2003/60 deels gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

M.M. Visch

tegen

A. ten Thije Boonkamp en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

Bij brief van 12 juni 2003 met één bijlage heeft M.M. Visch te Haaksbergen (klager) een klacht ingediend tegen A. ten Thije Boonkamp en De Twentsche Courant Tubantia (verweerders). Op 23 juni 2003 heeft klager nog één bijlage overgelegd. Hierop heeft A.J. te Velthuis, lezersredacteur, namens verweerders, geantwoord in een brief van 24 juni 2003 met één bijlage.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 26 september 2003 in aanwezigheid van klager. Aan de zijde van verweerders zijn Ten Thije Boonkamp en Te Velthuis verschenen.

DE FEITEN

Op 30 mei 2003 is in De Twentsche Courant Tubantia een artikel verschenen onder de kop “Ouders willen kind niet op ‘zwarte school’”. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het rapport “To move or not to move” van het bureau VOS/ABB. Dit rapport bevat onderzoeksresultaten en aanbevelingen betreffende het openbaar basisonderwijs in Haaksbergen aan het college van de burgemeester en wethouders van Haaksbergen.
Dit artikel bevat onder meer de volgende passages:
De gemeente wil maatregelen treffen om het openbaar onderwijs in Haaksbergen aantrekkelijker te maken. Zonder forse ingrepen zullen twee van de vier scholen – OBS Dorp en De Wereld – binnen enkele jaren verdwijnen. Ouders zien het niet zitten hun kind naar een van de vier scholen te sturen waar soms meer dan een kwart van de leerlingen van buitenlandse komaf is.
en
Het openbaar onderwijs kampt met grote problemen. Het slechte imago wordt vooral veroorzaakt doordat er veel allochtone leerlingen naar toe gaan. Hierdoor worden er minder goede resultaten geboekt en houden kinderen er langer een taalachterstand.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt zich op het standpunt dat de inleiding van het artikel “Ouders willen kind niet op ‘zwarte school’” feitelijke onjuistheden bevat. Volgens klager heeft de openbare basisschool (hierna o.b.s.) De Wereld niets te maken met de opheffingsnorm en valt geen van de openbare basisscholen in Haaksbergen aan te merken als zwarte school. Ook de conclusie dat het slechte imago van het openbaar onderwijs wordt veroorzaakt doordat er veel allochtone kinderen naartoe gaan, is volgens klager uit de lucht gegrepen. De zin “Hierdoor worden er minder goede resultaten geboekt en houden kinderen er langer een taalachterstand.” is volgens klager onjuist. De conclusie valt ook niet af te leiden uit het rapport “To move or not to move”.
Klager betoogt dat het artikel door de onjuistheden vooroordeelbevestigend is, schade veroorzaakt en tendentieus is. Voorts hebben verweerders ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen, aldus klager.

Verweerders stellen, onder verwijzing naar het rapport “To move or not to move”, dat in het artikel geen onjuistheden staan. Volgens verweerders is het artikel uitsluitend gebaseerd op de feiten, zoals die aangedragen zijn in het rapport. Verder houdt de presentatie van een rapport volgens verweerders geen journalistieke verplichting in om hoor en wederhoor toe te passen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Partijen verschillen van mening of het artikel “Ouders willen kind niet op ‘zwarte school’” onjuistheden bevat. Zowel klager als verweerders hebben terzake verwezen naar het rapport “To move or not to move”.

In dat rapport staat dat twee van de vier openbare basisscholen in Haaksbergen binnen enkele jaren zullen worden opgeheven wegens een te laag leerlingenaantal. Uit het rapport blijkt dat de twee scholen in Haaksbergen met het minste aantal leerlingen Honesch en o.b.s. Dorp zijn. Voor de vermelding in het artikel dat o.b.s. De Wereld met opheffing wordt bedreigd, biedt het rapport derhalve geen feitelijke grondslag.

Ook de in het artikel opgenomen alinea “Het openbaar onderwijs kampt met grote problemen. Het slechte imago wordt vooral veroorzaakt doordat er veel allochtone leerlingen naar toe gaan. Hierdoor worden er minder goede resultaten geboekt en houden kinderen er langer een taalachterstand” wordt niet ondersteund door het rapport. Wel is deze conclusie terug te vinden in bijlage 3 van het rapport die een tweetal artikelen uit de NRC bevat. Deze artikelen betroffen echter niet de situatie in Haaksbergen. Verweerders hebben ter zitting desgevraagd geen gegevens in het rapport kunnen aanwijzen ter ondersteuning van deze stelling.

Wat de toepassing van hoor en wederhoor betreft, overweegt de Raad dat niet in het geding is dat het artikel “Ouders willen kind niet op ‘zwarte school’” uitsluitend beoogt het rapport “To move or not to move” bekendheid te geven. Behoudens bijzondere omstandigheden behoeft in een dergelijk geval geen gelegenheid voor een weerwoord te worden geboden. Van bijzondere omstandigheden is in dit geval niet gebleken.

BESLISSING

De klacht is gegrond, voorzover het om de twee hierboven vermelde onjuistheden gaat en voor het overige is de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Twentsche Courant Tubantia te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 19 november 2003 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, T.G.G. Bouwman, H. van Gessel, mw. C.J.E.M. Joosten, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, in tegenwoordigheid van mr. M.M.S. van den Berg, secretaris.

Uitspraak 2003-60