2004/79 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van Female Fitness Magazine

Bij brief van 28 juni 2004 met vijf bijlagen heeft X (klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Female Fitness Magazine (verweerder). Hierop heeft R. Bekink, directeur van bureau Den Beek B.V. en uitgever van Female Fitness Magazine, geantwoord in een verweerschrift van 26 juli 2004 met drie bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 augustus 2004 buiten aanwezigheid van partijen.

Naar aanleiding van de plotselinge ontstentenis van een der leden van de Raad is de zaak behandeld door de voorzitter en drie resterende leden.

DE FEITEN

In het eerste nummer van Female Fitness Magazine (maart/april 2004) is een column van Mascha Tieken verschenen. Deze column bevat de volgende passage:
In mijn dagelijkse werkzaamheden als sportschooleigenaresse, fitnessinstructrice en begeleidster van wedstrijdatleten krijg ik vaak vragen over gezondheid, sport en voeding. Bij het beantwoorden hiervan wordt mijn kennis dus uit ervaring én studie geput. Natuurlijk zijn er in Nederland meer sportieve vrouwen met vragen die helaas niet altijd worden behandeld in de huidige fitnessbladen. Deze blijven dus vaak onbeantwoord. Samen met Female zal ik proberen antwoord te geven op al je vragen. Mocht je vragen hebben, mail me dan en ik zal ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Het voorwoord van de uitgever in dit nummer van Female Fitness Magazine (hierna: Female) bevat de volgende passage:
Maar Female geeft ook persoonlijke adviezen. Daarom zal Mascha Tieken, de bekende Nederlandse fitnessster, graag vanaf de volgende Female jouw vragen over training, gezondheid, dieet en wedstrijden beantwoorden in haar Vraag & Antwoord column (zie pagina 97).

Op 11 april 2004 heeft klaagster een e-mail verzonden met een aantal vragen voor Tieken. In het derde nummer van Female (juli/augustus 2004) is de volledige e-mail van klaagster gepubliceerd onder vermelding van haar voor- en achternaam.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat de redactie van Female onzorgvuldig heeft gehandeld door haar e-mail met vragen over afvallen en trainen zonder overleg en zonder haar toestemming te publiceren. Volgens klaagster heeft zij deze persoonlijke vragen gesteld om hier per e-mail antwoord op te krijgen en heeft zij geen toestemming gegeven voor publicatie. In de column van Tieken werd niet aangegeven dat e-mails met vragen in Female gepubliceerd zouden worden, aldus klaagster. Klaagster maakt verder bezwaar tegen het feit dat in de publicatie haar volledige naam is vermeld. Ter ondersteuning van haar standpunt verwijst klaagster naar een eerdere uitspraak van de Raad (Roskam en Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. tegen klaverBlad Hoevelaken, RvdJ 2003/41), die volgens haar vergelijkbaar is met haar zaak.

Verweerder stelt dat klaagster op 11 april 2004 een e-mail heeft gezonden naar het e-mailadres van Tieken bij het magazine Female naar aanleiding van haar column in Female nummer 1. Volgens verweerder was klaagster zich hierdoor volledig bewust van het feit dat Tieken de door klaagster gestelde vraag zou beantwoorden als medewerkster van Female. Uit de column van Tieken blijkt bovendien wat voor soort bijdrage zij aan Female zou gaan leveren, aldus verweerder. Hierbij verwijst verweerder naar de zinsneden: “Daarom ben ik er trots (op) dat Female mij heeft gevraagd mee te werken aan dit nieuwe tijdschrift.” en “..vragen die helaas niet altijd worden behandeld in de huidige fitnessbladen. (...) Samen met Female zal ik proberen antwoord te geven op al je vragen”. Daarnaast verwijst verweerder naar een passage uit het voorwoord in Female nummer 1: “Daarom zal Mascha Tieken, de bekende Nederlandse fitnessster, graag vanaf de volgende Female jouw vragen over training, gezondheid, dieet en wedstrijden beantwoorden in haar Vraag & Antwoord column (zie pagina 97).
Uit deze passages had klaagster volgens verweerder kunnen afleiden dat vragen van lezers zouden worden behandeld en gepubliceerd in Female. Wanneer een redactioneel medewerkster iets aan lezers vraagt, kan men volgens verweerder verwachten dat de reacties van deze lezers gebruikt zullen worden in een publicatie. Dit is zeker het geval wanneer het een Vraag & Antwoord column betreft. Verweerder verwijst verder naar de Vraag & Antwoord rubriek van Ami Fadhli in Female nummer 1. Deze rubriek stond direct tegenover de column van Tieken en bevatte vragen van inzenders. Aangezien bij deze vragen ook de namen van de lezers waren gepubliceerd had klaagster kunnen verwachten dat bij haar vraag ook haar naam zou worden gepubliceerd. Klaagster heeft op geen enkele wijze in haar e-mail bericht laten blijken dat zij geen prijs stelde op publicatie van haar vraag in Female. Evenmin heeft zij verzocht haar naam niet te vermelden, aldus verweerder. Het antwoord op de vraag van klaagster is bovendien pas gepubliceerd in Female nummer 3. In nummer 2 van Female was inmiddels al een Vraag & Antwoord column van Tieken verschenen waarin vragen van lezers waren opgenomen. De namen van deze lezers zijn onder hun vraag vermeld. Noch de uitgever noch Tieken heeft na het verschijnen van Female nummer 2 een verzoek van klaagster ontvangen om haar vraag niet of anders anoniem te publiceren. Klaagster maakt volgens verweerder ten onrechte een vergelijking met een eerdere uitspraak van de Raad (RvdJ 2003/41). Hierbij ging het om een publicatie van een e-mailbericht in een andere uitgave dan waarvoor deze was bedoeld. Het staat echter vast dat klaagster haar e-mailbericht bewust heeft gezonden aan de columniste van een Vraag & Antwoord rubriek van het blad Female. Gezien de aard van deze rubriek mocht de redactie verwachten dat deze brieven gepubliceerd mochten worden en behoefde zij daartoe niet nogmaals om toestemming te vragen, aldus verweerder. De redactie van Female heeft derhalve niet onzorgvuldig gehandeld.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad deelt het standpunt van verweerder dat klaagster uit de inhoud van de column van Tieken en het voorwoord van de uitgever in Female nummer 1 had kunnen en moeten begrijpen dat haar e-mailbericht met vragen aan Tieken in Female zou worden gepubliceerd. Nu klaagster in haar e-mail aan Tieken bovendien op geen enkel wijze kenbaar heeft gemaakt dat zij geen prijs stelde op publicatie van haar vragen onder haar eigen naam mocht de redactie van Female ervan uit gaan dat zij instemde met publicatie.

De door klaagster gemaakte vergelijking met de zaak Roskam en Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. tegen klaverBlad Hoevelaken (RvdJ 2003/41) gaat niet op, aangezien het in laatstgenoemde zaak ging om een e-mailbericht waarvan de Raad heeft vastgesteld dat verweerder had kunnen en moeten begrijpen dat het e-mailbericht niet als ingezonden stuk was bedoeld. Dat is in onderhavige zaak niet het geval.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat verweerder geen grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Female Fitness Magazine te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 6 oktober 2004 door prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman, waarnemend voorzitter, mr. A.H. Schmeink, mw. drs. B.L.W. Tillema en mr. drs. G.J. Wolffensperger, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris.

Uitspraak 2004-79