1997/43 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

G. Moerland

tegen

Hoofdredacteur van Distrifood

Bij brief van 15 juli 1997 met 1 bijlage, heeft de heer G. Moerland te Westkapelle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Distrifood, een vakblad voor supermarkten (betrokkene). Hierop is door de heer A. Ruitenbeek, hoofdredacteur, gereageerd in een brief van 5 augustus 1997.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 14 november 1997. Klager is niet verschenen. Betrokkene had aan de Raad laten weten niet aanwezig te zullen zijn.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Klager is eigenaar van een camping-supermarkt. Hij is de afgelopen zomer in conflict geraakt met de eigenaar van de plaatselijke Spar-supermarkt, over een reclamebord dat door laatstgenoemde op de looproute van de camping naar het strand was geplaatst. In Distrifood van 5 juli 1997 is onder de kop 'Rechtszaak rond reclamebord' een foto geplaatst van een reclamebord van de Spar-supermarkt langs de weg. In de begeleidende tekst wordt de eigenaar van de Spar-supermarkt geciteerd, die zijn visie geeft op het gerezen conflict met klager. Hij vraagt zich daarin af waar de collegialiteit is en maakt tevens melding van het feit dat er een bord werd gestolen en dat er een werd beklad.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Volgens klager is de kop boven de foto onjuist. Er is door hem nooit een rechtszaak aangespannen met betrekking tot het reclamebord. Hij heeft een advocaat ingeschakeld, die de eigenaar van de Spar-supermarkt heeft verzocht het bord weg te halen. Daaraan werd echter geen gehoor gegeven. De begeleidende tekst suggereert ten onrechte dat klager iets te maken heeft met de diefstal en de bekladding van de borden. Daardoor voelt klager zich ernstig benadeeld. Betrokkene heeft voorafgaand aan de publicatie geen contact met klager opgenomen voor het plegen van hoor en wederhoor en heeft geweigerd het bericht te rectificeren.

Betrokkene wijst erop dat klager in de publicatie nergens met naam en toenaam wordt genoemd. Er wordt naar hem verwezen als 'locale campingkruidenier'. Betrokkene stelt tot tweemaal toe tevergeefs contact te hebben gezocht met klager. Betrokkene meent dat voldoende inspanning is gepleegd om de reactie van klager te vernemen. Klager heeft na publicatie aangegeven nog steeds een procedure tegen de Spar-eigenaar te overwegen, zodat er voor betrokkene geen aanleiding tot rectificatie bestond. Een verband tussen de bekladding en de diefstal van de borden en het conflict met klager is niet uitdrukkelijk gelegd, aldus betrokkene. Er is met klager na publicatie overleg geweest over plaatsing van een ingezonden brief, maar daar heeft hij uiteindelijk van afgezien.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De gewraakte tekst is louter gebaseerd op mededelingen van de eigenaar van de Spar-supermarkt. Betrokkene zegt tot tweemaal toe tevergeefs geprobeerd te hebben om klager te bereiken. Wat er ook zij van dit verweer, uit de tekst blijkt daarvan niets, zodat de lezer onwetend blijft van deze pogingen. Met name ten aanzien van de laatste regels uit het stuk, waarin impliciet een verband wordt gelegd tussen het conflict met klager en de diefstal en bekladding, had klager gehoord moeten worden. De inspanningen die betrokkene zegt zich getroost te hebben zijn onvoldoende, mede in aanmerking genomen dat de actualiteitswaarde van het bericht niet groot was. Hoewel de naam van klager in de tekst niet wordt genoemd, is zijn herkenbaarheid, zeker in de omgeving waar het conflict speelt, onvermijdelijk.

BESLISSING:

De Raad acht de klacht gegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Distrifood te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 8 december 1997 door mr J.B. Fleers, voorzitter, mr D.T. Dalmolen, mr E.C.M. Jurgens en J.A. Koerts, leden, in tegenwoordigheid van mr I.H.J. Konings, secretaris.

RvdJ 1997, 43