2004/67 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

mr. S. Land

tegen

de hoofdredacteur van De Vierklank

Bij brief van 13 mei 2004 met een bijlage heeft mr. S. Land te Hollandsche Rading (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Vierklank (verweerder). Hierop heeft S. van Driel geantwoord in een brief van 24 mei 2004 met twee bijlagen. Vervolgens heeft klager zijn klacht nader toegelicht in een schrijven van 5 juni 2004 met drie bijlagen. Daarop heeft Van Driel ten slotte gereageerd bij brief van 16 juni 2004.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 9 juli 2004 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 12 mei 2004 is in het huis-aan-huisblad De Vierklank een foto geplaatst van een bord, bestemd voor het aanplakken van verkiezingsaffiches, waarop de volgende tekst is geschreven:
Land. Everts. Schouten. Wonen op de Schaapsdrift. “Buiten”. Zij willen Fam van Vulpen, Graaf Floris V weg 23, sluiten. Steun Van Vulpen.
Het onderschrift bij de foto luidt:
Bij het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk is het voor de a.s. Europese Verkiezingen geplaatste ‘aanplakbord’ door Marinus van Vulpen uit Hollandsche Rading even gebruikt om aandacht te vragen voor een ‘zaak’ van zijn broer Klaas en een aantal bewoners van de Schaapsdrift aldaar.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat het aanplakbord illegaal is gebruikt door de familie Van Vulpen voor een oproep om stelling te nemen tegen klager en zijn cliënten. De tekst op het bord heeft betrekking op rechtsgedingen die klager namens zijn cliënten heeft gevoerd tegen de gemeente De Bilt, inzake een door de gemeente aan de familie Van Vulpen verleende bouwvergunning.
Volgens klager heeft verweerder door publicatie van de foto gefungeerd als platform voor opruiing door de familie Van Vulpen. Die opruiing heeft geleid tot een op 21 mei 2004 gehouden demonstratie voor zijn huis en dat van zijn cliënten, waarover in het Reformatorisch Dagblad en het Utrechts Nieuwsblad is bericht, aldus klager.
Hij betoogt dat verweerder aldus onzorgvuldig heeft gehandeld. Ter ondersteuning van zijn standpunt wijst klager nog op een publicatie in De Vierklank van 2 juni 2004 van een cartoon met de kop “Mopper” en de tekst “’Natuurlijk steun ik Van Vulpen! Buurtbewoners die zo’n vriendelijke boer willen aanpakken; er zit een luchtje aan deze zaak...’”.

Verweerder stelt dat de publicatie een vervolg was op de plaatsing van een foto een week eerder, van een verkiezingsbord dat geheel was volgeplakt met verkiezingsposters van de SP. Hij betwist dat hij als platvorm voor opruiing heeft gefungeerd. Naar zijn mening wordt in de publicatie geen oproep gedaan tot het houden van een demonstratie tegen klager en zijn cliënten. De ‘mopper’ wordt door een onafhankelijke cartoonist gemaakt en staat los van de geplaatste foto, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht is gericht tegen publicatie van een foto waarop een beklad aanplakbord is afgebeeld. Op dat bord, waarop is opgeroepen tot steun aan de familie Van Vulpen, zijn de naam van klager en de straat waarin hij woont vermeld.
De Raad stelt voorop dat hij niet treedt in de beoordeling van de vraag of het bekladden van het aanplakbord jegens klager onzorgvuldig is. Wellicht dat de tekst op het bord een enigszins opruiend karakter heeft, maar dat betekent niet dat door de enkele publicatie van een foto daarvan, eveneens sprake zou zijn van opruiing. Naar het oordeel van de Raad is het onderschrift bij de foto neutraal en beschrijvend; aan de lezer wordt uitgelegd waarop de tekst op het aanplakbord doelt. In het onderschrift leest de Raad geen ontoelaatbare stellingname van verweerder in het geschil tussen klager en zijn cliënten enerzijds en de familie Van Vulpen anderzijds.
Er is geen norm van journalistieke zorgvuldigheid die meebrengt dat verweerder geen verslag mocht doen van het nieuwsfeit dat het aanplakbord is beklad, op de wijze als hij heeft gedaan.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Vierklank te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 22 juli 2004 door mr. A. Herstel, waarnemend voorzitter, mw. A.C. Diamand, mw. C.J.E.M. Joosten, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2004-67