2000/64 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

P.R. Zwaan

tegen

de hoofdredacteur van het Veluws Dagblad

Bij brief van 14 juni 2000 met twee bijlagen heeft P.R. Zwaan te Harderwijk (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Veluws Dagblad (verweerder). Zwaan heeft zijn klacht aangevuld bij brief van 5 juli 2000. Hierop heeft J. Lodewijks, hoofdredacteur, gereageerd in een brief van 19 juli 2000.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 oktober 2000. Klager is daar verschenen en heeft zijn klacht toegelicht aan de hand van een notitie. Verweerder is verschenen in de personen van voornoemde Lodewijks en de heren A. Engbers en H. van Reenen.

DE FEITEN

Op 6 mei 2000 is in het Veluws Dagblad in de rubriek 'Van Streek' een artikel verschenen van de hand van Van Reenen onder de kop "Kranenburg of Zwanenburg?". Het artikel bevat onder meer de volgende passages:
"De wijk Kranenburg Zuid in Harderwijk is een doorn in het oog van buurman P.R. Zwaan. De wijk is nog volop in aanbouw. De eerste bewoners wonen er net. Maar buurman Zwaan heeft al een lijdensweg afgelegd. Het liefst wil hij dat de hele wijk weer wordt afgebroken."
en
"Eén troost misschien voor de boze buurman: zijn naam is gevestigd. In ambtenarenkringen heet de nieuwbouwwijk Kranenburg Zuid inmiddels Zwanenburg Zuid."

Naar aanleiding van deze publicatie heeft klager telefonisch zijn bezwaren tegen het artikel kenbaar gemaakt en rectificatie verzocht. Klager heeft zijn standpunt bevestigd bij brief van 24 mei 2000. Het verzoek is door verweerder afgewezen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat het artikel een aantal onjuistheden bevat. Hij wijst er met name op dat de bewering, dat hij wil dat de wijk wordt afgebroken, onjuist is. Mede hierdoor wordt in het artikel een onjuist beeld geschetst over zijn bedoelingen. Voorts heeft verweerder volgens klager onvolledig verslag gedaan van de ontwikkelingen inzake (procedures betreffende) de nieuwbouwwijk Kranenburg-Zuid. Verweerder heeft bovendien geen kennis genomen van de inhoud van de in het artikel genoemde procedures. Verder is een waardeoordeel over klager gegeven zonder dat vooraf contact met hem is opgenomen. Met de publicatie heeft verweerder aldus slechts als 'boodschapper' van de gemeente gefungeerd. Klager vindt de inhoud van het artikel onjuist en onvolledig en de strekking eenzijdig. Hij heeft niet overwogen een ingezonden brief te sturen omdat daarmee de over hem gewekte, negatieve indruk zou worden bevestigd.
Volgens verweerder wordt in de rubriek 'Van Streek' met een knipoog teruggeblikt op of vooruit gekeken naar gebeurtenissen in het verspreidingsgebied van het Veluws Dagblad. Deze rubriek bevat geen nieuws en is ironisch/satirisch van aard. In het gewraakte artikel is door Van Reenen op lichtvoetige wijze een grap verwoord, die hem op het stadhuis ter ore was gekomen.
Verweerder is van mening dat de redactie de vrijheid heeft te bepalen of en op welke wijze aan de ontwikkelingen rond de nieuwbouwwijk aandacht wordt besteed. Zulks kan noch door klager noch door de gemeente worden bepaald. Op gezette tijden is over deze kwestie bericht.
Van een (negatief) waardeoordeel over klager is geen sprake. Nergens staat dat klager ten onrechte ten strijde is getrokken of dat de gemeente Harderwijk goed of slecht heeft gehandeld. In het artikel is de positie van beide partijen geschetst en is een aantal objectieve, verifieerbare feiten weergegeven. De publicatie heeft niet tot doel partij te kiezen in het conflict tussen klager en de gemeente, doch slechts op ironische wijze weer te geven hoe deze strijd is geëscaleerd Enerzijds door aan te geven hoe hard klager vecht voor zijn gelijk, anderzijds door te melden dat het verzet van klager ertoe heeft geleid dat ambtenaren intern de wijk anders zijn gaan benoemen. De humoristisch bedoelde uitspraak kan evengoed als 'geuzennaam', eerbetoon voor de vasthoudendheid van klager, worden opgevat.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Het gewraakte artikel, geplaatst in een rubriek die vanwege zijn ironische aard vergelijkbaar is met een column, bevat een opmaat voor het vermelden van de grap dat de nieuwbouwwijk Kranenburg-Zuid door ambtenaren van de gemeente Harderwijk als Zwanenburg-Zuid wordt aangeduid. Mogelijke verschrijvingen in het artikel moeten in dit licht worden bezien.
De bezwaren van klager zijn voorstelbaar, maar de wijze waarop in het artikel over hem en zijn conflict met de gemeente Harderwijk wordt bericht, valt binnen de vrijheid die de schrijver van een column en daarmee vergelijkbare artikelen toekomt. Weliswaar had in het artikel meer naar voren kunnen worden gebracht, dat het klager in zijn conflict met de gemeente te doen is om de zorgvuldigheid van ambtelijke procedures en niet om het weghalen van de nieuwbouwwijk, doch door dit na te laten heeft verweerder geen grenzen overschreden van wat in een dergelijke context aanvaardbaar is.
Aangezien het artikel het karakter van een column heeft, behoefde geen hoor en wederhoor te worden toegepast. Bovendien heeft verweerder ter zitting aangegeven dat klager in een ingezonden brief eventuele onjuistheden had kunnen rechtzetten. Dat klager daarvoor niet heeft gekozen kan niet aan verweerder worden toegerekend.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Veluws Dagblad te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 7 december 2000 door mr. D. Allewijn, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. G.H.J.M. Bueters, mw. J.A. Koerts en mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secret

Uitspraak 2000-64