2004/34 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van De Telegraaf

Bij brief van 23 januari 2004 met één bijlage heeft mr. B.C. Swier, advocaat te Amsterdam, namens X (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Telegraaf (verweerder). Klager heeft zijn klacht nader toegelicht in een schrijven van 9 februari 2004. Hierop heeft verweerder geantwoord in een brief van 11 februari 2004.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 5 maart 2004 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 19 januari 2004 is op de internetsite van De Telegraaf een artikel verschenen onder de kop “Drie verdachten zaak Joos op vrije voeten gesteld”. Dit artikel bevat de volgende passage:
De drie vrijgelaten verdachten hebben allen een strafblad, zo bleek tijdens de zitting. De 19-jarige Y is in november veroordeeld voor poging tot doodslag na een uit de hand gelopen vechtpartij met zijn broer. Daarbij stak hij een mes onder het hart. Zijn advocaat is in beroep gegaan tegen de veroordeling. Deze zaak loopt nog. De 18-jarige X kreeg een veroordeling aan zijn broek wegens diefstal met geweld. De 19-jarige Z had een straatroof op zijn geweten

Op 22 januari 2004 is De Telegraaf namens klager gesommeerd de achternaam van klager te verwijderen uit het artikel op de internetsite. Aan dit verzoek heeft De Telegraaf in de loop van de middag van 23 januari 2004 gehoor gegeven.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat er geen goede reden was om in het verslag op de internetsite zowel de voornaam als de achternaam van klager te noemen. In de ‘gewone’ uitgave van De Telegraaf zijn alleen initialen gebruikt. Door de publicatie op de internetsite is de privacy van klager, mede gelet op de aard van de zaak, ernstig geschonden. Volgens klager zijn zijn belangen en de belangen van zijn familie verder geschaad, doordat De Telegraaf niet direct gehoor heeft gegeven aan de sommatie het artikel aan te passen.

Verweerder stelt dat het artikel over de vrijlating van klager afkomstig is van het ANP. In de nieuwsvoorziening van het ANP wordt in de originele versie van de artikelen altijd de naam van verdachten of daders tussen haakjes toegevoegd. Gewoonlijk wordt de volledige naam vervolgens door verweerder verwijderd. Dat dit in het onderhavige geval niet is gebeurd, is volgens verweerder te wijten aan een technisch-organisatorische omstandigheid. Op de Internet-redactie van verweerder is kort geleden een nieuw tekstverwerkings- en publicatiesysteem ingevoerd. Het systeem dat tot voor kort werd gebruikt, bevatte een signaleringsroutine om in ANP-teksten namen van verdachten in rechtbankzaken te herkennen. Het nieuwe systeem bevat een dergelijke ‘naamsignalering’ nog niet zodat de redacteuren van verweerder zelf de volledige namen van verdachten moeten verwijderen. Door de grote hoeveelheid aan artikelen van het ANP en aan overige informatie is de naam van klager helaas niet opgemerkt en vervolgens gepubliceerd op het internet. Nadat verweerder namens klager gesommeerd was om de achternaam van klager te verwijderen is hierop zo spoedig mogelijk actie ondernomen. De naam van klager is uit het content management systeem verwijderd. Bovendien is deze achternaam uit het archief van Telegraaf.nl verwijderd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad hanteert als vaste lijn in zijn uitspraken dat ten aanzien van het vermelden van persoonlijke gegevens van verdachten en veroordeelden terughoudendheid in de berichtgeving is geboden. Een journalist dient in beginsel te voorkomen dat een verdachte of veroordeelde kan worden geïdentificeerd. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken (zie onder meer: Van Gelder tegen de hoofdredacteur van De Telegraaf, RvdJ 2001/04 en Van 't Hof tegen de hoofdredacteur van de Goudsche Courant, RvdJ 2000/26).

In het onderhavige geval heeft verweerder verzuimd de achternaam van klager te verwijderen uit een ANP-bericht waarna het bericht is gepubliceerd op het internet. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op het door de Raad gehanteerde beginsel zouden toelaten. Ook het feit dat verweerder onlangs een nieuw tekstverwerkings- en publicatiesysteem heeft ingevoerd valt niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid aan te merken. De slotsom moet dan ook zijn dat met het publiceren van klagers achternaam grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Telegraaf te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 27 april 2004 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, drs. C.M. Buijs, drs. G.T.M. Driehuis, mw. mr. V. Keur en mw. drs. B.L.W. Tillema, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris.

Uitspraak 2004-34