2004/39 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

I.J.S. Steenvoorden-Laudy

tegen

L. Verplancke en RTV NENS

Bij brief van 11 februari 2004 met één bijlage heeft I.J.S. Steenvoorden-Laudy te Noordwijk (klaagster) een klacht ingediend tegen L. Verplancke en RTV NENS (verweerders). Hierop heeft A. Zandbergen, bestuurslid van RTV NENS, geantwoord in een brief van 19 februari 2004.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 2 april 2004 in aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 11 september 2003 is op de lokale kabelkrant van RTV NENS een artikel geplaatst onder de kop “Illegale boomkap aan de Gooweg in Noordwijk”. Dit artikel luidt als volgt:
Nadat nieuwe bewoners hun huis aan de Gooweg in Noordwijk hebben betrokken, hebben zij de begroeiing in hun tuin rigoureus aangepakt. Eerst ontstond aan de voorzijde een behoorlijke kaalslag, maar ook de bomen op de grens met de buren moesten verdwijnen. Zonder overleg met hun buren of met de gemeente hebben de nieuwkomers zonder vergunning rijen bomen weggehaald. Een kapvergunning is nodig zodra stammen een dikte van 10 centimeter hebben. Na melding van deze illegale kap heeft de gemeente de zaak nu in onderzoek. Bewoners in het aanliggende pand zijn niet alleen de door henzelf aangeplante bomen op hun eigen grond kwijt, maar ook alle privacy.

Bij het artikel zijn twee foto’s geplaatst van de tuin van klaagster voor en na de herinrichting van deze tuin.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat het artikel “Illegale boomkap aan de Gooweg in Noordwijk” feitelijke onjuistheden bevat. Volgens klaagster zijn er slechts drie bomen weggehaald uit de tuin en geen van deze bomen stond in de buurt van de grens met de buren. Overleg met de buren over het verwijderen van deze bomen was dan ook niet noodzakelijk, aldus klaagster. Het artikel vermeldt, volgens klaagster, in de laatste zin ten onrechte dat de bewoners in het aanliggende pand de door hen aangeplante bomen op hun eigen grond kwijt zijn. Alle beplanting die verwijderd is stond op de grond van de ‘nieuwe bewoners’. Klaagster betoogt verder dat verweerders ten onrechte hebben nagelaten hoor en wederhoor toe te passen. Hierdoor is volgens klaagster een suggestief en tendentieus artikel ontstaan. Doordat bij het artikel twee foto’s zijn geplaatst van de tuin voor en na de kaalslag is de privacy van de nieuwe bewoners geschonden. Ten slotte stelt klaagster dat geen sprake is geweest van onafhankelijke journalistiek.

Verweerders stellen dat de zin “Bewoners in het aanliggende pand zijn niet alleen de door henzelf aangeplante bomen op hun eigen grond kwijt, maar ook alle privacy” gebaseerd is op informatie die afkomstig is van een ambtenaar van de gemeente Noordwijk. Klaagster gaat er volgens verweerders ten onrechte van uit dat het artikel alleen is gebaseerd op informatie van haar buren. De informatie afkomstig van de gemeente Noordwijk, een door verweerders veel geraadpleegde bron, achtten zij dermate betrouwbaar dat er geen wederhoor is toegepast. Voorts bestrijden verweerders dat er sprake zou zijn van een tendentieus artikel. De gebruikte foto’s leveren geen schending van de privacy van klaagster aangezien op de foto’s niet duidelijk is wie de eigenaren van de tuin zijn, aldus verweerders. Bovendien zijn de foto’s niet vanaf de grond van klaagster genomen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Desgevraagd heeft klaagster ter zitting verklaard dat de kern van haar klacht de slotzin van het artikel betreft: anders dan daarin wordt gesteld zijn alleen bomen verwijderd die op eigen grond stonden, iets wat verweerders door wederhoor toe te passen eenvoudig hadden kunnen verifiëren. De Raad zal zich tot deze kern beperken.

Verweerders betwisten niet dat klaagster slechts bomen heeft verwijderd die op haar eigen grond stonden, maar stellen zich op het standpunt dat wederhoor achterwege kon blijven omdat zij van de gemeente hadden vernomen dat het mede om bomen ging die op het terrein van de buren stonden. Dit verweer gaat niet op: de gemeente beschikt immers, naar verweerders bekend had moeten zijn, niet over gegevens waaruit met enige zekerheid valt af te leiden dat de bomen waarom het hier gaat niet op de grond van klaagster maar op die van de buren stonden. Dat klaagster bomen van de buren zou hebben verwijderd is een mededeling die haar in een kwaad daglicht stelt. Tot publicatie van die mededeling hadden verweerders dan ook niet mogen overgaan zonder tevoren bij klaagster hun licht te hebben opgestoken omtrent de vraag of zij ook andere dan eigen bomen had verwijderd. Verweerders hebben op dit punt grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting op de kabelkrant van RTV NENS te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 28 mei 2004 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. A.H. Schmeink, mw. C.D. Smolders en prof. drs. E. van Thijn in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg , secretaris.

Uitspraak 2004-39