2003/27 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

R.R. Fernandes

tegen

de hoofdredacteur van Panorama

Bij brief van 26 oktober 2002 met vijf bijlagen heeft R.R. Fernandes te Oudenbosch (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Panorama (verweerder). Vervolgens hebben partijen geprobeerd te komen tot een minnelijke oplossing van de gerezen problemen, doch zonder succes. Bij brief van 16 februari 2003 heeft klager als bijlage een kopie van zijn brief aan verweerder van 26 januari 2003 overgelegd. F. Hitzert, hoofdredacteur, heeft op de standpunten van klager gereageerd in een schrijven van 26 februari 2003. Ten slotte heeft klager nog een bijlage aan het dossier toegevoegd bij brief van 2 maart 2003.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 maart 2003 buiten aanwezigheid van partijen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat hij verweerder in een brief van 16 juni 2002 heeft gevraagd of deze bereid was aandacht te besteden aan het onrecht dat klagers geestelijk gehandicapte dochter is aangedaan. Bij brief van 21 juli 2002 heeft hij verweerder aan zijn eerdere brief herinnerd. Vervolgens heeft klager een tweede herinnering gestuurd op 11 augustus 2002 en verweerder verzocht de stukken te retourneren, in het geval dat hij niet geïnteresseerd was in klagers zaak. Klager heeft dit verzoek herhaald in brieven van 15 en 29 september 2002. Uiteindelijk heeft klager gesproken met een verslaggeefster van Panorama. Dat heeft niet tot een publicatie geleid. Verweerder heeft ten slotte geweigerd het verslag van het gesprek en zijn dossier te retourneren.
Klager heeft de indruk dat diverse journalisten zijn zaak niet serieus nemen dan wel het onrecht dat hem en zijn gezin is aangedaan niet naar buiten durven brengen. Verder stelt hij dat Krishna Salikram wél over hem en zijn dochter heeft bericht. Met de publicatie van Salikram kan klager iedereen wijzen op het onrecht en leed dat hem en zijn gezin is aangedaan.

Verweerder stelt dat klager hem destijds ongevraagd een dossier heeft opgestuurd. Daarin maakte klager melding van een medische fout waardoor zijn dochter bijna dertig jaar geleden gehandicapt zou zijn geraakt, en waarover klager sindsdien een strijd voert tegen tal van instanties. Het dossier van klager is helaas zoekgeraakt. Na tal van brieven van klager heeft verweerder uiteindelijk telefonisch contact met hem gehad en zijn verhaal aangehoord. Verweerder heeft klager toen toegezegd dat hij zich alsnog in zijn zaak zou verdiepen en dat een verslaggever van Panorama contact met hem zou opnemen. Dat heeft geresulteerd in een bezoek van journaliste K. Scheepers bij klager thuis. Daarna heeft Scheepers nog een aantal keren contact gehad met klager. Op grond van de rapportage van Scheepers aan haar chef heeft verweerder geconstateerd dat klager geobsedeerd is geraakt door zijn eigen zaak en dat geen objectief artikel tot stand kon worden gebracht, aangezien klager de voornaamste bron voor het artikel zou zijn. Om die reden heeft verweerder zijn onderzoek gestaakt en van publicatie afgezien. Scheepers heeft dit telefonisch aan klager meegedeeld.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht komt erop neer dat verweerder ongemotiveerd, althans zonder goede grond weigert een publicatie te wijden aan klagers zaak (het onrecht dat volgens hem is aangedaan aan zijn geestelijk gehandicapte dochter). Klaarblijkelijk ter illustratie van die in zijn ogen onaanvaardbare weigerachtige houding wijst klager op de wijze waarop verweerder op zijn brieven reageert en omgaat met dossierstukken die klager hem, naar de Raad begrijpt: niet in origineel maar in kopie, heeft toegezonden.
De klacht is ongegrond. Verweerder is geheel vrij in zijn selectie van nieuws. Het niet publiceren over klagers zaak kan dan ook niet leiden tot het oordeel dat verweerder de door hem als journalist in acht te nemen grenzen heeft overschreden (vgl. Lindeman/Blees e.a., RvdJ 1999/48). Anders dan klager lijkt te menen behoefde verweerder zijn keuze om niet tot publicatie over te gaan tegenover hem ook niet te verantwoorden.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Panorama te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 16 mei 2003 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, drs. G.H.J.M. Bueters, mw. mr. V. Keur, mw. drs. J.W.M. Kok en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-27