2003/12 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

Ecologisch Kennis Centrum B.V. en ing. A.M.L. van Rooij

tegen

J. Egmond en de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

Bij brief van 2 juni 2002 met tien bijlagen hebben het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn directeur ing. A.M.L. van Rooij te Sint-Oedenrode (klagers) een klacht ingediend tegen J. Egmond (verweerder). Hierop heeft J.M. van der Hart, hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad, geantwoord bij brief van 11 juli 2002. Klager heeft daarop gerepliceerd in een schrijven van 23 juli 2002 met veertien bijlagen en zijn klacht uitgebreid met een klacht tegen de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 6 december 2002. Klager is daar verschenen en heeft zijn klacht toegelicht aan de hand van een pleitnotitie. Verweerders zijn daar niet verschenen.

Naar aanleiding van de plotselinge ontstentenis van de voorzitter van de Raad, heeft klager desgevraagd laten weten geen overwegende bezwaren te hebben tegen behandeling van de zaak door een der leden als waarnemend voorzitter tezamen met de resterende leden.

DE FEITEN

Op 25 mei 2002 is in het Eindhovens Dagblad een artikel van de hand van Egmond verschenen onder de kop “Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid”. Het artikel luidt:
De aanmeldingslijst voor de opkoopregeling van agrarische bedrijven is een vertrouwelijk stuk. Het gaat immers over financiële en ook vaak emotionele zaken van privé-personen Bij een ingezonden brief van het Ecologisch Kenniscentrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-Oedenrode, zat die lijst als bijlage. Hoe kon dit kunnen gebeuren? Het college van B en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in verlegenheid gebracht door deze vraag van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. De lijst had vertrouwelijk ter inzage gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, waartoe alleen gemeenteraadsleden en bevoegde ambtenaren toegang hebben. Wethouder C. van Rossum kon het achterste van zijn tong niet laten zien. “De verleiding is natuurlijk groot om te gaan gissen, maar het enige antwoord dat ik kan geven is: we weten het niet.”

Vervolgens is op 27 mei 2002 in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen onder de kop “Verbazing en woede in Sint-Oedenrode – Vertrouwelijk stuk gewoon ter inzage”. De intro van dit artikel luidt:
De lijst met veehouderijen die meedoen aan de opkoopregeling is door de gemeente Sint-Oedenrode in februari j.l. ter visie gelegd als openbaar stuk. Iedereen mocht het inzien en kopiëren Met deze constatering reageert fractievoorzitter W. van Gerwen van de Rooise Partij op de bewering van wethouder C. van Rossum, tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering, dat dit ‘vertrouwelijke stuk’ in verkeerde handen was terechtgekomen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klagers stellen dat het artikel van 25 mei 2002 een aantal onjuistheden bevat. De bedoelde aanmeldingslijst is géén vertrouwelijk stuk, maar is als raadsbesluit voor een ieder ter inzage gelegd. Tegen dat besluit heeft klager een bezwaarschrift ingediend. Dat van een vertrouwelijk stuk geen sprake was, was zowel bij wethouder Van Rossum als bij Egmond bekend, aldus klagers.
Verder is Van Rooij geen milieuactivist, maar Hogere Veiligheidskundige met een Europese erkenning en gecertificeerde vakbekwaamheid. Bovendien is hij voldoende juridisch geschoold en heeft hij met succes juridische procedures gevoerd bij onder andere de Raad van State en het Europese Hof van Justitie. Het Ecologisch Kennis Centrum geeft adviezen op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, ecologie en het voeren van juridische procedures. Dat Van Rooij wellicht als milieuactivist bekend staat, is te wijten aan diverse eerdere publicaties in het Eindhovens Dagblad. Naar de mening van klagers moest juist kort na de moord op Pim Fortuyn de term ‘milieu-activist’ als een ernstig beladen diskwalificatie worden beschouwd, waarvan het gebruik jegens klagers niet zonder gevaar voor hen was.
Klagers stellen voorts dat Egmond bewust heeft nagelaten wederhoor toe te passen. Bovendien is ten onrechte de naam van de auteur niet bij het artikel vermeld.
Volgens klagers hebben verweerders opzettelijk schade toegebracht aan hun goede naam. Ten onrechte weigeren verweerders een rectificatie te plaatsen waarin die goede naam wordt hersteld. Weliswaar is in het artikel van 27 mei 2002 nog een artikel over de kwestie gepubliceerd, maar daarin zijn klagers niet genoemd.

