiek onzorgvuldig jegens klager hebben gehandeld.
 
Verder is de vraag of verweerders, door de namen van enkele patiënten ten gehore te brengen, de zorgvuldigheid die van hen bij de uitoefening van de journalistiek mag worden verwacht, hebben miskend. In de uitzending worden achtergrondgeluiden van een wachtkamer ten gehore gebracht. Het fragment duurt een paar seconden, waarbij enkele achternamen van patiënten te horen zijn. Nu dit onderdeel van de klacht betrekking heeft op de beweerdelijke schending van de privacy van derden en mede gelet op het feit dat door patiënten geen klachten zijn ingediend tegen deze uitzending, is klager in zijn klacht niet ontvankelijk, aangezien onvoldoende sprake is van een eigen belang van klager. (vgl. onder meer: Van Broekhoven tegen Van Casteren, RvdJ 2002/13)
 
BESLISSING
 
Voor zover de klacht betrekking heeft op het ten gehore brengen van achtergrondgeluiden van een wachtkamer, is klager niet-ontvankelijk. Voor het overige is de klacht ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerders bij voorkeur aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van Radio Nederland Wereldomroep en anders deze beslissing integraal of in samenvatting op hun website dan wel in een ander daartoe geëigend medium te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 21 augustus 2007 door mr. drs. G.J. Wolffensperger, waarnemend voorzitter, T.R. Harkema, mw. drs. J.X. Nabibaks, mw. E.H.C. Salomons en drs. L.W. Verhagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris, en mw. mr. L.F. Egmond, plaatsvervangend secretaris.