2000/59 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

R. Pots

tegen

de hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden

Bij brief van 3 mei 2000 met twee bijlagen en van 21 mei 2000 heeft R. Pots te Gouda (klager), mede namens de nabestaanden van H.J. Boer, een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden (verweerder). Hierop heeft G.J. Laan, hoofdredacteur, gereageerd in een brief van 13 juli 2000.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 15 september 2000. Pots is daar verschenen en heeft de klacht toegelicht aan de hand van een notitie. Verweerder is niet verschenen.

DE FEITEN

In het Nieuwsblad van het Noorden is op 14 april 2000 een artikel verschenen onder de kop "Henk Boer was als schaatscoach gewend aan ruzie". In het artikel wordt over Henk Boer onder meer het volgende opgemerkt: "Sarcastisch, hard en altijd die grijns. Aan conflicten ontbrak het evenmin in de vijf jaar dat de Groninger Henk Boer als bondscoach aan de rand van binnen- en buitenlandse ijsbanen de vingers omlaag dan wel omhoog hield. De dood in zijn woning in Veendam aangetroffen Henk Boer, die 49 jaar werd, maakte meer stampij dan successen mee."

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager, vriend van Henk Boer, stelt dat verweerder een onevenwichtig beeld van Boer heeft geschapen. Verweerder heeft slechts een aantal conflicten genoemd waar Boer in de periode 1980-1984 bij betrokken is geweest. De successen van Boer zijn echter onvermeld gelaten dan wel uit hun verband gehaald. Het artikel is, aldus klager, niet gebaseerd op feitenmateriaal maar bevat persoonlijke standpunten en interpretaties van de schrijver. Volgens klager heeft de negatief getinte inhoud van het artikel bij hem en de nabestaanden van Boer extra leed veroorzaakt. Verweerder heeft aldus onvoldoende piƫteit betracht jegens Boer en onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van klager en deze nabestaanden.

Verweerder stelt dat de desbetreffende journalist heeft geprobeerd om in het artikel weer te geven hoe de periode verliep waarin Henk Boer als bondscoach heeft gefunctioneerd. De opgesomde conflicten zijn een beknopte weergave van de artikelen die destijds in de media zijn verschenen. Bij het overlijden van Boer zijn deze conflicten in herinnering gebracht om een beeld te geven dat met de werkelijkheid overeenkomt, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Henk Boer heeft als schaatscoach algemene bekendheid genoten, met name in de door verweerder aangehaalde periode van 1980-1984, waarin Boer als coach betrokken was bij diverse conflicten. Niet is gebleken dat de in het artikel genoemde feiten onjuist zijn.
Daarnaast is het zo dat het een journalist ook in een necrologie vrijstaat de accenten daar te leggen waar hij meent dat ze gelegd behoren te worden, mits de werkelijkheid daardoor geen geweld wordt aangedaan. Dat het artikel, waarop de klacht gericht is, bij de vrienden en nabestaanden van Boer op ernstige (emotionele) bezwaren stuit is zonder meer voorstelbaar.
De Raad komt echter tot de conclusie dat, nu de in de periode 1980-1984 bestaande bekendheid van Boer als schaatscoach de reden heeft gevormd voor het plaatsen van de necrologie en Boer in die functie bij een aantal geruchtmakende conflicten betrokken is geweest, verweerder niet onzorgvuldig heeft gehandeld door in het gewraakte artikel het accent te leggen op de aangehaalde periode uit het leven van Boer op de wijze als hij heeft gedaan.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in het Nieuwsblad van het Noorden te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 24 oktober 2000 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, M.J. Kes, mw. C.D. Smolders en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2000-59