2000/54 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

Voorburgse Sportvereniging T.O.N.E.G.I.D.O.

tegen

de redactie van Metropool Sport (De Telegraaf)

Bij brief van 6 maart 2000 met een bijlage heeft C.E.M. Goseling, manager van de Voorburgse Sportvereniging T.O.N.E.G.I.D.O. te Voorburg (klaagster), namens deze vereniging een klacht ingediend tegen de redactie van Metropool Sport (verweerder). Hierop heeft E.F. Scherpenisse, eindredacteur Metropool Sport, gereageerd in een brief van 3 mei 2000. C.E.M. Goseling heeft de klacht verder toegelicht in een brief van 14 mei 2000. Op die toelichting heeft E.F. Scherpenisse gereageerd bij brief van 24 mei 2000.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 23 juni 2000 buiten aanwezigheid van partijen. Naar aanleiding van zijn beraadslaging heeft de Raad in een brief van 27 juni 2000 aan verweerder enkele vragen gesteld, die door E.F. Scherpenisse zijn beantwoord bij e-mailbericht van 4 juli 2000. Ten slotte heeft C.E.M. Goseling op dat bericht gereageerd bij brief van 7 juli 2000.

DE FEITEN

Op 28 februari 20000 is in Metropool Sport een artikel verschenen onder de kop "Lemmy Stevens wéér in beklaagdenbankje." De intro van het artikel luidt: "Supporters van ADO'20 hebben bij de politie aangifte gedaan van mishandeling tegen de TONEGIDO-spelers Lemmy Stevens en Harry de Haas. Vorige week liep de wedstrijd TONEGIDO-ADO'20 na afloop helemaal uit de hand en ging het tweetal op de vuist met een groepje aanhangers van ADO, die daarbij ernstige verwondingen opliepen." Het artikel bevat verder de passage "Het is al de tweede keer in twee jaar dat de doelman van TONEGIDO, Stevens, negatief in het nieuws komt. Twee jaar geleden werd hij door de voetbalbond een langdurige schorsing opgelegd toen hij na afloop van de wedstrijd tegen AFC een kopstoot uitdeelde aan Uli Landvreugd. Ook toen werd de affaire breed uitgemeten in de media, omdat Stevens ook gerefereerd zou hebben aan de vergassing van Joden in de Tweede Wereldoorlog."

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat in het artikel ten onrechte beschuldigingen aan het adres van Stevens en De Haas worden geuit. Weliswaar hebben ADO'20-supporters aangifte gedaan wegens mishandeling, maar de zaak is nog bij de politie in onderzoek en in een aantal verklaringen wordt weersproken dat TONEGIDO-spelers bij de kwestie betrokken zijn. Op 17 april 2000 zijn alle betrokkenen verschenen voor de tuchtcommissie van de KNVB. In haar uitspraak van 1 mei 2000 heeft de commissie onder meer geconstateerd dat zich een korte vechtpartij had voorgedaan tussen de aanwezige aanhang van TONEGIDO en die van ADO'20, maar dat niet viel vast te stellen wie daarmee was begonnen. De vereniging is een boete opgelegd, terwijl noch Stevens noch De Haas door de KNVB zijn gestraft.
Het incident rond Stevens van twee jaar geleden is destijds door De Telegraaf opgeblazen. De daarop tegen De Telegraaf ingediende klacht is door de Raad gegrond verklaard, terwijl verweerder in het onderhavige artikel doet voorkomen dat hetgeen destijds geschreven werd de waarheid betrof. Stevens is bovendien door de KNVB vrijgesproken.
De beschuldigingen hebben een zeer schadelijk karakter voor zowel de genoemde spelers als de vereniging. Verder is de kop boven het artikel tendentieus, aangezien de feiten die de kop zouden moeten bevestigen niet worden gegeven dan wel worden verdraaid. Ten slotte stelt klaagster dat verweerder ten onrechte geen wederhoor heeft toegepast.
Volgens verweerder is zijn verslaggever uitgegaan van feiten. Hij heeft beschreven wat zich na afloop van de wedstrijd TONEGIDO-ADO'20 heeft afgespeeld, zulks gebaseerd op een tip van iemand uit de voetbalwereld, die bij de wedstrijd aanwezig was en na verificatie bij de politie in Voorburg.
Van het voorval rond Stevens zijn destijds verschillende verslaggevers getuige geweest. Dat AFC geen aangifte heeft gedaan en Stevens door de KNVB werd vrijgesproken, komt doordat het bestuur van AFC bang was voor represailles en de mond dichthield. Vrijspraak hoeft bovendien nog niet te impliceren dat daadwerkelijk niets is gebeurd.
De kop van het artikel is juist, nu Stevens voor de tweede keer in twee jaar als 'verdachte' in een zaak werd opgevoerd, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Vaststaat dat zich na afloop van de wedstrijd TONEGIDO-ADO'20 ongeregeldheden hebben voorgedaan, maar niet dat de genoemde spelers van klaagster, Stevens en De Haas, daarbij betrokken waren. Verweerder erkent dat de berichtgeving over de betrokkenheid van Stevens en De Haas louter is gebaseerd op uitlatingen van derden. Hij heeft deze beschuldigingen als vaststaande feiten gepresenteerd zonder de juistheid daarvan deugdelijk te onderzoeken en zonder klaagster in de gelegenheid te stellen commentaar te geven. Deze handelwijze van verweerder is onaanvaardbaar.
In zijn uitspraak van 27 juli 1998 (1998-26) betreffende de berichtgeving door een aantal media, waaronder De Telegraaf, over het incident van twee jaar geleden overwoog de Raad onder meer dat die berichtgeving uitsluitend was gebaseerd op uitlatingen van de voorzitter van AFC, dat geen van de betrokken media uit eigen waarneming heeft kunnen constateren dat Stevens zich racistisch heeft uitgelaten en geweld heeft gebruikt tegen een AFC-speler, en dat er geen andere bronnen waren die een en ander hebben bevestigd. Met betrekking tot de publicatie in De Telegraaf overwoog de Raad voorts dat de gebeurtenissen daarin waren beschreven alsof de verslaggever er persoonlijk bij aanwezig was, zonder enig voorbehoud ten aanzien van de juistheid daarvan en dat ten onrechte was gemeld dat er aan Stevens een speelverbod was opgelegd. De Raad achtte de klacht tegen De Telegraaf gegrond. Niet is gebleken dat zich sindsdien feiten of omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan thans anders zou moeten worden geoordeeld. Door niettemin in het onderhavige artikel de feitelijke onjuistheid te vermelden dat Stevens destijds vanwege het uitdelen van een kopstoot geschorst is geweest en opnieuw te refereren aan vermeende racistische uitlatingen van Stevens heeft verweerder derhalve onzorgvuldig gehandeld.
Gezien het bovenstaande is de kop van het artikel evenmin toelaatbaar.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Metropool Sport te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 25 augustus 2000 door mr. D. Allewijn, voorzitter, H. van Gessel, mw. J.A. Koerts, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns en mw. mr. W. Sorgdrager, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2000-54