1999/77 ongegrond

 

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

 

 

AEGON Nederland N.V.

 

 

 

tegen

 

 

 

de redactie van TROS Radar

 

 

 

Bij brief met zeven bijlagen van 28 mei 1999 heeft T.M.C. Elias, namens AEGON Nederland N.V. te Den Haag (klaagster) een klacht ingediend tegen de redactie van het consumentenprogramma TROS Radar, dat wordt uitgezonden door de TROS (betrokkene).
Hierop heeft A. Hertsenberg, eindredacteur, gereageerd in een brief van 2 juli 1999 met vijf bijlagen. Vervolgens heeft de heer Elias nog een reactie gestuurd, bij brief van 28 september 1999.

 

 

 

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 29 oktober 1999. Namens klaagster verschenen de heer Elias, mr. J.R. Jongeneel en P.J. Mulder. Namens betrokkene verschenen A. Herstenberg, E. van Nispen en P.G. van der Zee.

 

 

 

 

 

DE FEITEN

In drie uitzendingen van TROS Radar, op 22 en 29 maart en op 10 mei 1999, werd aandacht besteed aan AEGON en aan Spaarbeleg, 100% dochter van AEGON. Daarbij stond het spaarkasproduct Koersplan centraal en meer in het bijzonder de premie die spaarders betaalden voor een overlijdensrisicoverzekering. Deze premie werd maandelijks op de inleg in mindering gebracht en was onderwerp van een geschil tussen een spaarder enerzijds en Spaarbeleg/AEGON anderzijds. Volgens de spaarder stond de premie niet vermeld in de polis. Radar stelde deze praktijk in de uitzendingen ter discussie.
De redactie van TROS Radar had AEGON op 16 maart 1999 benaderd, met het verzoek om in de uitzending van 22 maart 1999 te reageren op het punt van geschil. AEGON stuurde in antwoord daarop een schriftelijke verklaring. Na de eerste uitzending, die aanleiding gaf tot veel telefonische reacties van verontruste kijkers, vroeg Radar AEGON nogmaals om voor de camera te reageren. AEGON toonde zich bereid om informatie te verstrekken en inhoudelijke vragen te beantwoorden, maar wilde dit niet doen voor de camera. Uiteindelijk was een woordvoerder van AEGON bereid een korte verklaring voor te lezen voor de camera.
In de uitzending van 10 mei 1999 kwam een deskundige van de Stichting de Ombudsman aan het woord, die een vergelijking presenteerde van diverse spaarkasproducten en deze becommentarieerde. Daarbij werd vermeld dat deze onderzoeksresultaten volgens AEGON onjuist waren.

 

 

 

 

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Volgens AEGON heeft TROS Radar in de uitzendingen verkeerde onderzoeksresultaten gepresenteerd, die nadelig waren voor AEGON en Spaarbeleg. Deze onjuistheden waren de redactie bekend of hadden de redactie bekend kunnen zijn, als zij was ingegaan op het aanbod van AEGON om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. AEGON wilde geen commentaar voor de camera geven, omdat zij dit niet in het belang van haar bedrijfsvoering achtte. Radar weigerde om voorafgaand aan de uitzending aan AEGON te laten weten wat het onderwerp van het programma was. AEGON meent dat Radar onvoldoende aan haar verplichting tot hoor en wederhoor heeft voldaan.

 

 

TROS Radar wijst erop dat met het in opspraak geraakte product van AEGON, Koersplan, grote financiële en maatschappelijke belangen gemoeid zijn. Omdat TROS Radar een televisieprogramma is, wilde de redactie graag commentaar voor de camera. Volgens Radar is er voldoende gelegenheid tot hoor en wederhoor geboden. Ook is voldoende duidelijk gemaakt waar de uitzending over zou gaan. AEGON wenste echter te volstaan met een korte verklaring, wilde geen nadere toelichting geven en was niet bereid ook maar iets voor de camera te zeggen. De schriftelijke verklaring gaf bovendien niet expliciet antwoord op bij de consumenten levende vragen.
De berekeningen van AEGON weken af van die van de ingeschakelde deskundige. Dat wil volgens Radar echter nog niet zeggen dat de laatstgenoemde berekeningen onjuist zijn. De deskundige staat nog steeds achter zijn berekeningen. In de uitzending werd de kritiek van AEGON daarop bovendien serieus en uitgebreid vermeld. TROS Radar ontkent bewust onwaarheden te hebben gepubliceerd.

 

 

 

 

 

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Radar is een consumentenprogramma dat op televisie wordt uitgezonden. In de gewraakte uitzendingen werd de gang van zaken bij Koersplan, die bij consumenten tot kritiek had geleid, aan de orde gesteld. AEGON heeft niet betwist dat TROS Radar haar vele malen om commentaar heeft gevraagd. Van een groot commercieel bedrijf als AEGON, dat professionele voorlichters in dienst heeft, mag worden verwacht dat op een dergelijk verzoek op adequate wijze wordt gereageerd. AEGON heeft er voor gekozen om dit commentaar niet voor de camera te geven en wenste te volstaan met een korte, schriftelijke verklaring. Radar heeft de reactie van AEGON verwerkt in haar uitzending, die voor het overige voldoende gedocumenteerd was. Daarmee zijn geen grenzen voor journalistiek gedrag overschreden.
Over de rekenmethoden en de daarop gestoelde onderzoeksresultaten van de ingeschakelde deskundige wordt verschillend gedacht. AEGON heeft betoogd dat deze onjuist zijn. De Raad kan de onjuistheid daarvan echter niet vaststellen. Door zijn uitzending op de eigen onderzoeksresultaten te baseren onder vermelding van de kritiek van AEGON daarop, heeft betrokkene niet onzorgvuldig gehandeld.

 

 

 

 

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

 

 

De Raad verzoekt betrokkenen aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van het programma TROS Radar.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Raad op 8 december 1999 door mr. D. Allewijn, voorzitter, H. van Gessel, M.J. Kes. mw. mr. W. Sorgdrager en drs. P. Sijpersma, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. I.H.J. Konings, secretaris.

 

 

 

Uitspraak 1999-77