2006/3 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

M. van den Broek

tegen

de hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

Bij brief van 21 oktober 2005 met zeven bijlagen heeft M. van den Broek te Assen (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden (hierna: verweerder). Hierop heeft H. Blanken, adjunct-hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 24 november 2005.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 2 december 2005 in aanwezigheid van klaagster. Verweerder is daar niet verschenen.

Een der leden van de Raad heeft zich verschoond. De zaak is behandeld door de voorzitter en resterende leden.

DE FEITEN

Op 23 juli 2005 is in Dagblad van het Noorden een artikel van de hand van B. Bontsema verschenen onder de kop “Alleen SP wil van Berends af”. Het artikel bevat onder meer de volgende passages:
PvdA-wethouder Michel Berends heeft donderdag pal voor middernacht een motie van wantrouwen overleefd tijdens de raadsvergadering. Dat was een koud kunstje want de indiener van de motie, Marijke van den Broek van de SP, stond helemaal alleen. Ze stemde als enige voor haar eigen motie. De overige 26 raadsleden stemden tegen.
en
Berends vindt Van den Broek een leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid. Na deze laatste aanvaring zal de afkeer over en weer nog sterker zijn. De SP’er is ook spuugzat van de grappen van Johan Klompmaker (VVD). Die riep tegen middernacht beide kemphanen op hun strijd te staken. “Dit ontwikkelt zich tot een soap. Zand erover en ga samen een kop koffie drinken. Om wakker te blijven”.
Raadsvoorzitter Dineke van As hamerde de verbale schermutselingen af. Het was de hoogste tijd voor een korte stemming en de laatste hamerslag voor het zomerreces.


DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat ten onrechte in het artikel is vermeld dat wethouder Berends haar een ‘leugenachtig en onbetrouwbaar’ raadslid vindt. Navraag bij Berends leerde klaagster dat Berends dit niet heeft gezegd en ook niet zo heeft bedoeld. Verder wijst klaagster op het verslag van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Assen van 21 juli 2005. Naar aanleiding van deze vergadering is het gewraakte artikel verschenen. In het verslag van de vergadering staat onder meer:
Wethouder BERENDS: Een dergelijke motie hoor je niet vaak. In oktober 2004 is de beleidsnota WWB aan de orde geweest. De uitvoering ervan is ingegaan per 1-1-2005 net als een aantal verordeningen. Ik denk dat hier het punt zit dat mevrouw Van Den Broek op het verkeerde been heeft gezet. (…) Ik denk dat de interpretatie door de SP op gespannen voet staat met de werkelijkheid. We hebben dit eerder meegemaakt bij de ID-kaart en bij de cliëntenverordening en nu ook bij de mutatieformulieren. Ik wil best mijn fouten toegeven, maar dit staat buiten de werkelijkheid.
De vermelde kwalificaties ervaart klaagster als zeer grievend, omdat zij altijd op eerlijke wijze politiek bedrijft en juist oneerlijke zaken aan de kaak probeert te stellen.

Verweerder stelt dat de zin “Berends vindt Van den Broek een leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid.” een samenvatting is van hetgeen Berends in diverse vergaderingen in scherpe bewoordingen tegen klaagster heeft gezegd. Bontsema heeft in het artikel weergegeven wat in de raadszaak voor het publiek te zien en te horen was: een wethouder die de ongefundeerde acties van een raadslid op scherpe wijze veroordeelt. De wethouder is niet geciteerd. Diens woorden zijn door de redactie samengevat en die samenvatting komt dan ook geheel voor rekening van de redactie. Volgens verweerder behelst de samenvatting een adequate omschrijving van zowel de woorden van de wethouder, die er zelf wijselijk vanaf heeft gezien het raadslid zelf of haar gedrag te typeren, als de strekking daarvan.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht is gericht tegen de publicatie van de zin “Berends vindt Van den Broek een leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid.” Niet in geschil is of Berends al dan niet juist is geciteerd. Verweerder heeft immers gesteld dat in het artikel een samenvatting is gegeven van woorden van Berends en dat die samenvatting voor rekening van de redactie komt.
De vraag is derhalve of verweerder tegenover klaagster journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld, door de uitlatingen van Berends zo stellig samen te vatten als hij heeft gedaan.

De kwalificatie ‘leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid’ is zeer grievend en diskwalificeert klaagster in haar beroepsuitoefening. Publicatie van dergelijke kwalificaties vereist een deugdelijke grondslag, en die ontbreekt hier.

Het gewraakte artikel ziet alleen op de Raadsvergadering van 21 juli 2005 en niet op eerdere vergaderingen. Hoe Berends zich in andere vergaderingen tegenover klaagster heeft uitgelaten – hetgeen de Raad overigens niet kan vaststellen – is dan ook in dit geval niet relevant.
Het door klaagster overgelegde verslag van de Raadsvergadering van 21 juli 2005 biedt naar het oordeel van de Raad onvoldoende grond voor de vermelding dat Berends klaagster een leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid zou vinden. Ook overigens is niet gebleken dat voor die vermelding voldoende grondslag bestaat.

De Raad komt dan ook tot het oordeel dat verweerder, door zonder deugdelijke onderbouwing de kwalificatie ‘leugenachtig en onbetrouwbaar raadslid’ te bezigen, de grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is.

(vgl. onder meer: Verhage tegen Van Wijngaarden (Dagblad van het Noorden), RvdJ 2005/28 en Schreurs tegen Quote, RvdJ 2004/100).

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Dagblad van het Noorden te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 23 januari 2006 door mr. A. Herstel, voorzitter, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mw. drs. J.X. Nabibaks en mr. A.H. Schmeink, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. drs. M.M. van der Smissen, plaatsvervangend secretaris.