2003/9 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

T. van Rompay

tegen

M. Albers en de hoofdredacteur van Story

Bij brief van 15 oktober 2002 met acht bijlagen heeft T. van Rompay te Purmerend (klaagster) een klacht ingediend tegen M. Albers en de hoofdredacteur van Story (verweerders).

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 december 2002 in aanwezigheid van klaagster. Verweerders zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN

In de week van 2 september 2002 is in Story nummer 37 een artikel van de hand van Albers verschenen onder de kop “Broertje Diana Sno doodgereden!”. Het artikel - op de voorpagina aangekondigd met de tekst “Familiedrama! Zwangere Diana Sno verliest broertje.” - gaat over de jongste broer van klaagster.

Naar aanleiding van de publicatie heeft klaagster telefonisch contact opgenomen met A. Hoogeveen, hoofdredacteur van Story, en haar bezwaren tegen het artikel kenbaar gemaakt. Ook enkele gezinsleden van klaagster hebben over de publicatie contact gehad met de redactie van Story.

Op 10 september 2002 heeft Hoogeveen in een brief aan de moeder van klaagster excuses aangeboden voor de gang van zaken. Deze brief bevat de volgende passages:
Tot mijn grote ontsteltenis werden wij afgelopen vrijdagochtend geconfronteerd met een onvergeeflijke fout in Story nr. 37.
en
Nooit is het de bedoeling geweest de betrokkenen te kwetsen of meer verdriet te doen dan er ongetwijfeld al zal zijn. Ik bied u daarom voor deze onzorgvuldige publicatie mijn oprechte en gemeende excuses aan.

Voorts is in de week van 9 september 2002 in Story nummer 38 het volgende bericht gepubliceerd:
Onze excuses aan Diana Sno – In Story nummer 37 berichtten wij dat de broer van DIANA SNO bij een busongeluk om het leven is gekomen. Wij hebben echter vernomen dat het hierbij gaat om een andere DIANA SNO dan de ons bekende presentatrice van het RTL5-programma 5 in’t Land. Voor dit tragische misverstand bieden wij aan beide families onze oprechte excuses aan. – Hoofdredactie Story

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat het artikel in Story nummer 37 diverse onjuistheden bevat. Zij maakt met name bezwaar tegen de vermelding dat het bericht gaat over de dood de broer van RLT5-presentatrice Diana Sno. Deze is een achternicht van klaagster met wie het gezin van klaagster geen contact heeft.
Volgens klaagster heeft Hoogeveen in het telefoongesprek toegegeven dat Albers fout heeft gehandeld. Hoogeveen deelde mee dat Albers was getipt ‘door een zeer betrouwbare bron uit Purmerend die achteraf niet betrouwbaar leek te zijn’. Klaagster meent dat Albers waarschijnlijk geen fouten zou hebben gemaakt als hij zijn bron deugdelijk had gecheckt, voldoende onderzoek had gedaan en wederhoor had toegepast. Hij heeft dit echter nagelaten.
Wat betreft de rectificatie in Story nummer 38 stelt klaagster dat deze zonder overleg met klaagsters familie is geplaatst. Deze rectificatie bevat opnieuw onjuistheden. Volgens het bericht zou de overleden jongen een broer zijn van een andere Diana Sno. Dit is niet het geval. De zus van klaagster, met wie verwarring zou zijn ontstaan, heeft een andere voor- én achternaam. Zij heette tot 25 september 1995 Diana Ingrid Sno, maar heet sindsdien Diana Ingrid van Rompay (roepnaam Ingrid). In het door de familie opgestelde overlijdensbericht zijn geen achternamen vermeld. Klaagster heeft Hoogeveen op een en ander geattendeerd. Hoogeveen heeft daarop aan klaagster laten weten van mening te zijn dat de rectificatie correct en inhoudelijk juist was.
Volgens klaagster hebben verweerders zich aldus schuldig gemaakt aan grove nalatigheid en onzorgvuldigheid, ten gevolge waarvan de privacy van klaagster en haar familie is aangetast en zij psychische schade hebben geleden. Aan een rouwend gezin is onnodig veel extra leed toegebracht.

Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

In het artikel in Story nummer 37 is verwarring gezaaid omtrent de identiteit van de persoon over wie het gaat. Ten onrechte wordt bericht dat het de broer van presentatrice Diana Sno betreft.

Een journalist behoort in zeer delicate kwesties als de onderhavige met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen onder meer betekent dat hij er niet mee kan volstaan af te gaan op een niet nader omschreven “zeer betrouwbare bron uit Purmerend” aangevuld met, zoals Hoogeveen schrijft in haar brief van 10 september 2002, navraag in de buurt. Door deugdelijk onderzoek – bijvoorbeeld door navraag te doen bij (de werkgever van) presentatrice Diana Sno – had eenvoudig voorkomen kunnen worden dat fouten in de berichtgeving ontstonden.

Hoogeveen heeft in genoemde brief erkend dat de publicatie in Story nummer 37 onzorgvuldig was. Zij heeft kennelijk geprobeerd die publicatie recht te zetten in Story nummer 38. In dat bericht is vermeld dat de jongen een broer is van een ándere Diana Sno. Klaagster heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat geen van haar zussen die naam draagt. Van een adequate rectificatie is aldus geen sprake.

Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerders grenzen hebben overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in Story te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 24 februari 2003 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, mw. mr. V. Keur, mw. J.A. Koerts, mw. C.D. Smolders en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-09