2000/4 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

D. de Jong

tegen

E. Nijhof en de hoofdredacteur van de Hopper Guide

Bij brief van 23 juli 1999 met zes bijlagen heeft D. de Jong (klager) een klacht ingediend tegen E. Nijhof en de hoofdredacteur van de Hopper Guide (betrokkenen). Hierop heeft Nijhof gereageerd in een brief van 9 september 1999. De Jong heeft zijn klacht nader toegelicht in een brief van 19 oktober 1999, waarop Nijhof heeft gereageerd bij brief van 1 november 1999 met een bijlage.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 2 november 1999 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

In de juni/juli 1999 editie van de Hopper Guide is een artikel van de hand van Nijhof gepubliceerd onder de kop "Irdeto nog lang niet 'eindig'". In dit artikel, dat gaat over satellietdecoders, komt de volgende voor de klacht relevante passage voor: "Het door MultiChoice in 1996 op de Nederlandse markt geïntroduceerde conditional access systeem zou volgens een publicatie in DutchMedia 'eindig' zijn, wat door talloze lezers werd opgevat dat het scherm binnenkort weer op zwart zou gaan. Het verhaal, waarin Canal+ directeur Will Moerer verklaarde dat het Irdeto conditional access systeem in Nederland 'eindig' zou zijn, werd tevens letterlijk in Veronica Satellite afgedrukt. Nadere beschouwing leert dat we waarschijnlijk te maken hebben met wishful thinking van de kant van Canal+ Nederland, dat er sinds de overname van MultiChoice in de zomer van 1997 geen geheim van maakt het liefst zo snel mogelijk de hele markt te willen 'secariseren' en al eerder DutchMedia uitkoos om dit standpunt uit te dragen. In het najaar van 1998 zorgde het artikel 'Seca Ja, Seca nee' voor de nodige (of eigenlijk: onnodige) onrust op de toch al gespannen markt. Nadat het artikel was opgepikt door De Telegraaf, die het grote publiek met de kop 'Weer nieuwe schoteldecoder nodig' de stuipen op het lijf had gejaagd, stortte de handel gedurende enkele maanden volledig in."

De publicatie in Satellite, waarnaar in het artikel wordt verwezen, heeft als kop "Canal+ Nederland: 'Irdeto eindig maken?'". De eerste zin luidt: "Canal+ Nederland heeft bij monde van Will Moerer (Secretary General) gezegd dat het "wil proberen Irdeto eindig te maken in Nederland.''"

De Jong werkt als freelance journalist voor het tijdschrift Satellite, voorheen Veronica Satellite, en maakt de eigen internetpublicatie DutchMedia. Hij heeft aan betrokkenen zijn bezwaren tegen de publicatie kenbaar gemaakt en hen verzocht het artikel te rectificeren. Hierop hebben betrokkenen niet gereageerd.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager betoogt dat in het artikel ten onrechte is vermeld dat in DutchMedia is opgenomen dat het Irdeto systeem eindig zou zijn. In de publicatie in DutchMedia wordt duidelijk vermeld dat het een uitspraak van Will Moerer, de Secretary General van Canal+ Nederland, betreft.
Voorts wordt door de zinsnede "werd tevens letterlijk in Veronica Satellite afgedrukt" gesuggereerd dat er geen relatie tussen klager, DutchMedia en Veronica Satellite zou bestaan. Dit is onjuist. Het feit dat de publicatie in DutchMedia is overgenomen door Veronica Satellite vloeit voort uit tussen klager en de uitgever van Veronica Satellite gemaakte afspraken. Deze zinsnede heeft een zeer negatieve lading, aldus klager.
Klager stelt verder dat in het artikel ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat DutchMedia door Canal+ wordt gezien als kiespunt voor het uitdragen van standpunten. Hij stelt dat hij nooit op verzoek van Canal+ artikelen heeft geschreven, waarin alleen het standpunt van Canal+ werd uitgedragen en altijd kanttekeningen bij het beleid van Canal+ heeft geplaatst. Bovendien heeft hij, zo stelt hij, daarbij ook andere partijen aan het woord gelaten.
Ten slotte wordt in het artikel ten onrechte de indruk gewekt dat klager ervoor verantwoordelijk is dat de handel in decoders is ingestort, nadat De Telegraaf zijn artikel had opgepikt. Volgens klager is De Telegraaf verantwoordelijk voor door haar gepubliceerde artikelen.
Het artikel bevat derhalve onjuistheden en is insinuerend van aard, aldus klager.

Betrokkenen betogen dat de vermelding dat in de publicatie in DutchMedia de eindigheid van Irdeto wordt genoemd, juist is. Immers, in de eerste zin van de publicatie in DutchMedia wordt het streven van Canal+ vermeld om Irdeto in Nederland 'eindig te maken'. Bovendien wordt door de zinsnede "Het verhaal, waarin Canal+ directeur Will Moerer verklaarde..." duidelijk aangegeven dat het gaat om een door Canal+ uitgedragen standpunt.
Wat betreft de zinsnede over de publicatie in Veronica Satellite stellen betrokkenen dat zij deze informatie zonder waardeoordeel hebben vermeld. Naar zij betogen suggereert de term 'letterlijk' juist dat een innige band tussen DutchMedia en Veronica Satellite bestaat, hetgeen door klager wordt gesteld.
Met de zinsnede "...DutchMedia uitkoos om dit standpunt uit te dragen." hebben betrokkenen verwoord dat zij de indruk hebben dat Canal+ een aantal malen zelf de publiciteit heeft gezocht.
Zij beamen dat klager niet verantwoordelijk is voor publicaties in De Telegraaf. Zulks wordt in het artikel ook niet gesuggereerd.
Betrokkenen stellen ten slotte dat in het gewraakte artikel nergens wordt gesteld dat hetgeen in DutchMedia is gepubliceerd onjuist is. Zij hebben klager nimmer persoonlijk aangevallen, noch hebben zij zich in publicaties beledigend over klager uitgelaten, maar slechts een aanvulling gegeven op de publicaties van klager.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Van feitelijke onjuistheden in het gewraakte artikel is niet gebleken. Blijkens de door klager overgelegde stukken is in de door klager verzorgde publicaties vermeld dat Canal+ de wens heeft uitgesproken om Irdeto eindig te maken. Dit is door betrokkenen in het artikel weergegeven door volgend op de zin met de zinsnede "...volgens een publicatie in DutchMedia..." te vermelden dat in het verhaal - te weten: in die publicatie in DutchMedia - de directeur van Canal+ verklaarde dat het systeem van Irdeto in Nederland eindig zou zijn.
Alhoewel de Raad begrip heeft voor de - wellicht enigszins subjectieve - uitleg van het artikel door klager, kan zij hem niet volgen in zijn stelling dat het tendentieus van aard is. De door betrokkenen gebruikte termen "letterlijk afgedrukt", "standpunt uit te dragen" en "opgepikt" hebben naar het oordeel van de Raad in de context bezien geen zodanige betekenis, dat geconcludeerd moet worden dat betrokkenen daarmee de grenzen hebben overschreden van hetgeen journalistiek aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkenen deze beslissing integraal of in samenvatting in de Hopper Guide te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 14 januari 2000 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, mr. D.T. Dalmolen, mr. B.A. Schmitz, J.M.P.J. Verstegen en drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2000-04