1999/75 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

G.H. Hanselaar, R. Megens en M. Houben

tegen

redactie van TV Gazet

Bij brief van 3 juli 1999 heeft G.H. Hanselaar te Meers-Elsloo, mede namens R. Megens en M. Houben, (klagers) een klacht met 1 bijlage ingediend tegen de redactie van de regionale kabelkrant TV Gazet (betrokkene). Hierop heeft J. Römers, regioredacteur van TV Gazet, geantwoord in een brief van 22 september 1999. Klagers hebben daar bij brief van 2 oktober 1999 op gereageerd. Ten slotte heeft Römers in een brief van 11 oktober 1999 op deze reactie commentaar geleverd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 29 oktober 1999, zonder dat partijen daarbij aanwezig waren.

DE FEITEN

TV Gazet publiceerde op 16 en 17 juni jl. het volgende bericht.

IVN moet opnieuw royeren
Het districtsbestuur van het IVN heeft de Elsloose afdeling tot de orde geroepen. Eind februari sprak de club het royement uit over het lidmaatschap van Gerard Hanselaar en Marc Houben. Beide heren gingen zowel bij het districtsbestuur als bij het landelijk IVN in beroep.
Het bestuur erkende procedurele fouten en stelde het duo in 't gelijk.
....nog eens in vergadering.
Het IVN Elsloo moet de royementsprocedure herhalen en moet eerst in een algemene ledenvergadering praten over de ontzetting van de beide leden uit het lidmaatschap. Om de procedure dit keer correct te doen verlopen, heeft het bestuur juridische bijstand gevraagd. De vergadering vindt plaats op 30 juni (20.00 uur, Maaslandcentrum).

Bij het artikel waren twee foto's geplaatst. Eén van de foto's toonde Hanselaar naast R. Megens, die als hortulanus gedurende 18 jaar de technische leiding heeft gehad in de Botanische Tuin Elsloo. De foto droeg als onderschrift:
Gerard Hanselaar (rechts), één van de 2 IVN-leden, die (voorlopig ten onrechte) geroyeerd werden.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klagers stellen dat zij door het bericht in hun goede naam zijn aangetast. Dat zou blijken uit de vele negatieve reacties die zij naar aanleiding van de publicatie hebben ontvangen. Het conflict was ten tijde van de publicatie nog niet opgelost en had daarom volgens klagers geen nieuwswaarde. Het bericht riep volgens hen onnodige vragen op. TV Gazet zou Hanselaar en Houben bovendien ten onrechte niet naar hun mening hebben gevraagd. Megens werd, door de foto, buiten zijn wil bij de kwestie betrokken.

Betrokkene begrijpt dat klagers niet gelukkig zijn met het bericht. Het is echter feitelijk correct. Binnen het IVN Elsloo waren alle leden en donateurs op de hoogte van het royement dat speelde. Dat dit nieuws binnen een klein dorp als Elsloo zou uitlekken was te verwachten. Hoor en wederhoor was volgens betrokkene niet aan de orde, aangezien er slechts feiten werden aangehaald. Dat zou anders zijn geweest indien ook de reden van het royement zou zijn vermeld.
Het onderschrift bij de foto gaf duidelijk aan dat het ging om Hanselaar. Uit het bericht konden de lezers opmaken dat Megens niets met het conflict te maken had.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht valt uiteen in twee onderdelen.
Allereerst is geklaagd over de tekst van het bericht op de kabelkrant. Dit bericht bevatte uitsluitend door klagers niet betwiste feiten met betrekking tot de royementsprocedure door het IVN. Hoor en wederhoor zou op zijn plaats zijn geweest indien het bericht ernstige beschuldigingen over klagers bevatte, maar daarvan was geen sprake. De reden van het royement bleef immers buiten beschouwing. Dit onderdeel van de klacht is dan ook ongegrond.
Het tweede deel van de klacht heeft betrekking op de foto met onderschrift. Blijkens het onderschrift heeft betrokkene duidelijk aangegeven op wie van de afgebeelde personen het bericht betrekking had. De Raad vraagt zich af waarom betrokkene de afbeelding van Megens niet heeft weggeknipt. Nu de desbetreffende foto echter niet is overgelegd, kan niet worden beoordeeld of publicatie daarvan onzorgvuldig was. Ook dit onderdeel van de klacht is daarom ongegrond.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting op de kabelkrant te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 30 november 1999 door mr. D. Allewijn, voorzitter, H. van Gessel, M.J. Kes. mw. mr. W. Sorgdrager, drs. P. Sijpersma, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1999-75