1997/31 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

mr A.H.J.W. van Schijndel

tegen

de hoofdredacteur van De Volkskrant

Bij brief van 29 mei 1997 met 3 bijlagen, heeft de heer
A.H.J.W. van Schijndel te Amsterdam (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Volkskrant (betrokkene).
Hierop is door P. Brill, adjunct-hoofdredacteur, gereageerd in een brief van 25 juni 1997 met 1 bijlage.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 29 augustus 1997, waarbij de heer Van Schijndel en de heer Brill aanwezig waren.

DE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.

De Volkskrant heeft op 17 mei 1997 een bericht gepubliceerd onder de kop 'Groep tegenstanders van Europese integratie valt ruziënd uit elkaar'. De volgende passages uit het bericht zijn voor de klacht van belang:
- De Rotterdamse hoogleraar A. Klamer, initiatiefnemer van het Kritisch Europa Forum voor Democratie, is uit onvrede over het te nationalistische gedachtengoed van zijn tegenstrevers opgestapt.
- De Amsterdamse advocaat Van Schijndel is met grote delen van het door Klamer opgestelde Manifest aan de haal gegaan. Van Schijndel presenteerde het stuk vrijdag in Den Haag. Slechts vier journalisten waren daar op afgekomen.
- Het Manifest van Schijndel ademde echter ook verdeeldheid. De heren - er zijn geen vrouwen bij - zijn het eigenlijk zeer oneens met elkaar.
Klager heeft naar aanleiding van het bericht een reactie aan betrokkene gestuurd, die in de krant van 24 mei 1997 als ingezonden brief werd geplaatst.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager vindt het bericht nodeloos grievend ten aanzien van zijn persoon. Voor de in zijn ogen ernstige beschuldiging van plagiaat, c.q. het zich toeëigenen van het product van andermans inspanningen, ontbreekt elke onderbouwing, zo stelt klager. Het bericht zou meerdere onjuistheden bevatten, zoals de passages over het "nationalistisch gedachtengoed', over het ontbreken van vrouwelijke ondertekenaars en over het bestaan van verdeeldheid, waardoor de negatieve beeldvorming over het Forum in de hand wordt gewerkt. Een vorm van hoor en wederhoor heeft niet plaatsgevonden volgens klager.

Betrokkene voert aan, dat klager in zijn ingezonden brief de nu in zijn klacht genoemde onjuistheden niet heeft rechtgezet. Betrokkene zou zeker bereid zijn geweest tot
plaatsing van een brief met meer omvattende kritiek op de berichtgeving ten aanzien van het Kritisch Europa Forum.
Het woord plagiaat noch de suggestie daarvan komt in het artikel voor, aldus betrokkene. Wel wordt aangegeven dat grote delen van het manifest uit de koker van de heer
Klamer komen.
De verslaggever heeft volgens betrokkene tijdens de persconferentie geïnformeerd naar de breuk tussen klager en de heer Klamer. Na afloop heeft hij voor een wederhoor de
heer Klamer gebeld om zijn visie op de breuk te vernemen. Die heeft onder meer gezegd dat een belangrijke reden voor de breuk het 'nationalistische gedachtengoed' was.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klager heeft bezwaren tegen de inhoud van het gewraakte artikel, dat zou zijn gepubliceerd zonder dat hem de gelegenheid tot een reactie was geboden.
In zijn ingezonden brief brengt klager enkele nuances aan ten aanzien van de totstandkoming van het manifest. Ook maakt hij daarin duidelijk dat de verslaggever hem niet hiernaar heeft gevraagd. Over onjuistheden wordt in deze brief niet gerept. Door publicatie van de ingezonden brief heeft betrokkene de bezwaren van klager alsnog aan de lezers kenbaar gemaakt. Aldus handelend is betrokkene binnen de grenzen gebleven
van hetgeen, gelet op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING:

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in De Volkskrant te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 29 september 1997 door mr W.D.H. Asser, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, mr D.T. Dalmolen, mr G. Dullens en drs K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mr I.H.J. Konings, secretaris.

RvdJ 1997, 31