2005/46 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

de vereniging VNO-NCW

tegen

G. Herderschêe en de hoofdredacteur van de Volkskrant

Bij brief van 22 april 2005 met vier bijlagen heeft mr. R.W. Polak, advocaat te Den Haag, namens de vereniging VNO-NCW (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen G. Herderschêe en de hoofdredacteur van de Volkskrant (hierna: verweerders). Hierop heeft P.I. Broertjes, hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 29 april 2005 met één bijlage.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 29 juli 2005. Namens klaagster zijn daar verschenen mr. N.J.J. van Kesteren, algemeen directeur, en mr. Th. van Huystee, directiesecretaris. Aan de zijde van verweerders waren aanwezig voornoemde Herderschêe, redacteur Economie, en S. Sitalsing, chef Economie. Sitalsing heeft het standpunt van verweerders toegelicht aan de hand van een notitie.

DE FEITEN

Op 31 maart 2005 is in de Volkskrant een artikel verschenen onder de kop “VNO-NCW’ers mogen wel met prepensioen”. Dit artikel luidt als volgt:
De werkgeversvereniging VNO-NCW handhaaft vooralsnog voor eigen medewerkers de regeling voor vervroegd pensioen. De pensioenregeling is op 1 januari 2005 zo ingericht dat de medewerkers op hun 62ste kunnen stoppen met werken. Dit blijkt uit de nieuwe pensioenafspraken van VNO-NCW, die geldt voor 160 medewerkers. Dit is bijzonder, omdat de vereniging pal staat achter de afschaffing van VUT en prepensioen door het kabinet. Zij is fel tegen het repareren van pensioenregelingen. Reparatie zou slechts kunnen voor werknemers met fysiek zware beroepen in de zorg en de bouw. Volgens VNO-NCW-directeur Niek-Jan van Kesteren is de nieuwe pensioenafspraak de uitkomst van jaren overleg met de ondernemingsraad. ‘We overleggen nu met de OR over 65 jaar als eerste pensioenleeftijd. We gaan daarmee het kabinetsbeleid volgen en de opvattingen die we uitdragen.’ Aan de ‘optische’ tegenstrijdigheid komt volgens Van Kesteren een eind als de flexible pensioenleeftijd wordt afgeschaft.

Op 31 maart 2005 en 6 april 2005 heeft klaagster verweerders verzocht het bericht te corrigeren. Verweerders hebben dit verzoek gemotiveerd afgewezen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat door het artikel, daaronder begrepen de kop, ten onrechte het beeld wordt opgeroepen dat VNO-NCW de eigen medewerkers vervroegd met pensioen laat gaan, terwijl zij naar buiten toe oproept de pensioenleeftijd te verhogen. Het bericht is onjuist en tendentieus, aldus klaagster.
De mededeling dat uit de nieuwe pensioenafspraken blijkt dat medewerkers op hun 62ste kunnen stoppen is feitelijk onjuist. De prepensioenleeftijd van 62 is, anders dan in het bericht wordt gesteld, niet op 1 januari 2005 ingevoerd, maar komt uit een oudere regeling. De reeds bestaande regeling over het prepensioen is ingevoegd in de nieuwe regeling ten aanzien van de ombouw van het ouderdomspensioen van een eindloon- naar een middelloonregeling, zonder dat er onderhandelingen over het prepensioen hebben plaatsgevonden, aldus klaagster. Zij stelt dat VNO-NCW, evenals alle andere bedrijven in Nederland, in 2005 de discussie zal voeren over het optrekken van de prepensioenleeftijd met het oog op de fiscale maatregelen rond het prepensioen, die in 2006 van kracht worden. Volgens klaagster wordt de reputatie van VNO-NCW door dit bericht geschaad, daar zij ten onrechte als een niet integere, inconsequente organisatie wordt neergezet. De verzoeken van VNO-NCW een correctie te bewerkstelligen heeft de Volkskrant ten onrechte afgewezen, aldus klaagster.

Verweerders stellen dat van feitelijke onjuistheden in de berichtgeving geen sprake is en van misleiding evenmin. Zij stellen geen tendentieus beeld te hebben opgeroepen, maar een feitelijke constatering te hebben gedaan. VNO-NCW heeft royaal de gelegenheid gekregen in het bericht uit te leggen dat de organisatie van zins is zo spoedig mogelijk het kabinetsbeleid te volgen en de eerste pensioenleeftijd in overleg met de OR te verhogen naar 65 jaar, aldus verweerders. Verweerders zien geen reden om over te gaan tot de door klaagster gevraagde rectificatie. Een rectificatie waarin wordt gesteld dat het inderdaad zo is dat het nu nog mogelijk is op je 62ste verjaardag met prepensioen te gaan bij VNO-NCW, maar dat hierin verandering zal komen zodra het overleg met de OR bevredigend is afgerond, voegt volgens verweerders geen nieuwe feiten of inzichten toe aan de eerdere berichtgeving over deze kwestie.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

In het artikel van 31 maart 2005 wordt aan de orde gesteld dat VNO-NCW vooralsnog een regeling voor vervroegd pensioen heeft gehandhaafd voor haar medewerkers, waarbij deze op hun 62ste kunnen stoppen met werken. De Raad heeft niet kunnen vaststellen dat deze publicatie relevante onjuistheden bevat. Met klaagster is de Raad van mening dat de kop ‘VNO-NCW’ers mogen wel met prepensioen’ als enigszins suggestief valt te karakteriseren. Echter, naar het oordeel van de Raad is voor de gemiddelde lezer, gelet op de context van het artikel, voldoende duidelijk dat klaagster thans overleg voert met de ondernemingsraad over 65 jaar als eerste pensioenleeftijd en dat zij de intentie heeft zowel het kabinetsbeleid te volgen alsmede de opvattingen die zij uitdraagt.

Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerders geen grenzen hebben overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in De Volkskrant te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 15 september 2005 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, prof. mr. W.D.H. Asser, mw. E.H.C. Salomons, mw. F. Santing, drs. P. Sijpersma, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris, en mw. mr. L. Bultman-den Haan, plaatsvervangend secretaris.