2004/23 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van Regio IJsselmond

Bij brief van 24 november 2003 met één bijlage heeft X (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Regio IJsselmond (verweerder). Hierop heeft J. van Ommen, hoofd redactie Regio IJsselmond, geantwoord in een brief van 11 december 2003.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 16 januari 2004 in aanwezigheid van klager. Verweerder is niet verschenen.

Naar aanleiding van de ontstentenis van één der leden van de Raad, heeft klager desgevraagd laten weten geen overwegende bezwaren te hebben tegen behandeling van de zaak door de voorzitter en drie leden.

DE FEITEN

Op 19 november 2003 is in het huis-aan-huis blad Regio IJsselmond een artikel verschenen onder de kop “Weldoenster verkracht”. Het artikel doet verslag van een zitting van de rechtbank te Zwolle van 10 november 2003. Slachtoffer in deze zaak is de echtgenote van klager. In het artikel wordt de desbetreffende gebeurtenis in detail beschreven. Het artikel is verzorgd door het Juridisch Persbureau Zwolle (JPZ) in opdracht van Regio IJsselmond. Na verschijning van het artikel in Regio IJsselmond heeft klager contact opgenomen met het JPZ.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat de wijze waarop verslag is gedaan schade heeft toegebracht aan de goede naam, eer en integriteit van zijn echtgenote, te meer omdat zijn echtgenote enige bekendheid geniet in het verspreidingsgebied van Regio IJsselmond. Doordat het artikel gedetailleerde beschrijvingen bevat, wordt het slachtoffer onnodig extra leed toegebracht, aldus klager. Volgens klager voegen deze details niets toe aan de verslaglegging.

Verweerder geeft aan dat hij bewust gedetailleerd op de feiten is ingegaan, omdat het om een bijzondere zaak gaat. Daarnaast is het volgens verweerder van belang om in een zaak waar er slechts één getuige is, te vermelden dat er zogenaamde ‘stille getuigen’ zijn. Verder ontkent verweerder de bedoeling te hebben gehad het slachtoffer extra leed toe te brengen met het verslag. In het artikel wordt slechts zo objectief mogelijk verslag gedaan van de tijdens de openbare zitting genoemde feiten, aldus verweerder. De naam van het slachtoffer, haar initialen, noch haar leeftijd worden in het verslag vermeld. Dat het slachtoffer enige bekendheid geniet in Kampen, was verweerder niet bekend.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Het gaat bij deze klacht met name om de vraag of het, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is om bij de verslaglegging van een rechtszaak ook details van het misdrijf te vermelden die zeer pijnlijk zijn voor het slachtoffer en de omgeving van het slachtoffer.

Een nieuwsbericht dient volgens het vaste oordeel van de Raad zoveel gegevens te bevatten, dat de lezer zich een waarheidsgetrouw en controleerbaar beeld van het nieuwsfeit kan vormen. Dit geldt ook voor publicaties over ernstige misdrijven. Van het misdrijf dienen de details weggelaten te worden die extra leed toevoegen aan het slachtoffer of haar naaste familieleden en niet noodzakelijk zijn om aard en omvang van het misdrijf getrouw weer te geven.

In het onderhavige geval hebben klager en zijn echtgenote al bijzonder zwaar leed ondergaan. Het bezwaar van klager tegen de gewraakte berichtgeving is dan ook zeker voorstelbaar. De vraag is thans of de publicatie in Regio IJsselmond nog - redelijkerwijs voorzienbaar - leed hebben toegevoegd, dat niet in evenredigheid is met het eerder omschreven belang dat met publicatie is gemoeid.

De klacht richt zich met name tegen de verregaande beschrijving van de details van het misdrijf. De Raad is van mening dat die beschrijving niet disfunctioneel is en evenmin grensoverschrijdend. Hierbij heeft Raad in aanmerking genomen dat de personalia van het slachtoffer in de publicatie niet zijn vermeld. Er is geen grond om aan te nemen dat verweerder het belang van de publicatie niet heeft afgewogen tegen de belangen van klager en zijn echtgenote bij het achterwege laten van bepaalde details. Hoewel de Raad meent dat ook met een minder gedetailleerde beschrijving zou hebben kunnen worden volstaan, kan niet worden geconcludeerd dat de verweerder door daar melding van te maken jegens hen grenzen van de in acht te nemen journalistieke zorgvuldigheid heeft overschreden.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Regio IJsselmond te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 5 maart 2004 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mw. C.J.E.M. Joosten en mr. A.H. Schmeink, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris.

Uitspraak 2004-23