2002/18 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

SAP Nurseries Limited

tegen

Q. von Bannisseht, K. de Kruijf en de hoofdredacteur van De Boomkwekerij

Bij brief van 25 november 2001 met vier bijlagen heeft mr. J. Gorissen, advocaat te Bergen op Zoom, namens SAP Nurseries Limited (klaagster) een klacht ingediend tegen Q. von Bannisseht, K. de Kruijf en de hoofdredacteur van De Boomkwekerij (verweerders). Hierop heeft E.M. van den Berg, directeur/algemeen hoofdredacteur van de Stichting Vakinformatie Siergewassen, welke stichting de redactie van De Boomkwekerij verzorgt, in een brief van 18 december 2001 met twee bijlagen gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 14 februari 2002. Klaagster is daar niet verschenen. Namens verweerders is voornoemde Van den Berg verschenen.

DE FEITEN

Op 20 juli 2001 is in De Boomkwekerij in de rubriek 'Nieuws' een artikel verschenen met de kop "SAP Nurseries richt Nederlandse BV op". Hierin is beschreven dat klaagster - een Ierse boomkweekster - in Nederland een eigen im- en exportonderneming wil beginnen. In het artikel is vermeld dat F. van Wezel, de vermoedelijke directeur van de nieuwe onderneming, met onenigheid bij zijn vorige werkgeefster, Maasplant B.V., zou zijn vertrokken. Daarnaast is vermeld dat klaagster de naam heeft een slechte betaler te zijn en dat navraag bij de handelsbond KBGBB leert dat het bedrijf in 1996 nog op de 'zwarte lijst' met wanbetalers stond.

Klaagster heeft bij faxbrief van 26 juli 2001 van haar Ierse raadsman tegen het artikel geprotesteerd. Zij heeft daarbij onder meer aangedrongen op een passende, door haar goed te keuren rectificatie van het artikel in de eerstvolgende editie van het blad. De Kruijf, hoofdredacteur van De Boomkwekerij, heeft in een faxbrief van 30 juli 2001 aan de raadsman de volgende tekst toegezonden, ter publicatie in de editie van 3 augustus 2001:
"(...) Volgens zowel Van Wezel als Maasplant B.V. heeft het vertrek van Van Wezel in goede onderlinge verstandhouding plaatsgevonden. Voorts meldde het bericht dat SAP Nurseries in 1996 voorkwam op de 'zwarte lijst' van de handelsbond KBGBB. De bond laat echter weten geen 'zwarte lijst' bij te houden. Wel hanteert de KBGBB sinds 1996 een database met kredietwaardigheidinformatie waarin het betaalgedrag van geregistreerde afnemers over de afgelopen vijf jaar wordt opgeslagen. SAP Nurseries komt niet voor in deze database, die slechts onder strikte voorwaarden voor KBGBB-leden te raadplegen is."

De raadsman heeft verweerders op 1 augustus 2001 per faxbrief laten weten dat zijn cliënte de tekst te mager vond. Hij heeft hun verzocht publicatie van de tekst achterwege te laten, in afwachting van een door zijn cliënte op te stellen tekst voor de editie van 17 augustus 2001. Bij faxbrief van 2 augustus 2001 hebben zij hierop gereageerd met de mededeling dat de tekst al naar de drukker was ten tijde van de ontvangst van de faxbrief, zodat deze niet meer kon worden gewijzigd. De bovenstaande tekst is dan ook, onder de kop 'correctie', gepubliceerd in de editie van 3 augustus 2001. Partijen hebben nadien in het geheel geen contact meer gehad.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster meent dat de publicatie van 20 juli 2001 in strijd is met de vereiste zorgvuldigheid. Zij stelt dat Van Wezel, die namens haar optrad, voorafgaand aan de publicatie is benaderd met de vraag of juist was dat klaagster zich in Nederland ging vestigen en of juist was dat hij met ruzie bij zijn vorige werkgever was vertrokken. In reactie op de eerste vraag heeft Van Wezel volgens klaagster gereageerd met het verzoek nog niets te publiceren, omdat een en ander nog niet volledig rond was. Op de tweede vraag heeft hij ontkennend geantwoord. Ten aanzien van de reputatie een slecht betaler te zijn is klaagster niets gevraagd. Gezien de ernst van de beweringen hadden deze vooraf beter moeten worden geverifieerd. Voorts meent klaagster dat zij onvoldoende tijd heeft gekregen om op de voorgestelde rectificatie te kunnen reageren. Ten onrechte is geen uitleg gegeven waarom de eerdere publicatie onjuist was.

Verweerders stellen zich op het standpunt dat de redactie van De Boomkwekerij niets te verwijten valt en dat de klacht ongegrond is. Er is nimmer toegezegd dat een eventuele correctie van het artikel in onderling overleg tot stand zou komen. Dat klaagster niet op de toegestuurde correctie heeft kunnen reageren, is de redactie niet te verwijten. Er was wel tijd om te reageren, terwijl logisch is dat dat snel moet gebeuren, zeker omdat beide partijen de correctie zo snel mogelijk wilden plaatsen. Ondanks de aankondiging van klaagster dat zij een ander tekstvoorstel zou toesturen, hebben verweerders na de publicatie van de correctie niets meer van haar vernomen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De vermelding in het artikel van 20 juli 2001 dat klaagster op een 'zwarte lijst' van de KBGBB stond, is onjuist. Ook is onjuist dat Van Wezel met ruzie bij zijn vorige werkgever was vertrokken. Die punten hebben verweerders gerectificeerd in de editie van 3 augustus 2001. Een ruimhartiger rectificatie, met daarin enige toelichting en een vermelding dat verweerders de kwestie betreuren, zou wellicht niet hebben misstaan. Niettemin is de Raad van oordeel dat verweerders de berichtgeving van 20 juli 2001 nog juist in voldoende mate hebben rechtgezet. Daarbij neemt de Raad in het bijzonder in aanmerking dat klaagster na de faxbrief van 1 augustus 2001, waarin zij aankondigt een tekstvoorstel aan verweerders te zullen sturen, niet meer van zich heeft laten horen.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in De Boomkwekerij te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 14 mei 2002 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, prof. mr. W.D.H. Asser, drs. G.H.J.M. Bueters en mw. F.W. Dresselhuys, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2002-18