Verweerders stellen dat de aanduiding ‘vertrouwelijk stuk’ afkomstig is uit de vraagstelling van het raadslid Van den Berk, hetgeen blijkt uit het artikel. Bovendien heeft wethouder Van Rossum tegenover Van den Berk duidelijk gemaakt dat het een vertrouwelijk stuk betreft. Voor verweerders was er geen reden die verklaring in twijfel te trekken.
Verder stellen zij dat Van Rooij al jarenlang wijd en zijd bekend staat als milieuactivist en als zodanig wordt omschreven in publicaties, niet alleen in het Eindhovens Dagblad.
Verweerders betwisten dat het artikel van 25 mei 2002 schade toebrengt aan de goede naam van klagers. De kwestie betrof een discussie tussen een raadslid en een wethouder, waarin een brief van Van Rooij werd betrokken.
Het Eindhovens Dagblad vermeldt regelmatig de naam van correspondent Egmond, als het gaat om producties waarbij uit journalistieke overwegingen een naam hoort te staan. Bij berichtjes als de onderhavige wordt nooit de naam van de journalist vermeld.
Volgens verweerders is er geen reden de berichtgeving te rectificeren.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht is gericht tegen het artikel van 25 mei 2002, dat een verslag behelst van een gedeelte van een openbare gemeenteraadsvergadering in Sint-Oedenrode. Meer in het bijzonder bevat het artikel een weergave van een door raadslid Van den Berk gestelde vraag, en het antwoord daarop van wethouder Van Rossum. De Raad heeft eerder overwogen dat in een dergelijk geval - waarin wordt opgetekend wat tijdens een openbare bijeenkomst door aldaar aanwezige personen wordt opgemerkt - behoudens bijzondere omstandigheden geen wederhoor behoeft te worden toegepast. Van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel zouden kunnen rechtvaardigen, is in dit geval niet gebleken (vgl. onder meer Rombouts/Bezemer en Amsterdams Stadsblad, RvdJ 2000/24).

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is kennelijk gediscussieerd over de vraag hoe klagers in het bezit hadden kunnen komen van een (vermeend) ‘vertrouwelijk stuk’. Het standpunt van klagers dat het artikel van 25 mei 2002 op dit punt feitelijk onjuist is, deelt de Raad derhalve niet. Dat in de gemeenteraadsvergadering het betreffende stuk kennelijk ten onrechte als vertrouwelijk is aangemerkt, kan verweerders niet worden verweten. Zij hebben bovendien in het vervolgartikel van 27 mei 2002 uitgebreid aandacht besteed aan de reactie van Van Gerwen, die uitlegt dat de gemeente het bewuste stuk ter inzage had gelegd en dat van een ‘vertrouwelijk stuk’ geen sprake was.

Voorts is de Raad - anders dan klagers - van oordeel dat de term ‘milieuactivist’ noch in het algemeen noch in de tijd kort na de moord op Pim Fortuyn zodanig beladen is, dat verweerders met het gebruik van die term jegens klagers journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.

De Raad acht ten slotte het journalistieke gebruik om bij berichtgeving als de onderhavige de naam van de journalist niet te vermelden, niet onaanvaardbaar.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in het Eindhovens Dagblad te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 25 februari 2003 door mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, waarnemend voorzitter, prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman, mw. C.J.E.M. Joosten en mw. drs. J.W.M. Kok, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-12