2001/15 niet-ontvankelijk

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

Th. Roovers

tegen

R. Bosboom, R.H. Hoving en de hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant

Bij brieven van 27 februari met een bijlage, 2 maart en 7 maart 2001 heeft Th. Roovers te Wissenkerke (klager) een klacht ingediend tegen R. Bosboom, R.H. Hoving en de hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant (verweerders). Namens verweerders zijn aan de Raad bij faxbericht van 8 maart 2001 kopie├źn gestuurd van vier in de Provinciale Zeeuwse Courant verschenen artikelen. Vervolgens heeft A.L. Oosthoek, hoofdredacteur, mede namens Bosboom en Hoving op de klacht gereageerd bij brief van 28 maart 2001.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 april 2001 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

In de Provinciale Zeeuwse Courant zijn op 29 augustus, 9 september, 22 september en 23 september 2000 artikelen verschenen over het prostitutiebeleid van de gemeente Goes. Het artikel van 29 augustus 2000, van de hand van R. Bosboom, bevat de volgende passage:
"De commissie toonde zich wel unaniem teleurgesteld over het feit dat de dames in de bordelen niet verplicht aan medische tests kunnen worden onderworpen. Van der Zaag (burgemeester van Goes, DK) wees erop dat het geen taak is van de gemeente daarop toe te zien, maar van de GGD. ,,Wij gaan daar niet over." Het leek de burgemeester wel een goede zaak als de gemeenten de GGD gezamenlijk zouden vragen een beleid op dat punt te ontwikkelen."

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat elke gemeente die bordelen gedoogt, verplicht is de vrouwen die daar werken periodiek te laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen. Verweerders hebben de uitspraak van Van der Zaag klakkeloos overgenomen, hetgeen verband houdt met een 'kruistocht' tegen de burgemeester van Middelburg, aldus klager. Volgens hem is de gewraakte berichtgeving onjuist en tendentieus, en dient deze te worden gerectificeerd.

Verweerders stellen dat zij reeds enkele jaren berichten van klager ontvangen over ongerechtigheden die hij aan den lijve meent te ondervinden. Van onjuiste of tendentieuze berichtgeving is geen sprake. Bovendien heeft klager geen rechtstreeks belang bij een oordeel van de Raad betreffende de berichtgeving over de burgemeester van Middelburg.

BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID

In artikel 2 lid 1 van het Reglement van de Raad is bepaald dat een klaagschrift moet worden ingediend door een 'rechtstreeks belanghebbende'. De Raad heeft ook onlangs nog overwogen (zie: Spaans e.a. tegen de Haagsche Courant, RvdJ 2001/01) dat een klager als zodanig kan worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.
Het een noch het ander doet zich hier voor.

BESLISSING

Klager is in zijn klacht niet-ontvankelijk.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Provinciale Zeeuwse Courant te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 3 mei 2001 door mr. J.B. Fleers, voorzitter,
mw. C.E.J.M. Joosten, mw. mr. V. Keur, mw. J.A. Koerts en prof. drs. E. van Thijn, leden,
in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2001-15