2004/30 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

F. Jacobs

tegen

de hoofdredacteur van de Bovagkrant

Bij brief van 15 december 2003 met drie bijlagen heeft F. Jacobs te Almere (klager) een klacht ingediend tegen P. Wieman, hoofdredacteur van de Bovagkrant (verweerder). Hierop heeft verweerder geantwoord in een brief van 6 januari 2004.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 5 maart 2004 in aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 25 november 2003 stond klager bij de politierechter terecht wegens smaad. Klager werd veroordeeld. Na afloop van de zitting werd door het ANP en De Telegraaf ten onrechte bericht dat een affiche waarop de verkeersofficier van justitie was afgebeeld als Hitler, reden zou zijn voor deze veroordeling. Dit affiche was echter abusievelijk opgenomen in het juridisch dossier van klager. Nog dezelfde dag rectificeerde het ANP dit bericht.

Op 26 november 2003 is in de elektronische nieuwsbrief van de Bovagkrant een artikel verschenen onder de kop “Automotive-redacteur beboet”. Dit artikel luidt als volgt:
Journalist Frank Jacobs moet een boete van 2000 euro betalen omdat hij via zijn website TufTufclub ambtenaren heeft beledigd. Hij kreeg ook nog een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur opgelegd. Jacobs ontkent dat de foto waarop verkeersofficier Koos Spee als Adolf Hitler werd voorgesteld door hem is gemaakt en op de website is geplaatst. De foto was overigens vanochtend nog wel op de website te zien compleet met de s-en uit Spee’s naam in runenschrift. Jacobs is redacteur van het blad Automotive, een uitgave van de Amsterdamse Rai Group.

Op 2 december 2003 heeft klager verweerder schriftelijk verzocht om een rectificatie. Op 3 december 2003 verscheen daarop in genoemde nieuwsbrief onder de kop “Berichtgeving over beboeting Automotive-redacteur” het volgende artikel:
In de BOVAGkrant van 26 november jl. maakten wij melding van de beboeting van de journalist Frank Jacobs wegen het via de website TufTufclub beledigen van ambtenaren. In hetzelfde bericht maken wij melding van de foto waarop verkeersofficier Koos Spee als Adolf Hitler is voorgesteld. Voor zover in het betreffende bericht zou kunnen worden gelezen dat de beboeting betrekking had op de betreffende Hitler-foto willen wij graag benadrukken dat zulks niet het geval is.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat verweerder bewust onjuistheden heeft opgenomen in het artikel “Automotive-redacteur beboet”. In dit artikel wordt volgens klager de stellige indruk gewekt dat de Hitler-affiche reden zou zijn geweest voor zijn veroordeling. Hierdoor heeft klager op zowel zakelijk als persoonlijk gebied schade geleden. Deze schade is volgens klager vergroot doordat de elektronische nieuwsbrief van de Bovagkrant zich richt op dezelfde doelgroep als die waarin klager als vakbladjournalist werkzaam is. Daarnaast heeft verweerder onnodig melding gemaakt van het feit dat klager als redacteur werkzaam is voor het door de Amsterdamse RAI Group uitgegeven blad Automotive, aldus klager. Volgens klager heeft verweerder dit gedaan met het oogmerk de titel Automotive te schaden, aangezien dit blad een concurrent is van de Bovagkrant.

Verweerder betwist de stelling van klager dat hij bewust onjuistheden zou hebben opgenomen in het artikel “Automotive-redacteur beboet” van 26 november 2003. Bij het opstellen was verweerder op de hoogte van het feit dat de berichtgeving in De Telegraaf onjuist was. In deze krant stond ten onrechte vermeld dat klager een foto waarop de verkeersofficier van justitie als Hitler was afgebeeld op zijn website had geplaatst en daar ook voor was veroordeeld. Volgens verweerder was deze foto wel op de website van klager te zien. Het gewraakte artikel bevat geen onjuistheden, aldus verweerder. Nadat klager had verzocht om een rectificatie heeft verweerder op 3 december 2003 een aanvullend bericht geplaatst waaruit bleek dat de beboeting van klager geen betrekking had op de foto van Hitler. Verweerder ontkent de bedoeling te hebben gehad verweerder of de titel Automotive door middel van zijn berichtgeving te schaden. Voor zover klager schade zou hebben geleden is deze volgens verweerder niet veroorzaakt door het bericht in de elektronische nieuwsbrief van de Bovagkrant. Voorop staat immers dat klager is veroordeeld, aldus verweerder. Dit feit kan hem niet worden verweten. Het is opmerkelijk dat klager tegen de De Telegraaf geen klacht heeft ingediend en evenmin heeft aangedrongen op een rectificatie, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad deelt de opvatting van klager dat in het artikel “Automotive-redacteur beboet” verwarring wordt gezaaid omtrent de reden voor de veroordeling van klager. Door de passage “Jacobs ontkent dat de foto waarop verkeersofficier Koos Spee als Adolf Hitler werd voorgesteld door hem is gemaakt en op de website is geplaatst. De foto was overigens vanochtend nog wel op de website te zien compleet met de s-en uit Spee’s naam in runenschrift.” onmiddellijk te laten aansluiten op de mededeling omtrent de veroordeling wegens belediging wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat die veroordeling te maken heeft met deze foto. Vast staat dat klager niet is veroordeeld vanwege deze foto. Verweerder heeft zijn artikel geschreven nadat het ANP zijn eerdere berichtgeving had gerectificeerd en was derhalve hiervan op de hoogte. Door desondanks toch de suggestie te wekken dat klager mede op grond van de gewraakte foto is veroordeeld, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat verweerder in een vervolgpublicatie een en ander alsnog heeft rechtgezet, doet aan hieraan niet af.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de elektronische nieuwsbrief van de Bovagkrant te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 27 april 2004 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, drs. C.M. Buijs, drs. G.T.M. Driehuis, mw. mr. V. Keur en mw. drs. B.L.W. Tillema, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris.

Uitspraak 2004-30