2007/27 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
J.C. van der Steen
 
tegen
 
de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad
 
Bij brief van 3 maart 2007 met zes bijlagen heeft J.C. van der Steen te Heiloo (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad (hierna: verweerder). Hierop heeft G. ten Dam, hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 19 maart 2007. Bij e-mail van 3 april 2007 heeft klager zijn klacht nog nader toegelicht.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 april 2007. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 1 maart 2007 is in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen onder de kop “Aangifte van Heilooënaar tegen politie”. De intro van het artikel luidt:
 “Een inwoner van Heiloo heeft vorige maand aangifte gedaan tegen de leden van de adviescommissie politieklachten en een politieman persoonlijk. De klager meent dat een geval van wederrechtelijke vrijheidsberoving in de doofpot wordt gestopt.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat hij zich naar aanleiding van een oproep in het Noordhollands Dagblad met het opschrift ‘Waarom stond dat niet in de krant’, op 7 februari 2007 tot de redactie heeft gewend met het verzoek om aandacht te geven aan een bepaalde kwestie. Vervolgens heeft hij daarover herhaaldelijk contact gehad met de redactie. Op 27 februari 2007 heeft verweerder hem telefonisch meegedeeld dat alsnog aandacht aan de kwestie zou worden gegeven. Op 1 maart 2007 is, zonder verder overleg met hem, het gewraakte artikel verschenen. Klager kan zich in de publicatie niet vinden, omdat – kort samengevat – evident sprake is van een onzorgvuldige en onjuiste weergave van door hem helder weergegeven feiten en omstandigheden. Zo is onder meer ten onrechte vermeld dat hij ‘na aangifte van zijn buurvrouw’ is aangehouden. Hij is namelijk eerst aangehouden en pas daarna heeft zijn buurvrouw aangifte gedaan. Daardoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de politie niets verkeerd heeft gedaan, en dat is nu juist de kern van zijn verhaal.
 
Verweerder stelt dat het bericht correct was. De politie is tot actie overgegaan op basis van het gegeven dat de buurvrouw aangifte zou doen. Zij heeft dat daadwerkelijk gedaan, na de actie van de politie. Later is de aangifte geseponeerd. De verslaggever heeft diverse keren met de politie gesproken, het betoog en het standpunt van klager waren duidelijk.  
Verweerder heeft klager overigens meegedeeld dat hij later weer aandacht aan de zaak zal besteden, als het gerechtshof met een mededeling komt.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat verweerder op onzorgvuldige wijze aandacht heeft besteed aan de kwestie van klager.
 
De Raad stelt voorop dat een journalist vrij is in zijn selectie van nieuws, ook indien hij in een publicatie lezers heeft opgeroepen tips naar de redactie te sturen. Het stond verweerder dan ook vrij om te bepalen of, en zo ja op welke wijze, hij aandacht zou besteden aan de kwestie van klager.
 
Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat hij naar aanleiding van de brief van klager eigen onderzoek naar de kwestie heeft verricht. Niet is gebleken dat het artikel van 1 maart 2007 relevante onjuistheden bevat. Voor de lezer is overigens voldoende duidelijk dat klager het niet eens is met het optreden van de politie, hetgeen de kern is van zijn verhaal.
 
Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerder geen grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat de publicatie wellicht anders is van toon en inhoud dan klager had gewenst, kan daaraan niet afdoen.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in het Noordhollands Dagblad te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 31 mei 2007 door mr. A. Herstel, voorzitter, dr. M.J. Broersma, mw. F.W. Dresselhuys, mw. drs. P.C.J. van Schaveren en mr. A.H. Schmeink, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.