2007/24 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
Woonplein Limburg B.V.
 
tegen
 
de hoofdredacteur van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad
 
Bij brief van 8 februari 2007 met twee bijlagen heeft L.P.M. van de Pas namens Woonplein Limburg B.V. te Heerlen (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad (hierna: verweerder). Hierop heeft H. Driessen, adjunct-hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 9 maart 2007.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 30 maart 2007. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Op 27 januari 2007 is in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad een artikel van de hand van W. Beijer en P. Geerts verschenen onder de kop “Zoek een huis met de muis”. De intro van het artikel luidt:
“,,In twee muisklikken uw droomhuis vinden”, is de slogan van de internetsite www.limburgwonen.nl die de Media Groep Limburg (MGL), uitgever van deze krant, maandag lanceert. Een koopwoning zoeken en vinden via internet is populair. Zo'n beetje alle koophuizen in Nederland liggen virtueel op straat.”
Verder bevat het artikel onder meer de volgende passages:
“Met limburgwonen.nl wil de Media Groep Limburg exclusief inzoomen op het woningaanbod in Limburg en het Belgische en Duitse grensgebied. ,,We zijn een echte Limburgse site”, zegt Ed Golsteijn van MGL. ,,Uit onderzoek blijkt dat veel Limburgers als ze verhuizen in de eigen provincie blijven. Meestal blijven ze in een straal van twintig kilometer rond hun ouderlijk huis of rond hun vorige woning.”
en
“In Nederland is het kopen van huizen via internet sterk in opmars. Diverse sites beweren de grootste en meest complete te zijn: funda.nl, zoekenallehuizen.nl en woonkrant.nl”
Aan het slot van het artikel staat: “Informatie: www.limburgwonen.nl, www.funda.nl, www.zoekallehuizen.nl, www.woonkrant.nl”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klaagster stelt dat in een objectief ogend verslag promotie wordt gemaakt voor de eigen website van de Media Groep Limburg, limburgwonen.nl. Het neutrale beeld wordt versterkt door websites aan te halen met relatief weinig woonaanbod in Limburg. Door bewust gegevens over haar woonwebsite woonpleinlimburg.nl weg te laten wordt geen volledig dan wel waarheidsgetrouw beeld geschetst, aldus klaagster.
Zij wijst er verder op dat een paar pagina's verder in de krant een advertentie voor de woonsite van verweerder is te vinden en een groot deel van het gewraakte artikel wordt herhaald.
Klaagster betoogt dat de berichtgeving niets met objectieve journalistiek te maken heeft en dat sprake is van ongewenste dan wel ongeoorloofde journalistiek.
 
Verweerder stelt dat de publicatie niet gaat over sites met het meeste aanbod aan vacante woningen in Limburg. Waar aan andere sites wordt gerefereerd, gaat het om algemene historie, de opkomst van de digitale woningmarkt en procedures in makelaarsland. In theorie had de site van klaagster hier vermeld kunnen worden, maar het gaat te ver om het weglaten te kwalificeren als bewust niet volledig of waarheidsgetrouw willen zijn. Verweerder betwist dat klaagster bewust buiten de kolommen wordt gehouden. Van de Pas is met enige regelmaat in de krant actief geweest als columnist. Bovendien wordt hij ook in nieuws- en achtergrondartikelen over de Limburgse woningmarkt vaak geciteerd.
Verder stelt verweerder dat de redactie en commercie gescheiden zijn. Dit valt af te leiden uit het feit dat in dezelfde krant op twee plaatsen – en onder twee verantwoordelijkheden – over de introductie van limburgwonen.nl wordt bericht. Verweerder meent wel dat enige afstemming over de publicatiedatum voor de lezer een eleganter beeld had opgeleverd.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
De kern van de klacht is dat verweerder in zijn artikel promotie maakt voor de eigen website van de Media Groep Limburg, limburgwonen.nl en niet heeft verwezen naar alternatieve Limburgse woonwebsites zoals de website van klaagster. Volgens klaagster heeft verweerder aldus onevenwichtige informatie verschaft en daarmee onzorgvuldig gehandeld. De Raad volgt klaagster niet in dat betoog.
 
In lijn met eerdere uitspraken overweegt de Raad dat een journalist vrij is in zijn selectie van nieuws. Het is aan de redactie om te bepalen vanuit welke invalshoek(en) een onderwerp wordt belicht en in welke context het bericht wordt gebracht. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat verweerder in een publicatie over (Limburgse) woonwebsites de website van klaagster daarbij zou moeten opnemen of daarnaar zou moeten verwijzen. De klacht kan dan ook niet leiden tot het oordeel dat verweerder, door het achterwege laten van een verwijzing naar alternatieve Limburgse woonwebsites waaronder die van klaagster, grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. (vgl. onder meer: Polak tegen NOS-Journaal, RvdJ 2006/13 en Eurodusnie Collectief Leiden tegen NOS-Online, RvdJ 2005/35)
 

BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad te publiceren.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 15 mei 2007 door mw. mr. H. Troostwijk, voorzitter, drs. G.H.J.M. Bueters, drs. G.T.M. Driehuis, mw. drs. J.X. Nabibaks en mw. drs. I. Wassenaar, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. L. Bultman-den Haan, plaatsvervangend secretaris.